Spring til indhold
Viborg
Igangværende projekter

Sct. Kjelds Gade - Det gamle vandværk

Opdateret d. 20. juli 2024

Det gamle Vandværk, Sct. Kjelds Gade 19B, skal ombygges

Seneste nyt pr. 24. juni 2024

Fra medio uge 26 påbegyndes klargøring til asfaltering af Sct. Kjelds Gade fra Gl. Aalborgvej og ned til Søværket. Her vil det nuværende stabil grus blive afrettet, og det udføres med større maskiner, så beboere på dette stræk af Sct. Kjelds Gade bedes om ikke at parkere på selve vejen.

Ultimo uge 26, d. 28. juni, opstartes asfalteringen, hvor det generelt ikke er muligt at køre på vejen under selve asfalteringen, så beboere på Sct. Kjelds Gade, lille Sct. Kjelds Gade, C. J. Brostrøms Vej, Søparken og Søvænget bedes parkere udenfor dette område fra torsdag aften, hvis man skal ud at køre fredag. Asfalteringen opstartes nede ved Søværket, så der er en lille mulighed for passage, indtil der er asfalteret oppe ved f.eks. Sct. Laurentii Vej eller Hans Tausens Vej, men der advares imod høje kanter.

Der tages forbehold for det varslede vejr d. 28. juni.

Energi Viborg Vand og Viborg Varme vil gerne takke beboerne for deres tålmodighed med de igangværende aktiviteter på og omkring det gamle vandværk på Sct. Kjelds Gade.

GENERELT INFO VEDR. DET SAMLEDE PROJEKT

Viborg Varme Produktion skal bygge nyt anlæg for varmeindvinding på Sct. Kjelds Gade 19B. Den gamle vandværksbygning bevares, renoveres og vil blive benyttet til installationer i forbindelse med varmeindvinding.

Viborg Varme skal etablere nye fjernvarmeledninger fra Sct. Kjelds Gade 19B til Gl. Aalborgvej.

Energi Viborg Vand skal etablere en ny ø600 mm. regnvandskloak fra Sct. Kjelds Gade 19B til Gl. Aalborgvej.

Energi Viborg Vand skal etablere ny rensedam for separat regnvand på Sct. Kjelds Gade 19A.

Når byggeriet er færdigt tages hegnet ned og området åbnes for offentlig adgang – som en lille park – Søværket

De husejere, som bliver direkte berørt af projektet for fjernvarme eller kloak, vil få direkte information herom fra Viborg Varme og Energi Viborg Vand.

Trafik – støv og støj

Arbejderne vil medfører gener, da der skal laves ledningsarbejder i Sct. Kjelds Gade og ombygninger ved det gamle vandværk vil betyde støv og støj.

Inden rensedammen kan udgraves skal der sættes en spuns omkring den gamle vandværksbygning. Spunsarbejderne har været indstille siden sommerferien på grund af tekniske udfordringer omkring udførelsen. Spunsarbejderne genoptages i uge 40, 2023.

Arbejderne vil også betyde perioder med ændret trafik og adgangsforhold og der vil være perioder med omkørsler.

Respekter venligst de opsatte skilte, afspærringer og hegn.

Entreprenørarbejdet i Sct. Kjelds Gade udføres af Jokumsen A/S

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Viborg Ingeniørerne A/S

Projektperiode

Gravearbejderne i Sct. Kjelds Gade opstartes maj 2023 og afsluttes i maj 2024.

Rensedammen etableres i foråret 2024

Ombygninger på det gamle vandværk: fra april 2023 til august 2024

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Berørte ejendomme i projektet vil blive fotoregistreret umiddelbart før opstart af kloak og fjernvarmearbejdet, og registreringen blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Viborg Ingeniørerne A/S i uge 19, 2023.

Supplerende oplysninger fra de forskellige parter

VARMEINDVINDING
Viborg Varme Produktion ønsker etableret en varmepumpe med en varmeeffekt på 6 MW ved Nørresø.

Energikilden til varmepumpen vil i vinterhalvåret at bestå af ca. 2,7 mio. m3 grundvand, som pumpes op fra boringerne på det tidligere Cityværk og i sommerhalvåret indpumpes 1,2 mio. m3 søvand fra Nørresø.

Varmepumpen og tilhørende installationer anbringes i det gamle vandværk og i den eksisterende rentvandstank, der tidligere har tilhørt Energi Viborg Vand, og hvorfra der indtil 2006 har foregået indvinding af grundvand. Varmepumpen trækker via varmevekslere energi ud af grundvandet/søvandet, hvorved vandet nedkøles og det kolde grundvand/søvand udledes til Nørresø.

Etableringen af varmepumpen med dertilhørende anlæg vil strække sig over tidsperioden foråret 2023 og forventes afsluttet efteråret 2024.

Se evt. mere om varmegenindvinding/varmepumper på nedenstående link:

Viborg Varmes præsentation vedr. etablering af varmepumper

FJERNVARMELEDNINGER
Viborg Varme opgraderer forsyningsledningerne på Sct. Kjelds Gade for at kunne levere varme fra den nye varmepumpe til midtbyen.

Dette medfører, at de forbrugere, der er tilsluttet fjernvarmen på strækningen på Sct. Kjelds Gade fra Gl. Aalborgvej til Cityværket skal have ny stikledning. De øvrige forbrugere i anlægsfasen vil have ustabil fjernvarmeforsyning.

De forbrugere, der skal have udskiftet deres stikledning vil blive kontaktet direkte.

KLOAKARBEJDER
I koordinering med etablering af nye fjernvarmerør lægges der en ny ø600 regnvandsledning ned igennem Sct. Kjelds Gade, så rensedammen kan modtage tag- og overfladevand fra et opland svarende til ca. 88 standard 11-mands fodboldbaner. Udførelse af separeringsprojekter i opstrøms opland vil ske i årene 2023 til 2026.

I Gl. Aalborgvej kobles det nye regnvandsrør på et eksisterende rør, der er beliggende i vejen op imod krydset Gl. Aalborgvej/ Sct. Ibs Gade og dermed forbinder opstrøms til resten af projektområdet.

Ejendommene på Sct. Kjelds Gade er ikke en del af de ejendomme, der er berørte af tillæg nr. 24 til spildevandsplanen, og skal således ikke separeres nu, men alt vejafvanding i gaden kobles over på det nye regnvandsrør.

Eksisterende ø630 æggeformet fællesledning i Sct. Kjelds Gade bevares, og ledningen er planlagt til at blive strømpeforet på et senere tidspunkt.

Eksisterende spildevandsstik til ejendommene på Sct. Kjelds Gade fornyes i det nødvendige omfang, og der sættes skelbrønde, hvor der i dag ikke er nogen.

RENSEDAM
Rensedammen skal modtage og håndtere separat regnvand fra Sct. Kjelds Gade, Gl. Skivevej, Vesterrisvej og Henrik Gerners Vej m.fl., Rødevej, Tinghallen samt størstedelen af det tidligere kaserneområde.

Rensedammen vil få et fast vandspejl og vil virke som et bundfældningsbassin, hvor partikler fra regnvandet vil bundfældes. Regnvandet vil blive afledt til Nørresø, uden forsinkelse.

Inden rensedammen kan udgraves skal der sættes en spuns omkring den gamle vandværksbygning. Spunsarbejderne har været indstille siden sommerferien på grund af tekniske udfordringer omkring udførelsen. Spunsarbejderne er gennemført i uge 41-42, 2023.

Omkring rensedammen vil der blive anlagt en servicevej, som også vil virke som en gangsti.

Årligt forventes ca. 160.000 m3 regnvand renset og udledt til Nørresø via den nye rensedam.

Rensedammen udføres iht. til tillæg nr. 24 til Viborg Kommunes spildevandsplan 2019.
(Tillæg 24 er vedtaget d. 26.01.2022)

PARK
Den tidligere rentvandstank, som graves fri, indrettes som en platform til leg, ophold og formidling. På betonfladen laves opstribninger med termoplast, som understøtter de rekreative tiltag og formidler vandets vej. Ved en leg med rør skabes nye konstruktioner med funktioner til ophold, leg, lyd og formidling.

Formidlingen vil bestå af infotavler samt pile og tekst, der formidler vandet vej rundt i systemet

Konkret vil Viborg Kommune lave opstribninger på dækket af rentvandstanken, indretning til ophold, værn på tank, broer til tank, trappe til broen ud i Nørresø samt formidling på stedet.

 

 

Afspærringsplan

Fra 13. maj 2024 til 7. juni 2024

Projektperiode/tidsplan

Maj 2023 - August 2024

Kloak og Fjernvarmeplan

Se den aktuelle plan

Projekt søværket

Se skitseprojekt

Kontaktinformationer

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Byggeleder Benny T. Bjerre Viborg Ingeniørerne A/S 4094 0290 btb@vibing.dk
Entreprenør Rene Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.dk
Fjernvarme - Projektleder Henrik R. Nørgaard Viborg Varme 2911 5047 hn@viborgvarme.dk
Varmeindvinding Peter Boysen Viborg Varme Produktion 2031 3909 pb@viborgvarme.dk
Park Lotte Kunstmann Viborg Kommune 8989 5103 lku@viborg.dk
Kloak - Projektleder Erik H.M. Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Rensedam - Projektleder Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk