Ofte stillede spørgsmål

Spildevand - generelt

I vores informationspjece "Hvem ejer kloakken" kan du se nærmere, hvordan skellet mellem den private kloak og den offentlige kloak fastlægges.

Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at vandafledningsbidraget skal betales i forhold til ejendommens målte vandforbrug. Det er således uden betydning, hvordan vandet forbruges og om det ledes kloakken.

Spildevandet kan efter aftale afleveres på rensningsanlæggene i Bjerregrav, Viborg, Bjerringbro, Karup og Stoholm. Kontakt os på telefon 8929 2800 for at høre nærmere.

Du må ikke udføre arbejde på den del af kloakken, som har forbindelse til den offentlige kloak. Dette skal altid udføres af en autoriseret kloakmester. Derimod må du gerne udføre arbejder på de afløbsledninger, som afleder regnvand til nedsivning på egen grund.

Ja, private grundejere har mulighed for fradrag i vandafledningsbidraget, hvis der er sket et vandspild fra skjulte installationer. Det er dog en betingelse, at vandet ikke er ledt til kloakken. Bemærk, at du selv skal betale for de første 100 kubikmeter, der ligger over det årlige normalforbrug. Læs mere herom på dette link.

Ved ændringer i husstanden - for eksempel fraflytning ved skilsmisse, dødsfald eller lignende - skal du henvende dig til kundeservice på telefon 8929 2923. De vil hjælpe dig med at finde ud af hvilke ændringer i systemerne, der skal foretages.

Spildevand - inde i huset

Hvis det lugter af kloak fra din vask eller gulvafløb m.m. er det højst sandsynligt din vandlås, der trænger til at blive renset, er utæt eller tørret ud. Prøv at rense vandlåsen og komme vand i den. Hvis det ikke hjælper, skal du kontakte en autoriseret VVS installatør, da lugten kan stamme fra en utæt samling.

Årsagen kan være, at vandlåsen er fyldt op med fedt og snavs. Prøv at adskille vandlåsen og rense den. Hvis ikke det hjælper, kan der være en forstoppelse på den øvrige del af afløbsinstallationen. Kontakt et spulefirma, der kan spule og rense dit kloaksystem

Hæld aldrig fedt og madolie og lign. i vasken, da det giver stor risiko for at der opstår forstoppelse på afløbsinstallationen. Bortskaf det i stedet med den almindelige dagrenovation.

Hæld aldrig kemikalier, medicin og maling i afløbet, da det både medfører skade på miljøet og på kloakrørene. Disse ting skal bortskaffes til de kommunale genbrugsstationer. Se nærmere herom på www.revas.dk. Medicinrester kan også afleveres på apoteket

Nej. Det må du ikke. En køkkenkværn benævnes også affaldskværn, og er et elektrisk redskab til findeling og bortskylning af madaffald fra køkkenet og videre til renseanlægget via kloaksystemet. Det er forbudt at installere køkkenkværne i Viborg Kommune, da det overbelaster rensningsanlæggene og kan medføre forstoppelser på ledningsnettet. Bortskaf derfor som hidtil madaffaldet gennem den almindelige dagrenovation eller til kompost. Se nærmere herom på www.revas.dk.

Når kloakken klukker og trækker langsomt er der ved at opstå en forstoppelse på kloakrørene. Prøv at lokaliser forstoppelsen og kontakt et spulefirma, der kan spule og rense dit kloaksystem.

Spildevand - uden for huset på egen grund

Tegn på rotter vil typisk være, at der opstår huller omkring en skelbrønd, samlebrønd eller et tagnedløb. Hvis du konstaterer den slags huller, har du pligt til anmelde det til Viborg Kommune på telefon 8787 8787. Se mere på Energi Viborgs hjemmeside.

Vi kan hjælpe med oplysninger om, hvor stikket fra vores hovedledning til din grund er placeret, men vi har IKKE tegninger over kloaksystemet inde på din grund. Du kan se i Viborg Kommunes byggesagsarkiv på deres hjemmeside, om der er ligger en kloakplan på din ejendom. Se mere på Viborg Kommunes hjemmeside.

Retningslinjer for udlevering af skelbrønde

Byggemodninger
På alle nye byggegrunde afslutter Energi Viborg Vand stikledningen eller stikledningerne med en skelbrønd afhængig af om grunden er separat- eller spildevandskloakeret. Skelbrønde placeres 1-1,5 meter fra skel, alternativ placering udføres kun efter aftale. Skelbrønde i byggemodninger afsluttes altid med kegle og dæksel i genbrugsplast.

Eksisterende grunde
På ældre byggegrunde, hvor der er etableret stikledning, men ikke skelbrønd, udleveres 1 eller 2 skelbrønde, afhængig af kloakeringsform, ved henvendelse. Etablering af skelbrønde er ejers ansvar.

På byggegrunde, hvor der er etableret skelbrønd/-brønde, er vedligeholdelse og udskiftning ejers ansvar.

Ved separering af regn- og spildevand
Ved separering af regn- og spildevand etablerer Energi Viborg Vand to nye skelbrønde hos alle berørte ejendomme. I forbindelse med udførelsen kobles det eksisterende afløb på spildevandsskelbrønden, indtil ejendommen er separeret internt.

Udføres der separering af en privat ejendom, før hovedkloakken separeres, er det også muligt at få udleveret regnvandsskelbrønd ved henvendelse. Mangler ejendommen en spildevandsskelbrønd er det også muligt at få udleveret. Etablering af skelbrønde er ejers ansvar.

Da der i dette tilfælde kun findes én stikledning, skal kloakmesteren koble regnvand- og spildevandsledningerne sammen efter skelbrøndene, således at både regn- og spildevand udledes i det eksisterende fællesstik. Energi Viborg Vand kobler de to skelbrønde på de korrekte stikledninger i forbindelse med gennemførelse af separering af hovedkloakken.

Generelt
Energi Viborg Vand bruger som standard Ø315 skelbrønde PP bund med lige Ø160 gennemløb og korrugeret opføringsrør. Standardkegle og dæksel i genbrugsplast, udlevering af kørefast karm og dæksel i støbejern kun efter nærmere aftale.

Skelbrønde må kun etableres af autoriseret kloakmester. I henhold til DS432 skal brønde, der tjener som renseadgang, afsluttes med dæksel i terræn. Brønden må altså ikke dækkes til med jord eller fliser.

Bestilling og udlevering af skelbrønde
Bestilling af skelbrønde foregår ved, at kloakmester kontakter Energi Viborg Vand på mail kloakbil@energiviborg.dk eller telefon 3085 8937 eller 2338 7438. Skelbrønde og dæksler afhentes efter aftale på Viborg Centralrenseanlæg, Vibækvej 41, Bruunshåb, 8800 Viborg.

Færdigmelding
Efter etablering færdigmeldes projektet på telefon 8929 2811 eller 8929 2809, hvorefter brønden måles op og registreres hos Energi Viborg Vand.  

 

Spildevand - uden for grunden

Du skal kontakte Energi Viborg Vand på tlf. 8929 2800 og oplyse om problemet. Eller du kan sende os en mail på spildevand@energiviborg.dk.

Du skal kontakte Viborg Kommune, hvis der er tale om en offentlig vej eller din grundejerforening eller vejlaug, hvis der er tale om en privat fællesvej. Det er ejer af vejen, der er ansvarlig for vedligeholdelse af vejbrøndene.

Tømningsordning

Der bliver ikke ringet i forvejen, når det drejer sig om forhold vedrørende et tungt dæksel. I de tilfælde bedes du anskaffe et passende dæksel, som overholder den tilladte vægtgrænse for dæksler.

Kontakt tømningsentreprenøren eller en anden forhandler.

Et dæksel kan veje fra ca. 20 kg til ca. 200 kg. Chaufføren må ifølge Arbejdstilsynets krav kun løfte/flytte dæksler på maks. 25 kg.

Tjek om dækslet er lagt ordentligt på. Hvis slamvandet står for højt ved udløbet i septiktanken, er det givetvis fordi, at sivebrønden eller sivedrænet er stoppet.

Dækslet vejer mere end det må eller adgangen til dækslet har været forhindret.

Kontakt venligst Energi Viborg Vand på telefon 8929 2944 eller mail toemning@energiviborg.dk i alle spørgsmål vedrørende priser, afregning og betaling.

Kontakt FKS Slamson på telefon 6342 1017.

Kontakt eventuelt Energi Viborg Vand for indgåelse af en aftale om en fast tømningsordning.

Kontakt FKS Slamson på telefon 6342 1017, for at høre hvornår tanken forventes tømt.

Der kan i nogle tilfælde danne sig lidt flydelag for oven, når tanken fyldes op med rejekt vand. Dette har ingen betydning for funktionen af tanken.
Hvis der er tvivl, om tanken er tømt, kan det anbefales at stikke en pind ned i tanken for at se, hvor meget flydelag der er. Såfremt pinden kan stikkes ned gennem flydelaget uden problemer, er tanken tømt.
Et flydelag er en hinde oven på det resterende vand, der har en antydning af skum/slam.

Se pjece!

At dit T-stykke er i stykker, er en oplysning til dig omkring tilstanden i din tank.
Når T-stykket er i stykker, kan det medføre at tanken ingen udløb har, og den hurtig stopper til/bliver fyldt igen. Det vil derfor være bedst at få dette repareret hurtigst muligt.
Hvis det konstateres, at T-stykket ikke er udbedret ved næste tømning, vil du modtage et påbud fra Viborg Kommune.

Din adresse vil automatisk indgå i en opsamlingstur på et senere tidspunkt. Der vil blive udsendt besked om, hvilket tidspunkt FKS Slamson forventer at komme. Der vil blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel.

I Viborg Kommune er der vedtaget en fælles tømningsordning, der administreres af Energi Viborg Vand. Det betyder, at tømningen af din bundfældningstank som udgangspunkt foretages af vores samarbejdspartner, FKS Slamson. Du har dog mulighed for selv at vælge en anden entreprenør.

Hvis du ønsker at bruge en anden entreprenør, skal du skrive en mail til toemning@energiviborg.dk med oplysning om, hvilken tømningsentreprenør du ønsker at benytte fremover. Mailen skal være os i hænde senest 31. december for at være gældende for det nye tømningsår. Hvis fristen for indsendelse af mail om ændring af tømningsentreprenør ikke overholdes, skal du stadig betale det almindelige tømningsgebyr for det nye tømningsår.

Vær opmærksom på, at alle fra 2017 skal betale et administrationsgebyr til Energi Viborg Vand - også hvis du har valgt en entreprenør uden for den kommunale ordning. Efter aftale med kommunen skal vi nemlig registrere alle tømninger i vores system.

keyboard_arrow_up