Spildevandspriser 2023

Hvis du er tilsluttet vores kloaknet udgør prisen på vandafledning:

47,50 kroner pr. m3 inklusive moms.

Drikkevand

Du skal betale for drikkevandet til dit vandværk. En familie på to voksne og to børn bruger i gennemsnit 130 m3​ pr. år. Se Energi Viborgs priser på drikkevand.

Trappemodellen

Ehvervskunder med stort vandforbrug kan få rabat på vandafledningsbidraget ved at tilmelde sig trappemodellen. Læs mere om trappemodellen.

Ingen tilslutning til kloaknet

Hvis du ikke er tilsluttet vores kloaknet, betaler du spildevandsafgift og eventuelt tømningsordning. Se priserne nedenfor.

Tilslutningsbidrag

Hvis du ønsker at blive tilkoblet kloak, skal du betale tilslutningsbidrag. Du finder en oversigt over tilslutningsbidrag i listen nedenunder.

Priser - vandafledning, tilslutning m.v. 2023

Vandafledningsbidrag for alle ejendomme, der ikke er tilmeldt trappemodellen (læs mere nedenfor)

ART PR. M3​ I KR. EKSKL. MOMS PR. M3​ I KR. INKL. MOMS

 

Vandafledningsbidrag 38,00 47,50

Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme, der er tilmeldt trappemodellen (læs mere nedenfor)

ART PR. M3​ I KR. EKSKL. MOMS PR. M3​ I KR. INKL. MOMS

 

Vandafledningsbidrag (500-20.000 m3​ pr. år) 30,40 38,00
Vandafledningsbidrag (over 20.000 m3​ pr. år) 15,20 19,00

Der opkræves ikke faste afgifter!


Forudsætning for trappemodel

​Folketinget har besluttet, at betalingen for spildevand skal være mere kostægte. Der er derfor indført en trappemodel, hvorefter spildevandstaksten gøres afhængig af vandforbugets størrelse. Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3​ om året, kan få et mere kostægte vandafledningsbidrag, hvis de tilmelder sig via den elektroniske tilmeldingsordning.

​Læs mere om tilmeldingsordningen

TYPE KR. INKL. MOMS

 

​Boligejendomme

Parcelhus, rækkehus, lejligheder, fritidshus m.m.

  • Bidrag pr. boligenhed ved tilslutning af både spildevand og regnvand
74.682,61

​Boligejendomme - reduceret bidrag

​Parcelhus, rækkehus, lejligheder, fritidshus m.m.

  • Bidrag pr. boligenhed ved tilslutning af kun spildevand. Tag- og overfladevand nedsives på egen grund
44.809,57

Erhvervsejendomme

  • Bidrag pr. påbegyndt 800 m2​ grund ved tilslutning af både spildevand og regnvand
74.682,61

​Erhvervsejendomme - reduceret bidrag

  • Bidrag pr. påbegyndt 800 m2​ grund ved tilslutning af kun spildevand. Tag- og overfladevand nedsives på egen grund
44.809,57

Tilbagebetaling ved udtræden

Tilbagebetaling ved udtræden med hensyn til tag- og overfladevand (ved fuld tilbagebetaling 40 procent)
29.873,04

 

 

​SPILDEVANDSAFGIFT EFTER RENSEMETODE ​PR. M3​ I KR.
Nedsivning efter kommunal tilladelse 0,79
Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering (A) 0,79
Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering (A) 2,06
Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og kemisk fældning 2,06
Samletank for toiletvand - øvrig spildevand (B) 2,22
Mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation 2,22
Mekanisk og biologisk rensning, herunder rodzoneanlæg og biologiske sandfiltre 2,53
Andre, f.eks. mekanisk (septitanke og lignende) 6,01

Energi Viborg opkræver spildevandsafgift for Viborg Kommune. Spildevandsafgiften er en afgift, som varierer i forhold til tankens rensemetode.

(A) Efterbehandling med ophold i lagune ligestilling med filtrering

(B) For ejendomme med samletank for kun toiletvand anses 25 procent af vandforbruget for tilledt samletank. Afgiften herfor påhviler renseanlægget. Kommunen/Energi Viborg skal derfor alene opkræve afgift af de 75 procent af vandforbruget efter afgiftsatsen for rensemetoden "Samletank for toiletvand - øvrige spildevand". Der henvises til § 2, stk. 3 og § 7, stk. 9 i Lovbekendtgørelsen nr. 938 af 27. juni 2013 om afgift af spildevand.

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for forurenet spildevand.

Særligt forurenet spildevand defineres som spildevand, hvor indholdet af organisk stof, der er opgjort som COD, totalkvælstof og totalfosfor overskrider følgende grænseværdier:

PARAMETER GRÆNSEVÆRDI - MG/L
COD 1.600
Totalkvælstof 100
Totalfosfor 15

Og/eller følgende grænseværdier fastsat af spildevandsforsyningsselskabet:

PARAMETER GRÆNSEVÆRDI - MG/L
Cadium 0,0014
Kviksølv 0,0011
Bly 0,1
Krom 0,0045
Nikkel 0,022
Zink 0,38
Kobber 0,0008


​Opgørelse af særbidrag

​I henhold til den gældende bekendtgørelse skal spildevandsforsyningen hvert år opgøre de ekstra udgifter, der kan henføres til det særligt forurende spildevand, omfattende: Driftsudgifter, regnskabsmæssige afskrivninger, evt. indtægter (f.eks. salg af el og varme) og sparede udgifter (f.eks. køb af kulstof) samt administrationsudgifter. Ud fra opgørelsen beregnes årlige enhedspriser for de stoffer/parametre, som har medført ekstraudgifter. Opgørelsen udføres senest 1. marts i det følgende år.

Den endelige beregning af den enkelte virksomheds særbidrag sker derefter ud fra enhedspriserne og de spildevandsanalyser Energi Viborg Vand har modtaget fra virksomhederne i løbet af året.


Priser - tømningsordning 2023

Tømningsordning - Bundfældningstanke

TYPE KR. INKL. MOMS PR. ÅR

 

Beboelse med 1 tank, inklusive 100,00 kr. i administrationsgebyr 975,00
Beboelse, ekstra tank, inklusive 100,00 kr. i administrationsgebyr 975,00
Tøming af tank to gange årligt, inklusive 100,00 kr. i administrationsgebyr 1.875,00
Beboelse der tømmes hvert 2. år, inklusive 50,00 kr. i administrationsgebyr 485,00
Beboelse der tømmes hvert 4. år, inklusive 25,00 kr. i administrationsgebyr 240,00
Forgæves kørsel pr. gang 750,00
Administrationsgebyr for tømning hvert år     * 100,00
Administrationsgebyr for tømning hvert 2. år *   50,00
Administrationsgebyr for tømning hvert 4. år *   25,00
Akut tømning indenfor normal arbejdstid (mandag-fredag kl. 7-18) 1.500,00
Akut tømning udenfor normal arbejdstid 3.875,00
Løft af tunge dæksler over 25 kg 250,00

* Administrationsgebyret opkræves hos kunder, der benytter en tømningsordning uden for den kommunale ordning.

Gebyret for tømningsordning opkræves sammen med spildevandsafgift.

 

Gebyr for modtagelse af spildevand og slam på renseanlæg
(pålægges tømningsentreprenører uden for den kommunale ordning)

TYPE KR. INKL. MOMS
Modtagelse af spildevand fra samletank (pris pr. m3​) 27,50
Modtagelse af slam fra bundfældningstank:
Pris pr. tank op til 3 m3
Pris pr. ekstra m3 over 3 m3

187,50
125,00


 


Gebyroversigt

GEBYRER KR. INKL. MOMS

 

Gebyr for indbetalingskort fremsendt pr. post eller i e-Boks 35,00
Gebyr for betalings- og leverandørservice 8,00
Fraflytningsgebyr 125,00
Rykkerskrivelse (momsfrit)     100,00
Inkassomeddelelse (momsfrit)     100,00
Inkassobesøg (momsfrit)     250,00
Betalingsaftale (momsfrit)     100,00
Fogedforretning udkørsel - se note 1 437,50
Selvaflæsningskort - rykker 87,50
Selvaflæsningskort - aflæsningsbesøg 300,00
Ekstraordinær måleraflæsning med regning 250,00
Ekstraordinær opkrævning ved flytning 81,25
Udskrift af regningskopi 43,75
Oprettelsesgebyr for bimåler 281,25
Årligt gebyr for bimåler 93,75
Rentesats, nar faktura er betalt for sent Efter gældende lov

Note 1: Der skal tillægges de faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed.

Betalingsvedtægt

Vedtægten fastsætter regler om betaling for tilledning af spildevand til de af selskabet ejede spildevandsanlæg samt for afledning af spildevand til renseanlæg,

Vedtægten fastsætter endvidere regler om betaling for tømning og bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra bundfældningstanke på ejendomme, der er omfattet af den fælles tømningsordning for bundfældningstanke.

Se betalingsvedtægt

keyboard_arrow_up