Spring til indhold
Kritiske meddelelser - Vi har lige nu 1 kritisk meddelelse Se mere her

Korrekt tømning af bundfældnings- og samletanke sikrer miljøet.

Når tankene tømmes korrekt sikrer vi, at grundvandet samt vandmiljøet i søer og vandløb ikke forurenes. Det er til gavn for både drikkevandet og dyre- og plantelivet samt generelt for miljøet.

Flemming Hermann
Chef for Energi Viborg Vand

Hvem tømmer bundfældningstanken

I Viborg Kommune er der vedtaget en fælles tømningsordning, der administreres af Energi Viborg Vand. Det betyder, at tømningen af din bundfældningstank som udgangspunkt foretages af vores samarbejdspartner, FKS Slamson. Du har dog mulighed for selv at vælge en anden entreprenør.

Hvis du ønsker at bruge en anden entreprenør, skal klikke på knappen for at sende en mail med oplysning om, hvilken tømningsentreprenør du ønsker at benytte fremover. Mailen skal være os i hænde senest 31. december for at være gældende for det nye tømningsår. Hvis fristen for indsendelse af mail om ændring af tømningsentreprenør ikke overholdes, skal du stadig betale det almindelige tømningsgebyr for det nye tømningsår.

Vær opmærksom på, at alle fra 2017 skal betale et administrationsgebyr til Energi Viborg Vand - også hvis du har valgt en entreprenør uden for den kommunale ordning. Efter aftale med kommunen skal vi nemlig registrere alle tømninger i vores system.

Hvornår tømmes bundfældningstanken?

Du får besked fra vores tømningsentreprenør (FKS Slamson) med post, pr. e-mail eller via sms cirka 14 dage før din bundfældningstank skal tømmes. Du får oplyst i hvilken uge, tømningen vil foregå – det er desværre ikke muligt at fastlægge en præcis dato.

Gebyr for forgæves kørsel

Hvis dit dæksel ikke er frit tilgængeligt i forbindelse med tømningen, kan vi opkræve et gebyr, hvis det medfører ekstraomkostninger. Det gælder også, hvis det af andre årsager ikke er muligt at tømme tanken. Gebyret for en forgæves kørsel kan ses under spildevandspriser.

Vigtigt at vide før tanken tømmes

Der er flere ting, du skal være opmærksom på inden din bundfældningstank skal tømmes!

 • Adgangsvejen skal være jævn og kørefast, så den kan klare kørsel med lastbil.
 • Adgangsvejen skal være fri for beplantninger, der vokser ind over vejen. Der skal være en fri bredde på min. 3 meter og min. 4 meter i højden.
 • Afstanden fra kørefast vej til tanken må højst være 60 meter.
 • Dækslet skal være frit tilgængeligt - og det skal være fritlagt.
 • Der må ikke være løse hunde ved tanken.
 • Dækslet skal være let at flytte og må ikke veje mere end 25 kg. Er dækslet tungere end 25 kg skal det være løftet af tanken af hensyn til tømningspersonalets arbejdsmiljø.
 • Området omkring dækslet skal være fri for beplantning.
 • Der må ikke smides engangsklude, bleer, vatpinde og lignende i tanken. Disse er ikke organiske nedbrydelige og giver store vanskeligheder, når tanken skal tømmes.
 • Der skal være opsat synligt skilt med husnummer ved offentlig/privat vej.
Tømningsordning

Sådan tømmes bundfældningstanken

Tanken tømmes med en særlig ”afvander-bil”. Først suges hele bundfældningstankens indhold op i bilens tank, hvor slammet bliver afvandet.

Vandet pumpes tilbage til bundfældningstanken, mens slammet bliver i afvander-bilen og køres til et af kommunens renseanlæg. De første par dage efter tømningen vil der typisk være et lag skum på vandet i din bundfældningstank.

Klik på pil for at se vores pjece om tømningsordningen.

Har du spørgsmål til tømning af bundfældningstanke?

Kontakt vores samarbejdspartner:

FKS Slamson

 • Telefon 6342 1017
 • Hjemmeside www.fksslamson.dk
 • E-mail mail@fksslamson.dk

Du kan også kontakte FKS Slamson for køb af ekstra ydelser, f.eks. ekstra tømning af bundfældningstank, tømning af køkkenbrønd eller spuling af sivedræn.

Har du spørgsmål til tømningsordningen?

Kontakt os ved spørgsmål til tømningsordningen:

Energi Viborg Vand

 • Telefon 8929 2944
 • E-mail toemning@energiviborg.dk

Varsling om tømning af septiktank