Teglmarken - oprensning af grøft og anlæg af rensebassin i Teglmarken

I forbindelse med håndtering af regnvandet fra en del af udstykningen i Arnbjerg oprenser Energi Viborg Vand A/S eksisterende regnvandsgrøft i det grønne område beliggende i Teglmarken mellem tilkørslen fra Århusvej, banen og Teglmarken, se oversigtskort her.

En del af grøften ændres til et såkaldt rensebassin. Et rensebassin er en sø med permanent vandspejl, som medvirker til bundfældning af nitrat, fosfor og organiske stoffer inden udledning til recipienten, som i dette tilfælde er Vintmølle Sø.

Se projekttegning her.

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Jokumsen A/S i perioden  medio april til ultimo maj 2020.  

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Bjørn Thomassen Jokumsen A/S 2753 9698 bt@jokumsen.nu
Bygherre - projektleder Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand A/S 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk

 

Hammershøj, etape 3 og 4, kloakfornyelse i Bakkevej, Bødkervænget, Frederiksberg, Frederiksberg Bakke, Hviddingvej, Hyldemosevej, Hyldevænget og Vorningvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres at entreprenør Søren Bertelsen (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S.

Projekttegning vedr. kloakseparering

H-T-P-4000_00.pdf (Bakkevej og Frederiksberg Bakke)

H-T-P-4010_00.pdf (Hyldemosevej m.fl)

H-T-P-4020_00.pdf (Bassin på Vorningvej)

Projektperiode

Projektet opstartes medio maj 2020, og etape 3 forventes afsluttet medio november 2020, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Frederiksberg og arbejdet vil fortsætte mod Hviddingvej og derefter op ad Hviddingvej.

Derudover forventes bassinet på Vorning at blive opstartet primo september 2020.

Etape 4 i 2021 omfatter Hyldemosevej mellem Frederiksberg og Hyldeallé, Hyldevænget og afsluttende arbejder med bassinet på Vorningvej. 

Revideret tidsplan for etape 4 vil blive lagt op på hjemmesiden snarest muligt.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Berørte ejendomme i etape 4 vil blive fotoregistreret umiddelbart før opstarten af etape 4. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.                       

Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt et informationsmøde forud for anlægsstarten på etape 3 grundet Covid-19, men det planlagte infomateriale kan ses via nedenstående link samt video som Viborg Kommune har fået lavet i samarbejde med andre kommuner.

Power Point Hammershøj

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 14. december 2021

Projektet nærmer sig sin afslutning med de ting, der kan færdiggøres trods kulde og sne. Græs, hæk, manglende flisebelægninger osv., der ikke kan færdiggøres før jul, vil blive reetableret, når vejret tillader det i foråret 2022.

Det er aftalt med Hammershøj vand- og varmeværk, at der ikke kommer asfalt på Hyldevænget i 2021, da der i foråret 2022 skal ske en fornyelse af vand- og varmerørene, da der ikke var plads til 2 anlægsprojekter på Hyldevænget på samme tid. Alt henvendelse vedr. drift og vedligehold af gruset på Hyldevængets stamvej skal efter torsdag den 16. december 2021 rettes til Hammershøj vand- og varmeværk.    

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder/indehaver Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203 soren-berthelsen@mail.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Rådgiver - Tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 3921 ikp@ramboll.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk
Vandværkspasser og vagt Peter Lindkvit Hammershøj vand- og varmeværk 4028 1576 hamvarme@mail.dk


 

Trykledning fra Ørum Renseanlæg til Bylangsager, Ørum by - Udvidelse af regnvandsbassin ved Ørum Renseanlæg - Nedlæggelse og fjernelse af Ørum Renseanlæg

Ørum Renseanlæg er nedslidt og der skal foretages større investeringer for at bringe anlægget op på et tidssvarende niveau. Renseanlægget, som renser spildevandet fra Kvorning, Mollerup og Ørum, nedlægges og fremover pumpes spildevandet til central renseanlægget i Bruunshåb. Dette er en del af strukturplanen for renseanlæg i Viborg Kommune. I stedet for at renovere renseanlægget, investeres der i ledningsanlæg, hvor spildevandet kan pumpes til det mere driftssikre anlæg i Bruunshåb.

Det forestående anlægsarbejde er den spidst etape i gennemførelsen med at lukke Ørum Renseanlæg.

I 2020 blev der etableret en spildevandsledning i Nørreåstien fra Velds til Over Viskum, sat en ny pumpestation i Futdalen ved Veldsvej, herunder en trykledning til Velds. Spildevandet fra halvdelen af Ørum by pumpes således allerede i dag til Bruunshåb.

Arbejdet omfatter etablering af en ny trykledning fra Ørum Renseanlæg til kloaksystemet i Bylangsager, hvorfra det kan løbe til pumpestationen i Futdalen. Ledningen lægges i markarealer samt i rabatareal ved Bylangsager. Krydsning af Søndermarksvej sker ved brug af retningsstyret boring. Trykledningen er i alt 1.000 meter og dimensionen er ø160 mm. Retablering af  alle berørte arealer sker hurtigst muligt efter arbejdets udførsel.

Det eksisterede regnvandsbassin i slugten ved Morild Bæk udvides til en stor sø, hvor der under regn kan opstemmes ca. 12.000 m³ regnvand, som langsomt drosles til vandløbet. Regnvandsbassinet har til formål at tilbageholde sediment og næringsstoffer samt skåne vandløbet mod store erosionsskadelige vandmængder.

Tank-anlægges som ligger før på Ørum Renseanlæg skal bevares. Her opsættes den nye pumpestation der skal pumpe spildevandet til kloaksystemet i Bylangsager. Tanken på de ca. 400 m³ er til udligning af opspædet spildevand (fra fælleskloakken i Kvorning, Mollerup og Ørum), således at der ikke sker udledning af urenset spildevand til Morild Bæk.

Ørum Renseanlæg nedlægges, hvilket omfatter en nedbrydning og fjernelse af alle tanke, brønde, huse, ledninger, veje med mere samt en efterfølgende reetablering af arealet, hvor hegn og træer også fjernes.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Nedbrydning af Ørum renseanlæg udføres af I/S Brdr. Nielsen. Det daglige tilsyn varetage af DMR, Dansk Miljø Rådgivning. 

Se tegninger:

200: Ledningsplan - transportledning

400: Kloakplan - ny pumpestation

500: Ombygning regnvandsbassin

Projektperiode

Projektet starter op i uge 5, 2021 og forventes afsluttet uge 26, 2021. Der foretages arkæologiske undersøgelser i uge 4, 2021. Nedbrydning af renseanlægget udføres i perioden uge 17 til uge 24.

Afspærring

På Bylangsager vil der være omkørsel på køreplader omkring udgravning i vejarealet. Der opsættes skiltning og der er nedsat hastighed og kørsel i et spor ved arbejdsstedet.

Information

Lodsejere, hvor trykledningen og regnvandsbassinet skal etableres, er kontaktet og har indgået aftaler med Energi Viborg Vand. Lodsejerne er også blevet informeret i forbindelse med tillæg nr. 15 til Viborg Kommunes spildevandsplan 2019.

Myndighedsbehandling

Plangrundlaget for etablering af trykledningen og overflytning af spildevandsrensningen fra Ørum til Viborg Central Renseanlæg er fastlagt i ovennævnte tillæg nr. 15 til spildevandsplan 2019.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder René Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.dk

Bygherre - kontakt

Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk
Nedbrydningsentreprenør Per Nielsen I/S Brdr. Nielsen 8669 9173  
Tilsyn Susan Dalgas DMR 4076 0660  

 

Vammen - kloakseparering, etape 3, i Grøndalsvej, Haugårdsvej, Norupvej og Toften

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenør Søren Bertelsen, link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering

Tegning H-TF-P-5020_0.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio marts 2021 og forventes afsluttet oktober 2021, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes i Tinghøjvej.

Tidsplan Vammen

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspæringsplan

Fotoregistrering

Der er udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                       
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt med henvisning til restriktionerne i forbindelse med Covid19.                     

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203  
Entreprenør - entrepriseleder Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203  
Bygherre - tilsyn Ida K. Poulsen Rambøll 5161 3921 ikp@ramboll.dk

Bygherre - kontakt

Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

 

Hjorthede - Separatkloakering i Hjorthedevej, Røngevej, Tukærvej og Ilsøvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Svend Erik Madsen A/S, Baldersvej 8, 8850 Bjerringbro link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering kan ses her.

Projektperiode

Projektet opstartes august 2021 og forventes afsluttet ultimo 2022, dog afhængigt af vejret.

Tidsplan (opdateret 14.02.2022)

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje, hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Envidan.

                       
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt med henvisning til restriktionerne i forbindelse med Covid19.

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand        
Entreprenør - entrepriseleder Andreas H. Hegaard S.E. Madsen A/S 2363 3451 ah@svendemadsen.dk
Bygherre - tilsyn Kasper B. Jensen Envidan 4212 5477 kbj@envidan.dk
Bygherre - kontakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

 

 

 

Vroue - kloakseparering i Amstrupvej og Vrouevej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenør Vejlby Kloakservice, Strandvejen 171, 7673 Harboøre. Link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering - T01.00 Oversigtstegning Vroue

Projektperiode

Projektet opstartes maj 2021 og forventes afsluttet ultimo december 2021, dog afhængigt af vejret.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje, hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse - se oversigt over, hvornår der graves ud for de berørte ejendomme.

Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan kommer på senere.

Fotoregistrering

Der er udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Envidan.      

    
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt med henvisning til restriktionerne i forbindelse med Covid19.

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Michael Flansmose Vejlby Kloakservice 9189 2480 michael@vejlbykloakservice.dk
Entreprenør - entrepriseleder Jens Kristian Abildtrup Vejlby Kloakservice 2335 4575 mail@vejlbykloakservice.dk
Bygherre - tilsyn Kasper B. Jensen Envidan 4212 5477 kbj@envidan.dk
Bygherre - kontakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

 

Kloakfornyelse i Danmarksvej og Lindvej m.fl., Viborg

Energi Viborg Vand A/S fornyer fælleskloakken på de ovennævnte veje samt etablerer større rørbassiner ved Islandsvej og i Lindevej.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet Sweco A/S

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

Tegn. 101_Danmarksvej_Islandsvej.pdf

Tegn. 102_Lindevej m.fl..pdf

Projektperiode

Projektet er opstartet medio juni 2021 og forventes afsluttet medio december 2021, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet blev påbegyndt med tilslutningsarbejder ved garageanlægget på Islandsvej, hvor der etableres et ø1400mm. rørbassin mellem Norgesvej og Danmarksvej. Efterfølgende etableres en ny ø800mm. fælleskloakledning op igennem Danmarksvej, hvor der afsluttes med et nyt bygværk i Jegstrupvej.

Efter sommerferien påbegyndes arbejdet i området Lindevej, Toftevej, Olesenvej og Birkevej i uge 32.

Tidsplan Danmarksvej.pdf

Tidsplan Lindevej.pdf

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærring krydset Jegstrupvej/Danmarksvej

Fotoregistrering

Der er blevet fotoregistreret på Islandsvej, Norgesvej, Danmarksvej og Jegstrupvej. I uge 28 vil ejendomme på Lindevej, Hasselgangen, Toftevej, Birkevej m.fl. blive fotoregistreret. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco.

                          
Informationsmøde

Der er ikke afholdt et informationsmøde vedr. Danmarksvej grundet den daværende situation i Danmark med bl.a. det offentlige forsamlingsforbud. De fleste oplysninger omkring anlægsarbejdet er beskrevet i det udsendte orienteringsbrev.

Vedr. Lindevej m.fl. planlægges det at afholde et on-site møde før opstarten, f.eks. i krydset ved Lindevej/ Toftevej. Nærmere info udsendes senere.

Seneste nyt pr. 9. november 2021

Grundet fremdriften på Danmarksvej vil krydset Jegstrupvej/Danmarksvej blive spærret for gennemkørsel i perioden 15. november 2021 til den 6. december 2021 grundet etablering af et bygværk i dette kryds samt til- og frakobling af eksisterende ø800 betonrør i Jegstrupvej.

Entreprenøren opstiller relevante omkørsels- samt infoskilte op i området nær udgravningen.

I perioden for afspærringen udføres der også tv-inspektion i det nyetablerede i blandt andet Jegstrupvej samt hvis vejret holder sig nogenlunde tørt, bliver der også asfalteret både på Jegstrupvej samt på Danmarksvej og på Lindevej m.fl.

Afspærringen forventes ikke at vare i hele den varslede periode, men der er taget højde for evt. dårligt vejr, der kan forsinke afbejdet.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder René Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.nu
Entreprenør - formand

Lars Lemming

Jokumsen A/S 2753 9698 lars@jokumsen.nu
Rådgiver - projektleder Morten Møllnitz Sweco A/S 5161 3921 morten.mollnitz@sweco.dk
Rådgiver - tilsyn

Finn Papsø

Sweco A/S 2723 8123 finn.papso@sweco.dk
Bygherre - projektleder, Lindevej Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Bygherre - projektleder, Danmarksvej Thomas Bjerggaard Christensen Energi Viborg Vand A/S 8929 2816 tbc@energiviborg.dk

 

 

 

Kloakfornyelse på Skovkrattet, Suravej og Angelkærvej, Bjerringbro

Energi Viborg Vand A/S fornyer separatkloaksystemet på ovennævnte veje i Bjerringbro.

Entreprenørarbejdet udføres af SM entreprenørfirma. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet Sweco A/S

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

Tegn. 200 Kloakplan.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes på Suravej ultimo august 2021 og arbejderne i Suravej forventes afsluttet medio november 2021, afhængigt af vejret. Derefter fortsætter arbejderne i Angelkærvej og Skovkrattet som forventes at løbe fra medio november og forventes afsluttet i medio maj 2022, igen afhængigt af vejret. Senest opdaterede tidsplan vil være at finde her på hjemmesiden eller ved entreprenørens skurvogn på det grønne areal ved Nøddekrattet 18.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder ved Suravej 14, hvorfra der graves en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og Ø400 mm regnvandsledning op igennem Suravej, som afsluttes ud for Suravej 3. Der sættes desuden et nyt udløbsbygværk fra regnvandsbassinet på Angelkærvej 16.

Efter arbejderne i Suravej fortsættes arbejdet i Skovkrattet, hvor der graves en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og Ø800 mm regnvandsledning op igennem Skovkrattet, som tilsluttes eksisterende kloaksystem ved krydset mellem Skovkrattet og Pilekrattet. Herefter fortsættes gravearbejdet i Angelkærvej, hvor der graves en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og Ø315 mm regnvandsledning op igennem Angelkærvej, som afsluttes ud for Angelkærvej 14.  

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Skilteplan

Fotoregistrering

I uge 42 vil ejendommene på Skovkrattet og Angelkærvej blive fotoregistreret. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco.

                   
Informationsmøde

Inden opstart på projektet planlægges, at der afholdes et informationsmøde. Nærmere info omkring dette udsendes senere. Præsentationer fra tidligere informationsmøder kan ses her på hjemmesiden.

Præsentation fra Suravej

Præsentation fra Skovkrattet og Angelkærvej

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - projektleder Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Rådgiver - byggeleder Line Ladegaard Toftdahl Sweco A/S 5372 1608 lineladegaard.toftdahl@sweco.dk
Rådgiver - tilsyn Finn Papsø Sweco A/S 2723 8123 finn.papso@sweco.dk
Bygherre - projektleder Thomas Bjerggaard Christensen Energi Viborg Vand A/S 8929 2816 tbc@energiviborg.dk

 

 

Stoholm, etape 4, 5 og 6 - kloakfornyelsen i Vestergade (mellem Rema 1000 og Anemonevej), Odinvej og Kærvej og etablering af bassiner i Gyngemosen og på Hammeren

Energi Viborg Vand A/S vil udføre et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S

Projekttegninger vedr. kloakseparering

F1_K10_H1_001.pdf (Oversigt over anlægsområderne)

F1_K10_H1_100.pdf (Vestergade)

F1_K10_H1_101.pdf (Odinvej og Kærvej)

F1_K10_H1_102.pdf (Bassinerne i Gyngemosen og på Hammeren)

Projektperiode

Projektet opstartes primo marts 2022, og i 2022 udføres etaperne 4 og 5 på henholdsvis Vestergade og Kærvej og forventes afsluttet omkring sommerferien, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes nærmere bestemt medio uge 10 med tilslutningsarbejder på Vestergade ved parkeringspladsen til Rema1000, og arbejdet vil fortsætte ud mod Anemonevej til Vestergade 59.
Derefter opstartes arbejdet i Kærvej omkring uge 20 fra krydset Kærvej/Odinvej.

Etape 6 i 2023 omfatter Odinvej samt bassinerne i Gyngemosen og på Hammeren.

Foreløbig tidsplan for etape 4 og 5

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Berørte ejendomme i projektet vil blive fotoregistreret umiddelbart før opstart af de enkelte etaper. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S. 

Forud for opstarten på Kærvej vil denne registrering ske primo uge 18.  

Informationsmøde

Forud for opstarten af etapen på Vestergade blev der afholdt et informationsmøde d. 3. marts 2022, og en pdf-udgave af informationsmaterialet, der blev vist på mødet, kan ses her:

Power Point - Stoholm - kloakfornyelse på Vestergade m.fl. 2022 

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 16. marts 2022

Stoholm Vand A.m.b.a. påbegynder deres arbejde med nye vandrør på Kærvej medio uge 18, hvor SM Entreprenørfirma vil fræse asfalt lige efter, at der er blevet fotoregistreret på Kærvej. Arbejdet med vandrørene udføres af Jens Dalsgaard A/S, og kontaktpersonen vedr. dette arbejde er Peter Christiansen ved Stoholm Vand. 

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Rådgiver - Tilsyn Søren Jepsen Niras A/S 2761 3990 soje@niras.dk
Bygherre - projektleder Erik H.M. Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Sagsbehandler - Natur og Vand

Bente Kofod

Viborg Kommune

8787 5636

bkof@viborg.dk

Stoholm Vand

Peter Christiansen

Stoholm Vand A.m.b.a.

2021 2606

pc@pcdrill.dk

 

 

 

Spildevandsplanlægning i Skelhøje

For at mindske problemer med opstuvende kloakvand i kældre i Skelhøje arbejder Energi Viborg Vand A/S med forskellige løsninger til enten at reducere eller forsinke mængden af regnvand, der ledes til kloakken. Ved udgangen af 2021 arbejdes der med to forskellige spor.

Regnvand, der falder på de offentlige arealer – typisk på vejene – nedsives eller forsinkes enten i grøfter, vejbede eller på de grønne arealer på det gamle stationsområde langs Volden. De enkelte dele af projektet udføres i tæt samarbejde med Viborg Kommune, f.eks. indarbejdes nedsivning på stationsområdet i borgerforeningens planer for området, ligesom vejbede på enkelte vejstrækninger i byen forventes udført, så de får en fartdæmpende effekt. Denne del af projektet forventes anlagt i efteråret 2022 eller foråret 2023.

For den del af regnvandet, der falder på privat grund, arbejdes der i første omgang med muligheden for, at Energi Viborg Vand A/S kan tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget for ejendomme, hvor ejeren ønsker at nedsive regnvand på egen grund i stedet for at lede det til kloaksystemet. Løsningen er frivillig for hver enkelt grundejer. Gennemførelse kræver dog opbakning fra grundejerne og alle berørte ejere får derfor i løbet af december tilsendt et spørgeskema, hvor man kan tilkendegive sin interesse i projektet. Hvis der ikke kan opnås tilstrækkelig tilslutning til at nedsive på egen grund, anlægges der i stedet et eller flere underjordiske bassiner i tilknytning til kloaksystemet. Valget af løsning forventes truffet i februar 2022.

Ovenstående blev præsenteret på et borgermøde i Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus onsdag den 8. december 2021. Præsentation fra borgermødet kan ses her: (Borgermøde Skelhøje 081221.pdf)

På dette kort er det markeret med mørkegrønne og lysegrønne områder, hvilke ejendomme i Skelhøje, der kan forvente tilbud om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget mod at nedsive regnvand på egen grund.(Skelhøje_nedsivning.pdf)

I pjecen ”Regnvand som en ressource”, kan man læse mere om, hvordan regnvand kan håndteres på egen grund. (RegnvandSomEnRessource.pdf)

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Nedsivning på egen grund Pia Mandrup Energi Viborg Vand A/S 8929 2804 pia@energiviborg.dk
Nedsivning på offentlige arealer Anders Byrdal Energi Viborg Vand A/S 8929 2807 ab@energiviborg.dk

 

 

 

 

Vammen - kloakseparering, etape 2, i Tinghøjvej og Catrinevej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenør Søren Bertelsen, link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering

Tegning H-TF-P-4070_0.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio januar 2022 og forventes afsluttet primo juni 2022, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes i Tinghøjvej.

Optdateret tidsplan pr. 29.04.2022

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspæringsplan; skilteplaner: Catrinevej, Tinghøjvej og Haugårdsvej

Fotoregistrering

Der er udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                       
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt med henvisning til restriktionerne i forbindelse med Covid19.                     

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203  
Entreprenør - entrepriseleder Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203  
Bygherre - tilsyn Ida K. Poulsen Rambøll 5161 3921 ikp@ramboll.dk

Bygherre - kontakt

Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

 

Anlægsarbejde på Kastanievej 5c, 8800 Viborg

Revideret den 04.04.2022:

Energi Viborg Vand A/S skal bygge et nyt underjordisk bassin på Kastanievej i Viborg. Bassinet erstatter de nuværende åbne bassiner. Under regn skal det nye bassin opsamle regn- og spildevand fra området, som er fælleskloakkeret. Spildevandet ledes så videre til renseanlægget, så snart der er kapacitet i ledningssystemet.

Når bassinet står færdigt, vil der være mindre risiko for at kloaksystemet ved Kastanievej overbelastes, og der vil være mindre risiko for, at husejere med kælder vil få opstuvet vand fra kloakken ind i kælderen. Dette skyldes at begrænsningen i kloaksystemet i dag findes ”nedstrøms” – nedenfor Kastanievej.

Energi Viborg Vand A/S ejer arealet ved Kastanievej 5c og området er indhegnet på grund af de tekniske installationer.

Der skal udgraves store mængder jord for at bygge det nye bassin. Jorden vil midlertidigt blive placeret på det græsareal, som findes vest for Kastanievej 5c, mod Lupinmarken.

Byggepladsen og jorddepoter er indhegnet, og der er adgang forbudt til byggepladsen.

Arbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning.

Det nye bassin bliver ca. 28x50 m og ca. 5 m dybt.

Oversigtstegninger til projektet er vedlagt som bilag. Tegningerne kan ses, hvis man klikker på linket til de enkelte tegninger.

Stadie d. 04.04.2022:

Kloakarbejder i Kastanievej er udført og afsluttet.
Ca. 90 % af udgravninger for det nye bassin er udført.
Primo marts er der opsat kran.
Støbning af bund og stribefundamenter i nyt bassin pågår, ca. 5-10% er udført.

Tidsplan

Anlægsarbejdet vil starte ultimo januar og forventes afsluttet i december 2022.

Der arbejdes normalt på hverdage fra ca. kl. 7-17 og undtagelsesvis fra kl. 6-18. Arbejdet vil støve og støje. Vi beklager, men vi lover, at vi skynder os og gør alt, hvad vi kan, for at blive færdige hurtigst muligt.

Trafik

Trafik til og fra byggepladsen vil primært ske fra Kirkebækvej, hvor der er etableret en midlertidig vejadgang.

Stisystemet ved Lupinmarken forventes at være farbart og forventes ikke at blive spærret i byggeperioden.

Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

Retablering

Efterfølgende (i foråret 2023) vil området og de græsarealer, som er berørt af arbejdet og har været anvendt til jorddepot, blive retableret og der blive lavet slidlag på de områder, hvor asfalten har været opbrudt.

Yderligere information

Hjemmesiden opdateres ca. 1 gang om måneden.

Bilag (PDF-filer)

Kloakplan
Udgravningsplan
Byggepladsplan
Konstruktionsplan
Tværsnit

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand

Jens Anker Gjørup

Vils Entreprenørforretning

4121 0303

jag@vils.dk

Tilsyn

Benny Bjerre

Viborg Ingeniørerne

4094 0290

btb@vibing.dk

Projektleder/bygherre

Henrik Juel Poulsen

Energi Viborg Vand A/S

8929 2810

hjp@energiviborg.dk

Kloakrenovering St. Sct. Peder Stræde, Ll. Sct. Mikkels Gade og Dumpen i Viborg

Med de mest moderne teknikker inden for opgravningsfri kloakfornyelse vil Aarsleff i ugerne 4-6 2022 renovere kloakledningerne i området omkring St. Sct. Peder Stræde, Ll. Sct. Mikkels Gade og Dumpen.

Meget af arbejdet vil foregå i aften- og nattetimerne. Se gode råd og mere info om projektet i informationsbrevene som Aarsleff har delt ud til berørte husstande - se brevene nedenfor.

St. Sct. Peder Stræde
Ll. Sct. Mikkels Gade
Dumpen
 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entrepriseleder Frits Lassen Aarsleff 4044 2446  
Projektleder/kontaktes ved spørgsmål som Aarsleff ikke kan svare på Pia Mandrup Energi Viborg Vand A/S 8929 2804 pia@energiviborg.dk

 

 

Kloakrenovering ved krydset Indre Ringvej/Farvervej i Viborg

Fra mandag den 14. til og med fredag den 4. marts 2022 renoverer vi kloakledningerne på Indre Ringvej ved hjørnet af Farvervej (nordfra).

Vi bliver derfor nødt til at spærre for indkørslen til Farvervej fra alle sider af Ringvejs-krydset i perioden fra den 14. til og med søndag den 20. februar 2022.

I perioden fra mandag den 21. februar til og med fredag den 4. marts 2022 bliver indkørsel til Farvervej igen muligt for sydfra kommende trafik på Indre Ringvej samt fra Prinsens Allé. Der vil dog stadig være lukket for højresving ind ad Farvervej for de trafikanter, der kommer nordfra på Indre Ringvej.

Omkørsel

  • Trafikanter, der kommer nordfra på Indre Ringvej: Kirkebækvej/Vestervangsvej/ Vævervej
  • Trafikanter, der kommer sydfra på Indre Ringvej: Gl. Skive Vej/Fabrikvej


Afmærkningsplan uge 7
Afmærkningsplan fra uge 8
Plan over omkørsel uge 7
Plan over omkørsel fra uge 8
 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
    VILS ENTREPRENØRFORRETNING A/S 97 76 77 77  
Projektleder Bjørn Thomassen Energi Viborg Vand A/S 2932 8277 bjt@energiviborg.dk

 

 

Klejtrup, Kloakfornyelse i Sandstræde, Solhøjvej og Kastanievej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres at entreprenør Søren Bertelsen (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af Energi Viborg Vand.

Projekttegning vedr. kloakseparering

Klejtrup E1_200_18.01.2022_rev2.pdf.

Projektperiode

Projektet blev opstartet medio november 2021, og forventes afsluttet medio april 2022, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet blev påbegyndt med tilslutningsarbejder på Solhøjvej, og arbejdet vil fortsætte mod Kastanievej, inden arbejdet afsluttes på Sandstræde. Her vil arbejdet blive påbegyndt i løbet af uge 7, 2022 ved krydset Viborgvej/Søvej og Sandstræde.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Omkørsel Sandstræde del 1

Omkørsel forstærket grusvej Sandstræde - Herredsvejen

Fotoregistrering

Der fotoregistreres ultimo uge 6, 2022 ved de berørte ejendomme på Sandstræde. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.                       

Informationsmøde

Der blev ikke afholdt et informationsmøde forud for anlægsstarten grundet Covid-19, men det planlagte infomateriale kan ses via nedenstående link, samt video som Viborg Kommune har fået lavet i samarbejde med andre kommuner.

Power Point Klejtrup_Sandstræde m.fl._Kloakfornyelse_2021-22 EVV_SB_VK.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder/indehaver Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203 soren-berthelsen@mail.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Rådgiver - Fotoregistrering Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 3921 ikp@ramboll.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Johan Ottesen Viborg Kommune 8787 5612 peph@viborg.dk


 

Information om kloakarbejder på Brovej, 8800 Viborg

Opdatering: Opgaven er udført og afsluttet, (d. 21/3), i uge 12, 2022.

Energi Viborg Vand A/S skal lave ny kloak til Brovej 15 og 18.
Der skal laves ny kloak fra krydset ved Brovej / Højtoftevej, mod syd, til Brovej 15 og 18.

Arbejdet var planlagt udført sammen med kloakarbejderne i BanebyParken, men p.g.a. lokale forhold ved Brovej 18, fremrykkes udførelse af ny kloak til Brovej 15 og 18 og vil blive udført nu.

Kloakarbejderne betyder at Brovej spærres fra krydset ved Højtoftevej, og mod syd, frem til Brovej 18.

Arbejdet udføres af Jokumsen A/S.

Oversigtstegning til projektet er vedlagt som bilag. Tegningen kan ses, hvis man klikker på linket.

Tidsplan

Anlægsarbejderne vil starte d. 21. februar og forventes afsluttet ca. 25. marts 2022.

Der arbejdes normalt på hverdage fra ca. kl. 7-17 og undtagelsesvis fra kl. 7-18.

Arbejdet vil støje. Vi beklager, men vi lover, at vi skynder os og gør alt hvad vi kan for at blive færdige hurtigst muligt.

Trafik

Krydset Brovej / Højtoftevej vil blive spærret 2 gange, begge gange, så kortvarigt, som muligt.

Der vil være spærret, mens der graves for tilslutning af ny kloak til brøndene, som står midt i krydset.

Der vil være spærret, når der skal laves ny asfalt.

Åbne udgravninger vil blive afspærret.

Følg venligst de opsatte skilte med omkørsel.

Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

Retablering

Asfalt på Brovej retableres i marts 2022.

(Viborg Kommune laver efterfølgende slidlag. Tidsplan herfor kendes ikke).

Yderligere information:

Hjemmesiden opdateres ca. 1 gang om måneden.

Bilag (PDF-filer)

Kloakplan: Tegning af d. 14.02.2022

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand

Rene Jokumsen

Jokumsen A/S

4093 9923

rene@jokumsen.nu

Tilsyn/

Projektleder/bygherre

Henrik Juel Poulsen

Energi Viborg Vand A/S

8929 2810

hjp@energiviborg.dk


 

Kloakseparering på Skovvænget, Sjørup 

Energi Viborg Vand A/S separatkloakerer på Skovvænget i Sjørup. 
Entreprenørarbejdet udføres af TM Entreprenørfirma. (link til entreprenørens hjemmeside). 

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet WSP A/S

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

Tegn. 110 Bassin og Kloakplan.pdf

Projektperiode

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder ved Skovvænget 10, hvorfra der graves en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og en ny Ø315-450 mm regnvandsledning mod vest op igennem Skovvænget, som afsluttes ud for Skovvænget 1. Herefter graves der fra Skovvænget 10, mod øst, hvor ligges en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og Ø450-600 mm regnvandsledning, som afsluttes ud for vendepladsen ved Skovvænget 30. Efter kloakarbejderne i Skovvænget etableres der et nyt regnvandsbassin på mark-arealet umiddelbart øst for Skovvænget til opsamling og nedsivning af regnvand fra Skovvænget og Markvænget.

Tidsplan 

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet. 
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. 
Under projektperioden kan den eller de aktuelle skilte- og afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Skilteplan 

Fotoregistrering

I uge 9 vil ejendommene på Skovvænget blive fotoregistreret. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma WSP. 
Informationsmøde
Der er afholdt informationsmøde omkring projektet d. 28. februar 2022. 

Præsentation fra møde 28. februar 2022
 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail

Entreprenør - projektleder

Thomas Miltersen

TM-entreprenørfirma ApS

4010 4028

tm@tmvinderup.dk

Rådgiver – byggeleder/tilsyn

Arne Madsen

WSP A/S

2366 1952

arne.madsen@wsp.com

Myndighed

Bente Kofod

Viborg Kommune

8787 5623

bkof@viborg.dk

Bygherre - Projektleder

Thomas Christensen

Energi Viborg Vand

8929 2816

tbc@energiviborg.dk


 

Kloakrenovering Parkalle, Nørregade og Holbergsgade, Frederiks

Energi Viborg Vand A/S udfører i 2022 og 2023 separatkloak i de ovennævnte gader.

Det nuværende afløbssystem i de ovennævnte gader er etableret som fælleskloak, hvor såvel spildevand som regnvand bortledes i den samme ledning (fællesledning). De eksisterende kloakledninger er gamle og i mindre god stand, og nogle af rørene har ikke den tilstrækkelige kapacitet til at bortlede nuværende samt fremtidige vandmængder, når det regner.

Energi Viborg Vand A/S har derfor udarbejdet et projekt for separering af afløbssystemet, således at regn- og spildevand i fremtiden bortledes i hver sin ledning. I samme forbindelse vil der ske en fornyelse af den offentlige del af stikledningerne, dvs. fra hovedledningen og frem til skel ved den enkelte ejendom ved de direkte berørte ejendomme

Separatsystemet betyder, at regn- og spildevand fra din ejendom, fremover skal afledes i hvert sit ledningssystem frem til de nyetablerede skelbrønde for henholdsvis regn- og spildevand. Separeringen på egen grund, skal udføres af den enkelte grundejer.

Video vedrørende separering

Udover nye ledninger vil der blive etableret et underjordisk forsinkelsesbassin til regnvand ved fodboldbanen på Parkalle samt to pumpestationer, én til spildevand og én til regnvand, samme sted. Spildevandet pumpes til renseanlægget i Karup og regnvandet pumpes til et nyt bassin, som anlægges på Trehusevej ved Alhedehallen. Bassinet her vil blive udformet, så det ligner en lille sø - med vand i den nederste del og nedsivning gennem siderne.

Entreprenørarbejdet udføres af Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S

Tilsynet varetages af det rådgivende ingeniørfirma, Rambøll.

Projekttegninger kan ses her:

1 - kloak

2 - kloak

3 - kloak

4 - bassin

5 - bassin

Projektperiode

Etape 1. Anlægsstart ultimo maj og afsluttet ved udgangen af oktober 2022. Første etape omfatter Skolen, en del af Nørregade, Parkvænget, Mejerigården og Parkalle, inklusive bassin og pumpestationer ved fodboldbanen på Parkalle.

Etape 2. Anlægsstart primo marts 2023 og er afsluttet primo juli 2023. Anden etape omfatter Holbergsgade, Aakjærsvej samt bassin ved Alhedehallen på Trehusevej.

Afspærring

I anlægsperioden vil der ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje, hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.

Til de ejendomme, hvor der kloakeres, vil der i kortere perioder ikke være mulighed for at køre helt frem til ejendommen, de berørte grundejere vil løbende blive holdt orienteret. Hold øje med information i postkassen.

Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan kommer senere

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes. Fotoregistreringen vil blive udført af det rådgivende ingeniørfirma, Rambøll.

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Kim Jakobsen Ivan Jakobsen 4026 5226 kim@ivan-jakobsen.dk
Entreprenør - formand Lars Pedersen Ivan Jakobsen 2141 4361 larspeder@ivan-jakobsen.dk
Rådgiver -  projektleder og tilsyn Ida Kristine Poulsen Rambøll 5161 3921 ikp@ramboll.dk
Bygherre - Projektleder Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk


 

keyboard_arrow_up