Teglmarken - oprensning af grøft og anlæg af rensebassin i Teglmarken

I forbindelse med håndtering af regnvandet fra en del af udstykningen i Arnbjerg oprenser Energi Viborg Vand A/S eksisterende regnvandsgrøft i det grønne område beliggende i Teglmarken mellem tilkørslen fra Århusvej, banen og Teglmarken, se oversigtskort her.

En del af grøften ændres til et såkaldt rensebassin. Et rensebassin er en sø med permanent vandspejl, som medvirker til bundfældning af nitrat, fosfor og organiske stoffer inden udledning til recipienten, som i dette tilfælde er Vintmølle Sø.

Se projekttegning her.

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Jokumsen A/S i perioden  medio april til ultimo maj 2020.  

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Bjørn Thomassen Jokumsen A/S 2753 9698 bt@jokumsen.nu
Bygherre - projektleder Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand A/S 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk

 

Trykledning fra Ørum Renseanlæg til Bylangsager, Ørum by - Udvidelse af regnvandsbassin ved Ørum Renseanlæg - Nedlæggelse og fjernelse af Ørum Renseanlæg

Ørum Renseanlæg er nedslidt og der skal foretages større investeringer for at bringe anlægget op på et tidssvarende niveau. Renseanlægget, som renser spildevandet fra Kvorning, Mollerup og Ørum, nedlægges og fremover pumpes spildevandet til central renseanlægget i Bruunshåb. Dette er en del af strukturplanen for renseanlæg i Viborg Kommune. I stedet for at renovere renseanlægget, investeres der i ledningsanlæg, hvor spildevandet kan pumpes til det mere driftssikre anlæg i Bruunshåb.

Det forestående anlægsarbejde er den spidst etape i gennemførelsen med at lukke Ørum Renseanlæg.

I 2020 blev der etableret en spildevandsledning i Nørreåstien fra Velds til Over Viskum, sat en ny pumpestation i Futdalen ved Veldsvej, herunder en trykledning til Velds. Spildevandet fra halvdelen af Ørum by pumpes således allerede i dag til Bruunshåb.

Arbejdet omfatter etablering af en ny trykledning fra Ørum Renseanlæg til kloaksystemet i Bylangsager, hvorfra det kan løbe til pumpestationen i Futdalen. Ledningen lægges i markarealer samt i rabatareal ved Bylangsager. Krydsning af Søndermarksvej sker ved brug af retningsstyret boring. Trykledningen er i alt 1.000 meter og dimensionen er ø160 mm. Retablering af  alle berørte arealer sker hurtigst muligt efter arbejdets udførsel.

Det eksisterede regnvandsbassin i slugten ved Morild Bæk udvides til en stor sø, hvor der under regn kan opstemmes ca. 12.000 m³ regnvand, som langsomt drosles til vandløbet. Regnvandsbassinet har til formål at tilbageholde sediment og næringsstoffer samt skåne vandløbet mod store erosionsskadelige vandmængder.

Tank-anlægges som ligger før på Ørum Renseanlæg skal bevares. Her opsættes den nye pumpestation der skal pumpe spildevandet til kloaksystemet i Bylangsager. Tanken på de ca. 400 m³ er til udligning af opspædet spildevand (fra fælleskloakken i Kvorning, Mollerup og Ørum), således at der ikke sker udledning af urenset spildevand til Morild Bæk.

Ørum Renseanlæg nedlægges, hvilket omfatter en nedbrydning og fjernelse af alle tanke, brønde, huse, ledninger, veje med mere samt en efterfølgende reetablering af arealet, hvor hegn og træer også fjernes.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Nedbrydning af Ørum renseanlæg udføres af I/S Brdr. Nielsen. Det daglige tilsyn varetage af DMR, Dansk Miljø Rådgivning. 

Se tegninger:

200: Ledningsplan - transportledning

400: Kloakplan - ny pumpestation

500: Ombygning regnvandsbassin

Projektperiode

Projektet starter op i uge 5, 2021 og forventes afsluttet uge 26, 2021. Der foretages arkæologiske undersøgelser i uge 4, 2021. Nedbrydning af renseanlægget udføres i perioden uge 17 til uge 24.

Afspærring

På Bylangsager vil der være omkørsel på køreplader omkring udgravning i vejarealet. Der opsættes skiltning og der er nedsat hastighed og kørsel i et spor ved arbejdsstedet.

Information

Lodsejere, hvor trykledningen og regnvandsbassinet skal etableres, er kontaktet og har indgået aftaler med Energi Viborg Vand. Lodsejerne er også blevet informeret i forbindelse med tillæg nr. 15 til Viborg Kommunes spildevandsplan 2019.

Myndighedsbehandling

Plangrundlaget for etablering af trykledningen og overflytning af spildevandsrensningen fra Ørum til Viborg Central Renseanlæg er fastlagt i ovennævnte tillæg nr. 15 til spildevandsplan 2019.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder René Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.dk

Bygherre - kontakt

Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk
Nedbrydningsentreprenør Per Nielsen I/S Brdr. Nielsen 8669 9173  
Tilsyn Susan Dalgas DMR 4076 0660  

 

Hjorthede - Separatkloakering i Hjorthedevej, Røngevej, Tukærvej og Ilsøvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Svend Erik Madsen A/S, Baldersvej 8, 8850 Bjerringbro link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering kan ses her.

Projektperiode

Projektet opstartes august 2021 og forventes afsluttet ultimo 2022, dog afhængigt af vejret.

Tidsplan (opdateret 13.09.2022)

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje, hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan (revideret d. 31.08.2022)

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Envidan.

                       
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt med henvisning til restriktionerne i forbindelse med Covid19.

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand        
Entreprenør - entrepriseleder Andreas H. Hegaard S.E. Madsen A/S 2363 3451 ah@svendemadsen.dk
Bygherre - tilsyn Kasper B. Jensen Envidan 4212 5477 kbj@envidan.dk
Bygherre - kontakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

 

Stoholm, etape 4, 5 og 6 - kloakfornyelsen i Vestergade (mellem Rema 1000 og Anemonevej), Odinvej og Kærvej og etablering af bassiner i Gyngemosen og på Hammeren

Energi Viborg Vand A/S vil udføre et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S

Projekttegninger vedr. kloakseparering

F1_K10_H1_001.pdf (Oversigt over anlægsområderne)

F1_K10_H1_100.pdf (Vestergade)

F1_K10_H1_101.pdf (Odinvej og Kærvej)

F1_K10_H1_102.pdf (Bassinerne i Gyngemosen og på Hammeren)

Projektperiode

Projektet opstartes primo marts 2022, og i 2022 udføres etaperne 4 og 5 på henholdsvis Vestergade og Kærvej og forventes afsluttet omkring sommerferien, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes nærmere bestemt medio uge 10 med tilslutningsarbejder på Vestergade ved parkeringspladsen til Rema1000, og arbejdet vil fortsætte ud mod Anemonevej til Vestergade 59.
Derefter opstartes arbejdet i Kærvej omkring uge 20 fra krydset Kærvej/Odinvej.

Etape 6 i 2023 omfatter Odinvej samt bassinerne i Gyngemosen og på Hammeren.

Tidsplan 2. halvår 2022 Stoholm

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan for Odinvej

Fotoregistrering

Berørte ejendomme i projektet vil blive fotoregistreret umiddelbart før opstart af de enkelte etaper. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S. 

Forud for opstarten på Kærvej vil denne registrering ske primo uge 18.  

Informationsmøde

Forud for opstarten af etapen på Vestergade blev der afholdt et informationsmøde d. 3. marts 2022, og en pdf-udgave af informationsmaterialet, der blev vist på mødet, kan ses her:

Power Point - Stoholm - kloakfornyelse på Vestergade m.fl. 2022 

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 31. august 2022

Grundet fremdriften på både Vestergade og Kærvej, opstartes gravearbejdet på Odinvej i uge 36-2022 i stedet for, at det var en del af etapen i 2023. Arbejdet opstartes i krydset Kærvej/ Odinvej, og vil i første omgang bevæge sig mod vest mod Tastumvej/ Anemonevej, og derefter fra krydset Kærvej/ Odinvej og mod Nørregade. Der etableres omkørsel intern i Stoholm, hvor tungere køretøjer ledes via Bakkevej.  

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Rådgiver - Tilsyn Søren Jepsen Niras A/S 2761 3990 soje@niras.dk
Bygherre - projektleder Erik H.M. Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Sagsbehandler - Natur og Vand Bente Kofod Viborg Kommune 8787 5636 bkof@viborg.dk
Stoholm Vand Peter Christiansen Stoholm Vand A.m.b.a. 2021 2606 pc@pcdrill.dk

 

 

 

Spildevandsplanlægning i Skelhøje

For at mindske problemer med opstuvende kloakvand i kældre i Skelhøje arbejder Energi Viborg Vand A/S med forskellige løsninger til enten at reducere eller forsinke mængden af regnvand, der ledes til kloakken. Ved udgangen af 2021 arbejdes der med to forskellige spor.

Regnvand, der falder på de offentlige arealer – typisk på vejene – nedsives eller forsinkes enten i grøfter, vejbede eller på de grønne arealer på det gamle stationsområde langs Volden. De enkelte dele af projektet udføres i tæt samarbejde med Viborg Kommune, f.eks. indarbejdes nedsivning på stationsområdet i borgerforeningens planer for området, ligesom vejbede på enkelte vejstrækninger i byen forventes udført, så de får en fartdæmpende effekt. Denne del af projektet forventes anlagt i efteråret 2022 eller foråret 2023.

For den del af regnvandet, der falder på privat grund, arbejdes der i første omgang med muligheden for, at Energi Viborg Vand A/S kan tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget for ejendomme, hvor ejeren ønsker at nedsive regnvand på egen grund i stedet for at lede det til kloaksystemet. Løsningen er frivillig for hver enkelt grundejer. Gennemførelse kræver dog opbakning fra grundejerne og alle berørte ejere får derfor i løbet af december tilsendt et spørgeskema, hvor man kan tilkendegive sin interesse i projektet. Hvis der ikke kan opnås tilstrækkelig tilslutning til at nedsive på egen grund, anlægges der i stedet et eller flere underjordiske bassiner i tilknytning til kloaksystemet. Valget af løsning forventes truffet i februar 2022.

Ovenstående blev præsenteret på et borgermøde i Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus onsdag den 8. december 2021. Præsentation fra borgermødet kan ses her: (Borgermøde Skelhøje 081221.pdf)

På dette kort er det markeret med mørkegrønne og lysegrønne områder, hvilke ejendomme i Skelhøje, der kan forvente tilbud om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget mod at nedsive regnvand på egen grund.(Skelhøje_nedsivning.pdf)

I pjecen ”Regnvand som en ressource”, kan man læse mere om, hvordan regnvand kan håndteres på egen grund. (RegnvandSomEnRessource.pdf)

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Nedsivning på egen grund Pia Mandrup Energi Viborg Vand A/S 8929 2804 pia@energiviborg.dk
Nedsivning på offentlige arealer Anders Byrdal Energi Viborg Vand A/S 8929 2807 ab@energiviborg.dk

 

 

 

 

Anlægsarbejde på Kastanievej 5c, 8800 Viborg

Revideret den 23.08.2022:

Energi Viborg Vand A/S bygger et nyt underjordisk bassin på Kastanievej i Viborg. Bassinet erstatter de gamle åbne bassiner. Under regn skal det nye bassin opsamle regn- og spildevand fra området, som er fælleskloakkeret. Spildevandet ledes så videre til renseanlægget, så snart der er kapacitet i ledningssystemet.

Når bassinet står færdigt, vil der være mindre risiko for at kloaksystemet ved Kastanievej overbelastes, og der vil være mindre risiko for, at husejere med kælder vil få opstuvet vand fra kloakken ind i kælderen. Dette skyldes at begrænsningen i kloaksystemet i dag findes ”nedstrøms” – nedenfor Kastanievej.

Energi Viborg Vand A/S ejer arealet ved Kastanievej 5c og området er indhegnet på grund af de tekniske installationer.

Der skal udgraves store mængder jord for at bygge det nye bassin. Jorden vil midlertidigt blive placeret på det græsareal, som findes vest for Kastanievej 5c, mod Lupinmarken.

Byggepladsen og jorddepoter er indhegnet, og der er adgang forbudt til byggepladsen.

Arbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning.

Det nye bassin bliver ca. 28x50 m og ca. 5 m dybt.

Mere om funktionen af det nye bassin:
Området ved Kastanievej m.fl. er fælleskloakeret dvs. regn- og spildevand løber i det samme rør. Når det regner kraftigt er det nødvendigt at holde noget af vandet tilbage for at undgå oversvømmelser. Til dagligt løber regn- og spildevand fra området ved Kastanievej, ved gravitation, til renseanlægget i Bruunshåb. Kun det spildevand, som under kraftige regn, midlertidigt holdes tilbage i det nye bassin, skal pumpes.

Det nye bassin vil kun være i brug under kraftige regnhændelser. I tørvejrsperioder vil bassinet være tomt. Det nye bassin vil forstærke kloaksystemet og dermed reduceres risikoen for opstuvning af spildevand i kældre og overløb af opspædet spildevand til Søndersø.

Bassinet bliver opdelt i 4 baner. Hver bane forsynes med et ”vippekar”, som skyller og rengør bassinet efter hver gang det har været i brug. 3 store pumper sørger for at bassinet bliver tømt, når regnvejret er slut og der igen er plads i kloaksystemet.

Når bassinet er bygget færdigt vil kun dækslerne være synlige.

Oversigtstegninger til projektet er vedlagt som bilag. Tegningerne kan ses, hvis man klikker på linket til de enkelte tegninger.

Stadie d. 24.08.2022:

Kloakarbejder i Kastanievej er udført og afsluttet.
Støbning af bundpladen og endevægge er udført.
Levring og montage af elementer pågår (Give Elementfabrik)
Montage af elementer pågår frem til og med uge 39.

Derefter udføres fugtisolering af udv. vægge og broisolering (tagpap) på dækket.
Derefter vil der ske tilfyldning omkring det nye bassin.

Tidsplan

Anlægsarbejdet vil starte ultimo januar og forventes afsluttet i december 2022. Arbejderne følger tidsplanen.

Der arbejdes normalt på hverdage fra ca. kl. 7-17 og undtagelsesvis fra kl. 6-18. Arbejdet vil støve og støje. Vi beklager, men vi lover, at vi skynder os og gør alt, hvad vi kan, for at blive færdige hurtigst muligt.

Trafik

Trafik til og fra byggepladsen vil primært ske fra Kirkebækvej, hvor der er etableret en midlertidig vejadgang.

Stisystemet ved Lupinmarken forventes at være farbart og forventes ikke at blive spærret i byggeperioden.

Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

Retablering

Efterfølgende (i foråret 2023) vil området og de græsarealer, som er berørt af arbejdet og har været anvendt til jorddepot, blive retableret og der blive lavet slidlag på de områder, hvor asfalten har været opbrudt.

Yderligere information

Hjemmesiden opdateres ca. 1 gang om måneden.

Bilag (PDF-filer)

Kloakplan
Udgravningsplan
Byggepladsplan
Konstruktionsplan
Tværsnit

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand

Jens Anker Gjørup

Vils Entreprenørforretning

4121 0303

jag@vils.dk

Tilsyn

Benny Bjerre

Viborg Ingeniørerne

4094 0290

btb@vibing.dk

Projektleder/bygherre

Henrik Juel Poulsen

Energi Viborg Vand A/S

8929 2810

hjp@energiviborg.dk

Kloakrenovering St. Sct. Peder Stræde, Ll. Sct. Mikkels Gade og Dumpen i Viborg

Med de mest moderne teknikker inden for opgravningsfri kloakfornyelse vil Aarsleff i ugerne 4-6 2022 renovere kloakledningerne i området omkring St. Sct. Peder Stræde, Ll. Sct. Mikkels Gade og Dumpen.

Meget af arbejdet vil foregå i aften- og nattetimerne. Se gode råd og mere info om projektet i informationsbrevene som Aarsleff har delt ud til berørte husstande - se brevene nedenfor.

St. Sct. Peder Stræde
Ll. Sct. Mikkels Gade
Dumpen
 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entrepriseleder Frits Lassen Aarsleff 4044 2446  
Projektleder/kontaktes ved spørgsmål som Aarsleff ikke kan svare på Pia Mandrup Energi Viborg Vand A/S 8929 2804 pia@energiviborg.dk

 

 

Kloakrenovering ved krydset Indre Ringvej/Farvervej i Viborg

Fra mandag den 14. til og med fredag den 4. marts 2022 renoverer vi kloakledningerne på Indre Ringvej ved hjørnet af Farvervej (nordfra).

Vi bliver derfor nødt til at spærre for indkørslen til Farvervej fra alle sider af Ringvejs-krydset i perioden fra den 14. til og med søndag den 20. februar 2022.

I perioden fra mandag den 21. februar til og med fredag den 4. marts 2022 bliver indkørsel til Farvervej igen muligt for sydfra kommende trafik på Indre Ringvej samt fra Prinsens Allé. Der vil dog stadig være lukket for højresving ind ad Farvervej for de trafikanter, der kommer nordfra på Indre Ringvej.

Omkørsel

  • Trafikanter, der kommer nordfra på Indre Ringvej: Kirkebækvej/Vestervangsvej/ Vævervej
  • Trafikanter, der kommer sydfra på Indre Ringvej: Gl. Skive Vej/Fabrikvej


Afmærkningsplan uge 7
Afmærkningsplan fra uge 8
Plan over omkørsel uge 7
Plan over omkørsel fra uge 8
 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
    VILS ENTREPRENØRFORRETNING A/S 97 76 77 77  
Projektleder Bjørn Thomassen Energi Viborg Vand A/S 2932 8277 bjt@energiviborg.dk

 

 

Klejtrup, Kloakfornyelse i Sandstræde, Solhøjvej og Kastanievej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres at entreprenør Søren Bertelsen (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af Energi Viborg Vand.

Projekttegning vedr. kloakseparering

Klejtrup E1_200_18.01.2022_rev2.pdf.

Projektperiode

Projektet blev opstartet medio november 2021, og forventes afsluttet medio april 2022, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet blev påbegyndt med tilslutningsarbejder på Solhøjvej, og arbejdet vil fortsætte mod Kastanievej, inden arbejdet afsluttes på Sandstræde. Her vil arbejdet blive påbegyndt i løbet af uge 7, 2022 ved krydset Viborgvej/Søvej og Sandstræde.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Omkørsel Sandstræde del 1

Omkørsel forstærket grusvej Sandstræde - Herredsvejen

Fotoregistrering

Der fotoregistreres ultimo uge 6, 2022 ved de berørte ejendomme på Sandstræde. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.                       

Informationsmøde

Der blev ikke afholdt et informationsmøde forud for anlægsstarten grundet Covid-19, men det planlagte infomateriale kan ses via nedenstående link, samt video som Viborg Kommune har fået lavet i samarbejde med andre kommuner.

Power Point Klejtrup_Sandstræde m.fl._Kloakfornyelse_2021-22 EVV_SB_VK.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder/indehaver Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203 soren-berthelsen@mail.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Rådgiver - Fotoregistrering Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 3921 ikp@ramboll.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Johan Ottesen Viborg Kommune 8787 5612 peph@viborg.dk


 

Information om kloakarbejder på Brovej, 8800 Viborg

Opdatering: Opgaven er udført og afsluttet, (d. 21/3), i uge 12, 2022.

Energi Viborg Vand A/S skal lave ny kloak til Brovej 15 og 18.
Der skal laves ny kloak fra krydset ved Brovej / Højtoftevej, mod syd, til Brovej 15 og 18.

Arbejdet var planlagt udført sammen med kloakarbejderne i BanebyParken, men p.g.a. lokale forhold ved Brovej 18, fremrykkes udførelse af ny kloak til Brovej 15 og 18 og vil blive udført nu.

Kloakarbejderne betyder at Brovej spærres fra krydset ved Højtoftevej, og mod syd, frem til Brovej 18.

Arbejdet udføres af Jokumsen A/S.

Oversigtstegning til projektet er vedlagt som bilag. Tegningen kan ses, hvis man klikker på linket.

Tidsplan

Anlægsarbejderne vil starte d. 21. februar og forventes afsluttet ca. 25. marts 2022.

Der arbejdes normalt på hverdage fra ca. kl. 7-17 og undtagelsesvis fra kl. 7-18.

Arbejdet vil støje. Vi beklager, men vi lover, at vi skynder os og gør alt hvad vi kan for at blive færdige hurtigst muligt.

Trafik

Krydset Brovej / Højtoftevej vil blive spærret 2 gange, begge gange, så kortvarigt, som muligt.

Der vil være spærret, mens der graves for tilslutning af ny kloak til brøndene, som står midt i krydset.

Der vil være spærret, når der skal laves ny asfalt.

Åbne udgravninger vil blive afspærret.

Følg venligst de opsatte skilte med omkørsel.

Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

Retablering

Asfalt på Brovej retableres i marts 2022.

(Viborg Kommune laver efterfølgende slidlag. Tidsplan herfor kendes ikke).

Yderligere information:

Hjemmesiden opdateres ca. 1 gang om måneden.

Bilag (PDF-filer)

Kloakplan: Tegning af d. 14.02.2022

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand

Rene Jokumsen

Jokumsen A/S

4093 9923

rene@jokumsen.nu

Tilsyn/

Projektleder/bygherre

Henrik Juel Poulsen

Energi Viborg Vand A/S

8929 2810

hjp@energiviborg.dk


 

Kloakseparering på Skovvænget, Sjørup 

Energi Viborg Vand A/S separatkloakerer på Skovvænget i Sjørup. 
Entreprenørarbejdet udføres af TM Entreprenørfirma. (link til entreprenørens hjemmeside). 

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet WSP A/S

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

Tegn. 110 Bassin og Kloakplan.pdf

Projektperiode

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder ved Skovvænget 10, hvorfra der graves en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og en ny Ø315-450 mm regnvandsledning mod vest op igennem Skovvænget, som afsluttes ud for Skovvænget 1. Herefter graves der fra Skovvænget 10, mod øst, hvor ligges en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og Ø450-600 mm regnvandsledning, som afsluttes ud for vendepladsen ved Skovvænget 30. Efter kloakarbejderne i Skovvænget etableres der et nyt regnvandsbassin på mark-arealet umiddelbart øst for Skovvænget til opsamling og nedsivning af regnvand fra Skovvænget og Markvænget.

Tidsplan 

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet. 
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. 
Under projektperioden kan den eller de aktuelle skilte- og afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Skilteplan 

Fotoregistrering

I uge 9 vil ejendommene på Skovvænget blive fotoregistreret. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma WSP. 
Informationsmøde
Der er afholdt informationsmøde omkring projektet d. 28. februar 2022. 

Præsentation fra møde 28. februar 2022
 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail

Entreprenør - projektleder

Thomas Miltersen

TM-entreprenørfirma ApS

4010 4028

tm@tmvinderup.dk

Rådgiver – byggeleder/tilsyn

Arne Madsen

WSP A/S

2366 1952

arne.madsen@wsp.com

Myndighed

Bente Kofod

Viborg Kommune

8787 5623

bkof@viborg.dk

Bygherre - Projektleder

Thomas Christensen

Energi Viborg Vand

8929 2816

tbc@energiviborg.dk


 

Kloakrenovering Parkalle, Nørregade og Holbergsgade, Frederiks

(opdateret 1. september 2022)

Energi Viborg Vand A/S udfører i 2022 og 2023 separatkloak i de ovennævnte gader.

Det nuværende afløbssystem i de ovennævnte gader er etableret som fælleskloak, hvor såvel spildevand som regnvand bortledes i den samme ledning (fællesledning). De eksisterende kloakledninger er gamle og i mindre god stand, og nogle af rørene har ikke den tilstrækkelige kapacitet til at bortlede nuværende samt fremtidige vandmængder, når det regner.

Energi Viborg Vand A/S har derfor udarbejdet et projekt for separering af afløbssystemet, således at regn- og spildevand i fremtiden bortledes i hver sin ledning. I samme forbindelse vil der ske en fornyelse af den offentlige del af stikledningerne, dvs. fra hovedledningen og frem til skel ved den enkelte ejendom ved de direkte berørte ejendomme

Separatsystemet betyder, at regn- og spildevand fra din ejendom, fremover skal afledes i hvert sit ledningssystem frem til de nyetablerede skelbrønde for henholdsvis regn- og spildevand. Separeringen på egen grund, skal udføres af den enkelte grundejer.

Video vedrørende separering

Udover nye ledninger vil der blive etableret et underjordisk forsinkelsesbassin til regnvand ved fodboldbanen på Parkalle samt to pumpestationer, én til spildevand og én til regnvand, samme sted. Spildevandet pumpes til renseanlægget i Karup og regnvandet pumpes til et nyt bassin, som anlægges på Trehusevej ved Alhedehallen. Bassinet her vil blive udformet, så det ligner en lille sø - med vand i den nederste del og nedsivning gennem siderne.

Entreprenørarbejdet udføres af Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S

Tilsynet varetages af det rådgivende ingeniørfirma, Rambøll.

Projekttegninger kan ses her:

1 - kloak

2 - kloak

3 - kloak

4 - bassin

5 - bassin

Projektperiode

Etape 1. Anlægsstart ultimo maj og afsluttet medio december 2022. Første etape omfatter Skolen, en del af Nørregade, Parkvænget, Mejerigården og Parkalle, inklusive bassin og pumpestationer ved fodboldbanen på Parkalle.

Etape 2. Anlægsstart primo marts 2023 og er afsluttet primo juli 2023. Anden etape omfatter Holbergsgade, Aakjærsvej samt bassin ved Alhedehallen på Trehusevej.

Afspærring

I anlægsperioden vil der ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje, hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.

Til de ejendomme, hvor der kloakeres, vil der i kortere perioder ikke være mulighed for at køre helt frem til ejendommen, de berørte grundejere vil løbende blive holdt orienteret. Hold øje med information i postkassen.

Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan kan findes her

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes. Fotoregistreringen vil blive udført af det rådgivende ingeniørfirma, Rambøll.

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Kim Jakobsen Ivan Jakobsen 4026 5226 kim@ivan-jakobsen.dk
Entreprenør - formand Lars Pedersen Ivan Jakobsen 2141 4361 larspeder@ivan-jakobsen.dk
Rådgiver -  projektleder og tilsyn Ida Kristine Poulsen Rambøll 5161 3921 ikp@ramboll.dk
Bygherre - Projektleder Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk


 

Tange, Kloakfornyelse i Tange Søvej, Nørrehedevej og Bjerringbrovej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenør Søren Bertelsen. (link til entreprenørens hjemmeside). 

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S.

Projekttegninger vedr. kloakseparering

H-TF-P-2100_0_Nørrehedevej.pdf 
H-TF-P-2110_0_Tange Søvej.pdf
H-TF-P-3200_0_Bassinet.pdf

Projektperiode

Projektet blev opstartet primo juni 2022, og forventes afsluttet ultimo november 2022, dog afhængigt af vejret. 
Gravearbejdet blev påbegyndt med tilslutningsarbejder ved Tange Søvej 5, og arbejdet vil fortsætte mod selve Tange Søvej, inden arbejdet afsluttes ved Nørrehedevej 27.

Tidsplan  

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde. 
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. 
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Omkørsel Tange Søvej indtil d. 19. august 2022

Omkørsel Nørrehedevej fra d. 22. august 2022

Fotoregistrering

Der blev fotoregistreret ultimo uge 22, 2022 ved de berørte ejendomme på Tange Søvej og Nørrehedevej. 

Informationsmøde

Forud for opstarten af projektet på Tange Søvej blev der afholdt et informationsmøde d. 10. maj 2022, og en pdf-udgave af informationsmaterialet, der blev vist på mødet, kan ses her:

Power Point Tange_Søvej m.fl._Kloakfornyelse_2022 EVV_SB_RAMBOLL_VK.pdf 

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 17. august 2022

Arbejdet på Tange Søvej nærmer sig krydset Tange Søvej/ Nørrehedevej, hvor arbejdet på Nørrehedevej opstartes i uge 34. Det betyder at der kan forekomme trafikale gener i overgangen mellem arbejdet på Tange Søvej og Nørrehedevej, da der bl.a. skal fræses asfalt på Nørrehedevej. Fra Uge 34 spærres Nørrehedevej for gennemkørsel, mens der kan forekomme stikarbejder på Tange Søvej samt efterfølgende asfaltarbejder. 
 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder/indehaver Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203 mail@ent-sb-sodring.dk
Rådgiver - Tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 3921 ikp@ramboll.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Sagsbehandler - Natur og Vand Bente Kofoed Viborg Kommune 8787 5636 bkof@viborg.dk

Kloakfornyelse i Genvej, Elmevej m.fl., Karup

Energi Viborg Vand A/S fornyer fælleskloakken på de ovennævnte veje, samt etablerer et større rørbassin på Genvej i det grønne areal ved skolen.

Entreprenørarbejdet udføres af Feldborg Entreprenørforretning A/S.

Tilsynet varetages af det rådgivende ingeniørfirma Sweco A/S

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

3.01 Kloakplan_3.01.pdf

Projektperiode

Projektet opstarter primo uge 34 og forventes afsluttet medio december 2022, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet bliver påbegyndt med tilslutningsarbejder ved Møllevænget, hvor Genvej derefter krydses, og der etableres et ø1600 rørbassin i det grønne areal langs med skolen. Ved krydset Genvej, Elmevej og Østergade krydses Genvej og der etableres ny fællesledning op til enden af Elmevej.

Tidsplan Kloakfornyelse Genvej mfl.pdf

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

2022-08-10 Skilteplan Genvej og Gl Banevej.pdf

Fotoregistrering

Der er blevet fotoregistreret ved de berørte ejendomme i uge 33, og blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco.

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde vedr. kloakfornyelsen for de berørte beboere d. 29. juni 2022, hvor de fremmødte kunne møde entreprenøren og de andre aktører i udførelsen af projektet. Power-point præsentationen fra mødet kan ses i nedenstående link.

Power-point Karup_Kloakfornyelse_2022_Genvej m.fl._EVV_SWECO_FELDBORG.pdf

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Jens Madsen Feldborg Entreprenørforretning A/S 2191 4377 feldborgent@mail.dk
Entreprenør - formand Karsten Madsen Feldborg Entreprenørforretning A/S 6016 0530 feldborgent@mail.dk
Rådgiver - projekleder Marianne Halkjær Sweco A/S 8210 5244 marianne.halkjar@sweco.dk
Rådgiver - tilsyn Finn Papsø Sweco A/S 2723 8123 finn.papso@sweco.dk
Bygherre - projektleder Erik H.M. Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

 

 

 

Bjerringbro – Brogade og Tværgade

Viborg Kommune etablerer ny cykelsti på Brogade i Bjerringbro. I forbindelse med projektet udfører Energi Viborg Vand A/S mindre reparationer på kloakken i Brogade samt udskiftning af kloakken i Tværgade. På Tværgade udskiftes den eksisterende fælleskloak i offentlig vej til en ny og større ledning. Som en del af arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en ny stikledning, der afsluttes ca. 1m inde på den enkelte grund med en ny skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Thomas Nørgaard ApS

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Viborg Ingeniørerne.

Projekttegning

Tegning 200A

Projektperiode

Projektstart i uge 36, 2022. Projektet opstartes v. krydset mellem Brogade og Tværgade. Projektet kører sideløbende med at Viborg Kommune etablerer cykelsti i Brogade og kloakarbejderne i Tværgade forventes afsluttet ultimo oktober 2022 afhængigt af vejret. Senest opdaterede tidsplan vil være at finde her på hjemmesiden eller ved entreprenørens skurvogn.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder ud fra Brogade 52 hvorfra der graves en ny Ø315 mm fællesledning op igennem Tværgade, som afsluttes ud for krydset ved Tværgade 5.

Afspærring

I anlægsperioden vil Tværgade være afspærret for gennemgående trafik, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra enten Brogade eller Skibelundvej. Det vil altid være muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves ud for disse.

Borgerinformation og fotoregistrering

Der er udsendt informationsbreve til de borgere, som bliver direkte berørt af anlægsarbejdet. Informationsbrevet er udsendt 8. juli 2022.

Der er i uge 32, 2022 udført fotografering af de ejendomme, der er umiddelbart berøres af anlægsarbejdet. Fotografering er udført af Viborg Ingeniørerne.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Per Vestergaard Thomas Nørgaard ApS 26211209 pv@tn-viborg.dk
Rådgiver - tilsyn/byggeleder Bjørn Raahede Viborg Ingeniørerne 60297251 br@vibing.dk
Bygherre - Energi Viborg Vand Anders Byrdal Energi Viborg Vand A/S 8929 2807 ab@energiviborg.dk
Bygherre - Viborg Kommune Kaj Jensen Viborg Kommune 87875112 kj@viborg.dk

 

keyboard_arrow_up