Spring til indhold

Spildevandspriser

Hvis du er tilsluttet vores kloaknet udgør prisen på vandafledning:

  • 51,25 kroner pr. m3 inklusive moms

 

  • Du skal betale for drikkevandet til dit vandværk. En familie på to voksne og to børn bruger i gennemsnit 130 m3​ pr. år. Se mere på siden med priser på drikkevand.
  • Erhvervskunder med stort vandforbrug kan få rabat på vandafledningsbidraget ved at tilmelde sig trappemodellen. Læs mere om trappemodellen.
  • Hvis du ikke er tilsluttet vores kloaknet, betaler du spildevandsafgift og eventuelt tømningsordning.
  • Hvis du ønsker at blive tilkoblet kloak, skal du betale tilslutningsbidrag. Se priser nedenfor. Tilslutningsbidragets størrelse - fuldt eller reduceret - afhænger af, hvad din ejendom i Viborg Kommunes spildevandsplan er udlagt til. Kun hvis din ejendom er udlagt til spildevandskloak opkræves reduceret bidrag. Er din ejendom udlagt til separatkloak eller fælleskloak opkræves fuldt bidrag, også selv om der meddeles tilladelse til nedsivning.

Spildevandspriser 2024

Vandafledningsbidrag 2024

Ejendomme med forbrug under 500 m3 PR. M3​ I KR.
Vandafledningsbidrag 41,00 51,25
Erhvervsejendomme, der er tilmeldt trappemodellen PR. M3​ I KR.
Vandafledningsbidrag (500-20.000 m3​ pr. år) 32,80 41,00
Vandafledningsbidrag (over 20.000 m3​ pr. år) 16,40 20,50

Der opkræves ikke faste afgifter!

 

Forudsætning for trappemodel

Folketinget har besluttet, at betalingen for spildevand skal være mere kostægte. Der er derfor indført en trappemodel, hvorefter spildevandstaksten gøres afhængig af vandforbrugets størrelse. På ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3​ om året, kan du få et mere kostægte vandafledningsbidrag, hvis du tilmelder sig via den elektroniske tilmeldingsordning.

​Læs mere om tilmeldingsordningen

Tilslutningsbidrag 2024

BOLIGEJENDOMME KRONER
Bidrag pr. boligenhed ved tilslutning af både spildevand og regnvand (parcelhus, rækkehus, lejligheder, fritidshus m.m.) 62.716,38 78.395,48
BOLIGEJENDOMME - REDUCERET BIDRAG KRONER
Bidrag pr. boligenhed ved tilslutning af kun spildevand. Tag- og overfladevand nedsives på egen grund (parcelhus, rækkehus, lejligheder, fritidshus m.m.) 37.629,82 47.037,28
ERHVERVSEJENDOMME KRONER
Bidrag pr. påbegyndt 800 m2​ grund ved tilslutning af både spildevand og regnvand 62.716,38 78.395,48
ERHVERVSEJENDOMME - REDUCERET BIDRAG KRONER
Bidrag pr. påbegyndt 800 m2​ grund ved tilslutning af kun spildevand. Tag- og overfladevand nedsives på egen grund 37.629,82 47.037,28
TILBAGEBETALING VED UDTRÆDEN KRONER
Tilbagebetaling ved udtræden med hensyn til tag- og overfladevand (ved fuld tilbagebetaling 40 procent) 25.086,56 31.358,20

Spildevandsafgift 2024

SPILDEVANDSAFGIFT EFTER RENSEMETODE PR. M3 I KRONER
Nedsivning efter kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering 0,66 0,83
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering 0,80 1,00
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning 1,34 1,67
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation 1,47 1,84
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning 1,74 2,17
Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation 1,87 2,34
Både mekanisk og biologisk rensning 2,14 2,67
Både mekanisk rensning og kemisk fældning 2,54 3,17
Andre 5,07 6,34

Energi Viborg opkræver spildevandsafgift for Viborg Kommune. Spildevandsafgiften er en afgift, som varierer i forhold til tankens rensemetode.

Særbidrag 2024

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for forurenet spildevand.

Særligt forurenet spildevand defineres som spildevand, hvor indholdet af organisk stof, der er opgjort som COD, totalkvælstof og totalfosfor overskrider følgende grænseværdier:

PARAMETER GRÆNSEVÆRDI - MG/L
COD 1600
Totalkvælstof 100
Totalfosfor 15

Og/eller følgende grænseværdier fastsat af spildevandsforsyningsselskabet:

PARAMETER GRÆNSEVÆRDI - MG/L
Cadium 0,0014
Kviksølv 0,0011
Bly 0,1
Krom 0,0045
Nikkel 0,022
Zink 0,38
Kobber 0,0008
Opgørelse af særbidrag

​I henhold til den gældende bekendtgørelse skal spildevandsforsyningen hvert år opgøre de ekstra udgifter, der kan henføres til det særligt forurende spildevand, omfattende: Driftsudgifter, regnskabsmæssige afskrivninger, evt. indtægter (f.eks. salg af el og varme) og sparede udgifter (f.eks. køb af kulstof) samt administrationsudgifter. Ud fra opgørelsen beregnes årlige enhedspriser for de stoffer/parametre, som har medført ekstraudgifter. Opgørelsen udføres senest 1. marts i det følgende år.

Den endelige beregning af den enkelte virksomheds særbidrag sker derefter ud fra enhedspriserne og de spildevandsanalyser Energi Viborg Vand har modtaget fra virksomhederne i løbet af året.

Tømningsordning for bundfældningstanke 2024

TYPE KRONER PR. ÅR
Beboelse med 1 tank, inklusive 100,00 kr. i administrationsgebyr 780,00 975,00
Beboelse, ekstra tank, inklusive 100,00 kr. i administrationsgebyr 780,00 975,00
Tøming af tank to gange årligt, inklusive 100,00 kr. i administrationsgebyr 1.500,00 1.875,00
Beboelse der tømmes hvert 2. år, inklusive 50,00 kr. i administrationsgebyr 388,00 485,00
Beboelse der tømmes hvert 4. år, inklusive 25,00 kr. i administrationsgebyr 192,00 240,00
Forgæves kørsel pr. gang 600,00 750,00
Administrationsgebyr for tømning hvert år (*) 80,00 100,00
Administrationsgebyr for tømning hvert 2. år (*) 40,00 50,00
Administrationsgebyr for tømning hvert 4. år (*) 20,00 25,00
Akut tømning indenfor normal arbejdstid (mandag-fredag kl. 7-18) 1.200,00 1.500,00
Akut tømning udenfor normal arbejdstid 3.100,00 3.875,00
Løft af tunge dæksler over 25 kg 200,00 250,00

* Administrationsgebyret opkræves hos kunder, der benytter en tømningsordning uden for den kommunale ordning.

Gebyret for tømningsordning opkræves sammen med spildevandsafgift.

Gebyr for modtagelse af spildevand og slam på renseanlæg (pålægges tømningsentreprenører uden for den kommunale ordning) KRONER
Modtagelse af spildevand fra samletank (pris pr. m3​) 22,00 27,50
Modtagelse af slam fra bundfældningstank: Pris pr. tank op til 3 m3 150,00 187,50
Modtagelse af slam fra bundfældningstank: Pris pr. tank over 3 m3 100,00 125,00

Gebyroversigt 2024

Gebyrer 2024

GEBYRER KRONER
Fraflytningsgebyr 100,00 125,00
Rykkerskrivelse Momsfri 100,00
Inkassomeddelelse Momsfri 100,00
Inkassobesøg Momsfri 250,00
Betalingsaftale Momsfri 100,00
Fogedforretning udkørsel - se note 1 350,00 437,50
Selvaflæsningskort - rykker 70,00 87,50
Selvaflæsningskort - aflæsningsbesøg 240,00 300,00
Ekstraordinær måleraflæsning med regning 200,00 250,00
Ekstraordinær opkrævning ved flytning 65,00 81,25
Udskrift af regningskopi 35,00 43,75
Oprettelsesgebyr for bimåler 225,00 281,25
Årligt gebyr for bimåler 75,00 93,75
Rentesats, når faktura er betalt for sent Efter gældende lov

Note 1: Der skal tillægges de faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed.