Regler for tømningsordning for bundfældningstanke

Er din ejendom ikke tilsluttet det offentlige kloaksystem, skal du selv håndtere spildevandet.  Den typiske løsning er opsamling i bundfældningstanke (septiktanke eller samletanke).

Bundfældningstanke ved helårsbeboelser skal tømmes en gang årligt. Ved fritidshuse skal bundfældningstanke tømmes hver andet år. Samletanke skal tømmes efter behov – når de er fyldte. 

Korrekt tømning sikrer miljøet

Bundfældnings- og samletanke skal tømmes for at:

 • grundvandet ikke forurenes – det er til gavn for drikkevandet.
 • vandmiljøet i søer og vandløb ikke forurenes – det er til gavn for dyre- og plantelivet.
 • slam og spildevand håndteres på kommunens renseanlæg – det er til gavn for miljøet.

Hvem tømmer bundfældningstanken


I Viborg Kommune er der vedtaget en fælles tømningsordning, der administreres af Energi Viborg Vand. Det betyder, at tømningen af din bundfældningstank som udgangspunkt foretages af vores samarbejdspartner, FKS Slamson. Du har dog mulighed for selv at vælge en anden entreprenør.

Hvis du ønsker at bruge en anden entreprenør, skal du skrive en mail til toemning@energiviborg.dk med oplysning om, hvilken tømningsentreprenør du ønsker at benytte fremover. Mailen skal være os i hænde senest 31. december for at være gældende for det nye tømningsår. Hvis fristen for indsendelse af mail om ændring af tømningsentreprenør ikke overholdes, skal du stadig betale det almindelige tømningsgebyr for det nye tømningsår.

Vær opmærksom på, at alle fra 2017 skal betale et administrationsgebyr til Energi Viborg Vand - også hvis du har valgt en entreprenør uden for den kommunale ordning. Efter aftale med kommunen skal vi nemlig registrere alle tømninger i vores system.

Hvornår tømmes bundfældningstanken

Du får besked fra vores tømningsentreprenør (FKS Slamson) med post, pr. e-mail eller via sms cirka 14 dage før din bundfældningstank skal tømmes. Du får oplyst i hvilken uge, tømningen vil foregå – det er desværre ikke muligt at fastlægge en præcis dato.

Læs mere om
e-mail- og sms-service her.

 

Gebyr for forgæves kørsel

Hvis dit dæksel ikke er frit tilgængeligt i forbindelse med tømningen, kan vi opkræve et gebyr, hvis det medfører ekstraomkostninger. Det gælder også, hvis det af andre årsager ikke er muligt at tømme tanken. Gebyret for en forgæves kørsel kan ses under ”Priser” og gebyrer".                                                                                                         

Se priser for
forgæves kørsel

 

Vigtigt at vide før tanken tømmes

Der er flere ting, du skal være opmærksom på inden din bundfældningstank skal tømmes:

 • checkAdgangsvejen skal være jævn og kørefast, så den kan klare kørsel med lastbil.
 • checkAdgangsvejen skal være fri for beplantninger, der vokser ind over vejen. Der skal være en fri bredde på min. 3 meter og min. 4 meter i højden (Se tegning over krav til adgangsforholdene).
 • checkAfstanden fra kørefast vej til tanken må højst være 60 meter.
 • checkDækslet skal være frit tilgængeligt - og det skal være fritlagt.
 • checkDer må ikke være løse hunde ved tanken. 
 • checkDækslet skal være let at flytte og må ikke veje mere end 25 kg. Er dækslet tungere end 25 kg skal det være løftet af tanken af hensyn til tømningspersonalets arbejdsmiljø.
 • checkOmrådet omkring dækslet skal være fri for beplantning.
 • checkDer må ikke smides engangsklude, bleer, vatpinde og lignende i tanken. Disse er ikke organiske nedbrydelige og giver store vanskeligheder, når tanken skal tømmes.
 • checkDer skal være opsat synligt skilt med husnummer ved offentlig/privat vej.

Sådan tømmes bundfældningstanken

Tanken tømmes med en særlig ”afvander-bil”. Først suges hele bundfældningstankens indhold op i bilens tank, hvor slammet bliver afvandet.

Vandet pumpes tilbage til bundfældningstanken, mens slammet bliver i afvander-bilen og køres til et af kommunens renseanlæg. De første par dage efter tømningen vil der typisk være et lag skum på vandet i din bundfældningstank.
 

Alt om tømningsordningen
samlet i en pjece!

SPØRGSMÅL OM TØMNING?

Har du spørgsmål vedrørende tømningen af din bundfældningstank, skal du henvende dig til vores samarbejdspartner:

FKS Slamson

Du kan også kontakte FKS Slamson for køb af ekstra ydelser, f.eks. ekstra tømning af bundfældningstank, tømning af køkkenbrønd eller spuling af sivedræn.

Har du spørgsmål til tømningsordningen, så kontakt
Energi Viborg Vand på​ 8929 2944, eller mail toemning@energiviborg.dk.

 

Varsling om tømning af septiktank

SMS

Der vil automatisk blive udsendt en sms til dig før tømning af septiktank. Sms-servicen kan dog kun lade sig gøre, hvis du har et mobilnummer, som er tilmeldt til adressen, hvor tømningen skal foretages. Hvis der ikke er tilmeldt et mobilnummer på adressen, eller mobilnummeret ønskes ændret, kan dette foretages i tilmeldningssystemet.

 

Tilmeldingssystem

For tilmelding til sms- og e-mail-ordningen eller ændring af mobilnummer skal du benytte den 12-cifrede kode, som er oplyst i det varslingsbrev, du har modtaget. Koden kan også oplyses ved henvendelse til Energi Viborg på telefon 8929 2944 eller e-mail ksk@energiviborg.dk.
 

E-mail-service

Du kan også få en varsling om tømning af septiktank på e-mail. Det er i systemet også muligt at få fremtidige tømmerapporter tilsendt på e-mail. Dette skal tilmeldes via tilmeldingssystemet.
 

Ofte stillede spørgsmål

Tømningsordning

Der bliver ikke ringet i forvejen, når det drejer sig om forhold vedrørende et tungt dæksel. I de tilfælde bedes du anskaffe et passende dæksel, som overholder den tilladte vægtgrænse for dæksler.

Kontakt tømningsentreprenøren eller en anden forhandler.

Et dæksel kan veje fra ca. 20 kg til ca. 200 kg. Chaufføren må ifølge Arbejdstilsynets krav kun løfte/flytte dæksler på maks. 25 kg.

Tjek om dækslet er lagt ordentligt på. Hvis slamvandet står for højt ved udløbet i septiktanken, er det givetvis fordi, at sivebrønden eller sivedrænet er stoppet.

Dækslet vejer mere end det må eller adgangen til dækslet har været forhindret.

Kontakt venligst Energi Viborg Vand på telefon 8929 2944 eller mail toemning@energiviborg.dk i alle spørgsmål vedrørende priser, afregning og betaling.

Kontakt FKS Slamson på telefon 6342 1017.

Kontakt eventuelt Energi Viborg Vand for indgåelse af en aftale om en fast tømningsordning.

Kontakt FKS Slamson på telefon 6342 1017, for at høre hvornår tanken forventes tømt.

Der kan i nogle tilfælde danne sig lidt flydelag for oven, når tanken fyldes op med rejekt vand. Dette har ingen betydning for funktionen af tanken.
Hvis der er tvivl, om tanken er tømt, kan det anbefales at stikke en pind ned i tanken for at se, hvor meget flydelag der er. Såfremt pinden kan stikkes ned gennem flydelaget uden problemer, er tanken tømt.
Et flydelag er en hinde oven på det resterende vand, der har en antydning af skum/slam.

Se pjece!

At dit T-stykke er i stykker, er en oplysning til dig omkring tilstanden i din tank.
Når T-stykket er i stykker, kan det medføre at tanken ingen udløb har, og den hurtig stopper til/bliver fyldt igen. Det vil derfor være bedst at få dette repareret hurtigst muligt.
Hvis det konstateres, at T-stykket ikke er udbedret ved næste tømning, vil du modtage et påbud fra Viborg Kommune.

Din adresse vil automatisk indgå i en opsamlingstur på et senere tidspunkt. Der vil blive udsendt besked om, hvilket tidspunkt FKS Slamson forventer at komme. Der vil blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel.

I Viborg Kommune er der vedtaget en fælles tømningsordning, der administreres af Energi Viborg Vand. Det betyder, at tømningen af din bundfældningstank som udgangspunkt foretages af vores samarbejdspartner, FKS Slamson. Du har dog mulighed for selv at vælge en anden entreprenør.

Hvis du ønsker at bruge en anden entreprenør, skal du skrive en mail til toemning@energiviborg.dk med oplysning om, hvilken tømningsentreprenør du ønsker at benytte fremover. Mailen skal være os i hænde senest 31. december for at være gældende for det nye tømningsår. Hvis fristen for indsendelse af mail om ændring af tømningsentreprenør ikke overholdes, skal du stadig betale det almindelige tømningsgebyr for det nye tømningsår.

Vær opmærksom på, at alle fra 2017 skal betale et administrationsgebyr til Energi Viborg Vand - også hvis du har valgt en entreprenør uden for den kommunale ordning. Efter aftale med kommunen skal vi nemlig registrere alle tømninger i vores system.

keyboard_arrow_up