Spring til indhold
Drikkevand – regninger og betalinger
Spildevand – regninger og betalinger

Refusion ved vandspild forårsaget af ledningsbrud

Som grundejer er det som udgangspunkt dit ansvar at kontrollere, at der ikke foregår vandspild på ejendommen. Der er ikke lovgivet om regler for fradrag i vandafledningsbidraget i tilfælde af brud på en ejendoms vandforsyningsanlæg.

Er uheldet ude og du skal betale for et stort vandforbrug, der skyldes en lækage på en skjult installation, så har du dog mulighed for at få en del af vandafledningsbidraget refunderet, jævnfør "Betalingsvedtægt for spildevand" for spildevandsanlæg med videre i Viborg Kommune. Find "Betalingsvedtægt for spildevand" her.

Betingelser for refusion

Disse betingelser skal være opfyldt for at kunne opnå refusion

  • Der kan kun ske en refusion af vandafledningsbidraget for boligejendomme. Virksomheder, institutioner, foreninger m.v. kan således ikke få refusion.
  • Der skal være tale om et skjult og pludseligt brud på det autoriserede system/ledningsnet. Der ydes ingen refusion ved vandspild fra synlige installationer, f.eks. toilet, tappesteder, ventiler eller en haveslange med brud.
  • Der skal foreligge en underskrevet erklæring/ansøgning om refusion ved vandspild fra grundejeren, hvor det dokumenteres, at vandet ikke er tilledt kloakken. Forsikringsredegørelse m.v. kan vedlægges.
  • Utætheden skal være lokaliseret og repareret af autoriseret vvs-installatør, faktura fra vvs-installatør skal vedlægges ansøgningen.
  • Der gives kun refusion ét år tilbage.
  • Der skal som minimum betales vandafledningsbidrag af et årsforbrug, der beregnes som gennemsnittet af de foregående 3 års forbrug tillagt 100 m³ i selvrisiko.

Se flere spørgsmål og emner relateret til drikkevand og spildevand