Spring til indhold
Hjælp til spildevand

Pjecer og vejledninger for spildevand

Her finder du pjecer med nyttig information omkring ejerskab af kloak, dit ansvar som grundejer i forhold til vand i kælderen samt lokal håndtering af regnvand.

Hvem har ansvaret for kloakken?

Hvem ejer kloakken

Skybrudssikring af din bygning

Kloakvand i kælderen

Vejledninger

Regnvand som en ressource

– Få inspiration til din egen regnvandshave, og bliv klogere på de mange forskellige løsninger til håndtering af regnvand på din egen grund.

  Læs pjecen 'Regnvand som ressource'

  Læs pjecen 'LAR-anlæg til et parcelhus'

Vedligehold af private kloakker

Afstandskrav

- nedsivning af regnvand

Beredskab

– Før, under og efter en oversvømmelse i privat bolig

Tømning af bundfældningstanke

Vejledning til kloakering ved private byggemodninger

Generelt om kloakering ved private byggemodninger

Hvis et område i spildevandsplanen og/eller i en godkendt lokalplan er pålagt tilslutningspligt til den offentlige kloakforsyning, har spildevandsforsyningen altid:

  • forsyningspligt til skellet for den enkelte ejendom, idet denne forsyningspligt gælder uanset om byggemodningen er kommunal eller privat.
  • ansvaret for at projektere, anlægge og vedligeholde alle kloakledninger, brønde m.m. for spildevand frem til ejendommens skel, og at afholde udgifterne herved. Det skal bemærkes, at projektering og udførelse af vejafvandingsanlæg ikke hører under spildevandsforsyningen.
  • ret og pligt til at opkræve de i lovgivningen fastsatte bidrag for ejendommen eller ejendommenes tilslutning til den offentlige kloakforsyning. Størrelsen af bidrag fremgår af tilslutningsbidraget for det indeværende år.

Hvis det for at opnå forbindelse fra området til kloaknettet viser sig nødvendigt at føre offentlige kloakledninger over privat ejendom, er det ligeledes kloakforsyningens pligt og opgave at sørge herfor, herunder at sikre at ledningernes beliggenhed tinglyses på de pågældende ejendomme m.m.

Grundlaget for udførelse af kloak ved nye byggemodninger

Grundlaget for udarbejdelse af kloakprojekter ved nye byggemodninger er den kommunale Spildevandsplan og lokalplaner samt øvrig planlægning og lovgivning, herunder især planloven og naturbeskyttelsesloven.

Der kan således i de nævnte planer og love være en lang række forhold, der kan være bestemmende for udformningen af et konkret kloakprojekt, som rådgivere eller bygherrer skal tage højde for ved deres planlægning og projektering af byggemodningen.

For at sikre at spildevandsforsyningens udførelse af kloakeringen kan ske så hensigtsmæssigt som muligt skal rådgivere og bygherrer så tidligt som muligt rette henvendelse til forsyningen for at få disse forhold afklaret.

Se flere spørgsmål og emner relateret til spildevand