Spring til indhold

Nedsivning af regnvand

Klimaforandringer giver mere regn og kraftigere regnbyger, derfor er det en god ide at håndtere regnvandet lokalt, ved f.eks. nedsivning i haven i stedet for at lede det ud i det fælles kloaksystem. Håndtering af regnvandet lokalt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand.

Det er altid muligt at søge om at nedsive regnvand på din egen grund. Det kan være et godt og billigt alternativ til at adskille regn- og spildevand på din egen grund, når f.eks. kloakken i vejen skal ændres fra fælles kloak til separat kloak. Ansøgning om nedsivning af regnvand på din egen grund skal sendes til Viborg Kommune. Du kan åbne Viborg Kommunes hjemmesideafsnit om regnvand og nedsivning ved at klikke her.

Private løsninger til håndtering af regnvand er med til at mindske presset på kloakken og et billigt og miljørigtigt alternativ til at udvide kloaksystemet ved traditionel opgravning. Det handler med andre ord om at se regnvandet som en ressource på din egen grund i stedet for et problem, der skal ledes bort.

I pjecen ”Regnvand som en ressource” er der vist en række eksemplar på, hvordan regnvand kan nedsives i haven i f.eks. regnbede eller faskiner.

Nedsivning af regnvand i haver

Regnvand kan nedsives i din have, hvis jordbunden er egnet til det. Hvis jordbunden er meget leret eller fugtig, kan nedsivning af regnvand være en dårlig løsning. Til gengæld er sandede og tørre jordbundsforhold hvor grundvandet står lavt særdeles egnede.

Som udgangspunkt må du godt selv etablere en faskine eller et regnbed, men det kræver altid en tilladelse fra Viborg Kommune. Det kræver også, at frakobling af regnvandet fra kloaksystemet altid skal udføres af en autoriseret kloakmester.

En kloakmester kan endvidere vejlede om regnbedets/faskinens dimensioner og placering på din grund.

Eventuel tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

I særlige områder er der givet mulighed for frivilligt at udtræde af kloakforsyningen med hensyn til tag- og overfladevand og få tilbagebetalt dele af dit tilslutningsbidrag, hvis du frakobler regnvandet på din grund fra kloakken og nedsiver regnvandet.

Ved udtrædelsen mister du som grundejer retten til at lede ejendommens tag- og overfladevand til fælleskloakken i vejen, og denne ret kan som udgangspunkt ikke generhverves. Til gengæld tilbagebetaler Energi Viborg Vand 40 procent af tilslutningsbidraget (gældende pris).

De områder hvor det er muligt at udtræde af kloakforsyningen fremgår af Viborg Kommunes Spildevandsplan.

Det er dog vigtigt at understrege, at der er mange parametre, der indgår i den samlede vurdering af, om der vil være mulighed for at udtræde af kloakforsyningen og få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, f.eks. jordbundsforholdene, drikkevandsinteresser, den fysiske og hydrauliske tilstand af kloakledninger, samt kloakforsyningens samlede drifts- og anlægsøkonomi.