Forstå din vandregning

Vi prøver at gøre din vandregning så enkel som muligt – og som en hjælp til forståelse har vi lavet nogle forklaringer til posterne på regningen. Se forklaringerne nedenfor.

A'conto eller opgørelse

Den 1. marts betaler du årsopgørelse samt a'conto for vand og vandafledning, herefter betaler du a'conto i maj, september og november måned.

For strømkunder gælder, at strømregningen bliver opgjort fire gange om året. Regningen indeholder derfor altid en opgørelse og næste periodes a'contobeløb.

A'conto rater

A'contoraterne udsendes i marts, maj, september og november.

  1. Koden kan benyttes ved adgang til Min side/Følg forbrug via Energi Viborgs hjemmeside. Du har her mulighed for blandt andet at følge dit forbrug og se tidligere regninger.
  2. Elhandelsvirksomhed med bevilling, der bl.a. sælger produktet Dit-El.
  3. Vandforsyningsvirksomhed der leverer vand til kunder i en del af Viborg Kommune.
  4. Spildevandsforsyningsvirksomhed som varetager opgaven med afledning af spildevand fra ejendomme, der er tilsluttet kloakforsyningen og et offentligt spildevandsanlæg.
  5. Øvrige ydelser er gebyrer for blandt andet opkrævning via Betalingsservice eller e-Boks.
  6. Det acontobeløb, der er faktureret fra de aktuelle selskaber i afregningsperioden.
  7. Forbrugsudviklingen viser op til de sidste 3 års beregnede forbrug af el og/eller vand på forbrugsstedet.
  8. Denne kunde er tilmeldt BS (Betalingsservice). Tilmelding til Betalingsservice kan ske via Energi Viborgs hjemmeside – eller ved tilmelding hos kundens pengeinstitut.
  1. I opgørelsen ses blandt andet specifikation over det faktiske forbrug i afregningsperioden, samt det beløb der skal afregnes til det aktuelle selskab.
  2. Vandforsyningsvirksomhed der leverer vand til kunder i en del af Viborg Kommune.
  3. Fast afgift beregnes som et fast årligt beløb og dækker blandt andet vandselskabets omkostninger til vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere.
  4. Vandforbrug dækker over det beregnede forbrug i kubikmeter og dermed betaling for levering af forbrugsstedets vand. Betalingen dækker vandselskabets omkostninger til indvinding, behandling og distribution af vand.
  5. Statsafgiften opkræves for staten.
  6. Statsafgift for grundvandssikring.
  7. Af acontospecifikationen fremgår blandt andet det forventede forbrug til det aktuelle selskab.
  1. I opgørelsen ses blandt andet specifikation over det faktiske forbrug i afregningsperioden, samt det beløb der skal afregnes til det aktuelle selskab.
  2. Spildevandsforsyningsvirksomhed som varetager opgaven med afledning af spildevand fra ejendomme, der er tilsluttet kloakforsyningen og et offentligt spildevandsanlæg.
  3. Vandafledningsbidraget dækker selskabets omkostninger til vedligeholdelse af kloaknettet, rensning af spildevandet samt spildevandsafgift til staten.
  4. Af acontospecifikationen fremgår blandt andet det forventede forbrug til det aktuelle selskab.
  1. I opgørelsen ses blandt andet specifikation over det faktiske forbrug i afregningsperioden, samt det beløb der skal afregnes til det aktuelle selskab.
  2. Elhandelsvirksomhed med bevilling, der bl.a. sælger produktet Dit-El.
  3. Webadgangskode til brug for login på egne målerdata i DataHub'en. Læs mere på energiviborg.dk.
  4. Abonnement beregnes som et fast månedligt beløb og dækker elhandelsvirksomhedens omkostninger til blandt andet administration.
  5. Dette er det produkt, du er blevet tildelt ved tilflytning eller aktivt har valgt.
  6. Energinet.dk’s gebyr for forbrug.
  7. Dækker Energinet.dk’s omkostninger ved det danske transmissionsnet 400/150/132 kV.
  8. Systemtariffen dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet.
  9. PSO-tariffen dækker primært pristillæg til vedvarende energi og decentrale værker samt forskningsmidler og administration af disse.
  10. Elafgift til staten. Se specifikationer under fanebladet "Energiafgiftsspecifikation".
  11. Abonnement beregnes som et fast årligt beløb, og dækker netvirksomhedens omkostninger til elmålere, drift og vedligeholdelse af det lokale elforsyningsnet og administration.
  12. Dækker omkostninger til transport af el fra produktionssted til elmåler og herunder vedligeholdelse og udbygning af elforsyningsnettet.
  13. Af acontospecifikationen fremgår blandt andet det forventede forbrug til det aktuelle selskab.
keyboard_arrow_up