Separering, etape 3, Vejrumbro

Energi Viborg Vand A/S udfører separeringsprojekt på Fælledvej, Gl. Viborgvej, Hovedgaden, Kildevej, Kirkebakken, Skolevangen, Stadionbakken, Stationen, Toftevej og Østervangsvej. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem.
I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca.1 meter inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S (link til entreprenørens hjemmeside)
 
Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Cowi A/S. (link til hjemmesiden)

Projektperiode

Projektet starter primo august 2015 og forventes afsluttet ultimo september 2017. Gravearbejdet påbegyndes ved den nye rensedam på engen syd for Hovedgaden 4. Samtidig startes der op på Hovedgaden ved krydset Nørreåvej/Hovedgaden/Gl. Viborgvej i ultimo september 2015. Vejledende tidsplan gældende for hele projektet kan ses i materialet fra informationsmødet.

Tidsplan for 2017

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på bl.a. Hovedgaden. På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Entreprenøren vil, umiddelbart før det ikke er muligt at komme i bil til en ejendom, kontakte den berørte husejer. Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Se aktuelle afspærringsplan

Informationsmøde

Der har været afholdt et informationsmøde tirsdag den 30. juni 2015 i Vejrumbro Forsamlingshus, hvor informationer om projektet blev fremlagt de fremmødte. Vi siger tak for det store fremmøde.
  
Se materiale fra informationsmødet/Energi Viborg A/S
Se materiale fra informationsmødet/Viborg Kommune

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 20. november 2017

I forbindelse med afslutning af separeringsprojektet i Vejrumbro, vil det mindre og nedlagte rensningsanlæg i Vejrumbro blive revet ned i uge 47 og 48. Arbejdet indebærer fjernelse af betontanke, træhuse samt de omkringstående træer.

Når dette er fjernet, vil bl.a. hullet fra den fjernede efterklaringstank sammen med en mindre udgravning, blive anvendt til en mindre rensedam for allerede separat tag- og overfladevand fra Fælledparken, lidt af Fælledvej samt Østervænget, som der i dag løber direkte forbi rensningsanlægget og ud i Nørreåen.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted                            Telefon E-mail
Entreprenør - formand Simon Gundersen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0354 sgu@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Søren Glintborg Vils Entreprenørforretning A/S 2142 4770 sgl@vils.dk
Bygherre/projektkordinator Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Rådgiver - tilsyn Lene Toft Cowi A/S 5640 4257 toft@cowi.dk

 

Broparken, Bjerringbro - Renovering

Energi Viborg Vand A/S udfører et renoveringsprojekt i Bjerringbro. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I dag afledes regn- og spildevand i hver deres ledning, men i brøndene er det samlet i etager, og ved moderat regn, vil regnvandet flyde over og blandes med spildevandet, så vi desværre renser regnvandet på renseanlægget i stedet for i rensedammen ved Godthåbsvej.

Samtidigt har vi flere henvendelser vedr. driften af rørene, hvor der bl.a. er observeret sætninger i jordoverfladen, da sand og andet jordmateriale løber ind i betonrørene pga. utætheder.

Når der laves nye hovedledninger vil Energi Viborg Vand A/S generelt sætte nye skelbrønde ca. 1 m ind på matriklerne med nye stikledninger til hovedledningerne. Vi sætter skelbrøndene, hvor de nuværende stikledninger til regn- og spildevand er beliggende. Er der nuværende skelbrønde, der vurderes til at være i en acceptabel stand anvendes disse i stedet. I forhold til nu vil der blive afsluttet med synlige dæksler i belægninger og andre overflader.

 
Entreprenørarbejdet udføres af Svend E. Madsen A/S (link til entreprenørens hjemmeside) det daglige tilsyn varetages af Energi Viborg Vand A/S.


Projektperiode

Projektet opstartes i uge 48, 2015 og forventes afsluttet ultimo maj 2016. Gravearbejdet påbegyndes ved det eksisterende regnvandsbassin ved Godthåbsvej, ned til Broparken og afsluttes i den sydlige ende af Broparken ved nr. 26 og 28.

I 2016 vil entreprenøren, samtidigt med lægningen af de nye hovedledninger, vurdere de eksisterende skelbrønde i den sydlige del af Broparken. Derved kan entreprenøren muligvis minimere lægningsdybden. I den forbindelse vil der enten blive sat nye skelbrønde eller de eksisterende bliver ført til terræn.

Afspærring

I hele anlægsperioden vil der ikke være mulighed for gennemgående trafik, hvor der graves i Broparken, men på grund af områdets opbygning kan trafikken ledes rundt. Ved gravearbejde ved indkørslen til Broparken, er der givet tilladelse til at anlægge en interimsvej, beliggende på stien mellem Broparken 42 og 44.

Hvor der graves er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
 
I perioder vil interimsvejen blive lukket for at minimere generne for de nærmeste ejendomme, specielt Broparken nr. 42 og 44.

Informationsmøde

Der har været afholdt et informationsmøde onsdag den 28. oktober 2015 i lokalerne ved Svend E. Madsen A/S, hvor informationer om projektet blev fremlagt de fremmødte. Vi siger tak for det store fremmøde.

Se materiale fra informationsmødet/Energi Viborg Vand A/S.

Efter asfalteringen på strækningen Broparken 2-20, (streng 1) fortsætter entreprenøren med nye hovedledninger fra Borparken 46-24 (streng 2). Som på streng 1 lægges der efter gravearbejdet vedr. de nye afløbsledninger nye vandledninger. Entreprenøren regner med, at alt gravearbejde og reetablering er færdig i uge 28.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Freddy Stenberg Svend E. Madsen A/S 2340 1153  
Entreprenør - entrepriseleder A.P. Heegaard Svend E. Madsen A/S 8646 3281 aph@svendemadsen.dk
Bygherre - tilsyn Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Vandforsyning Flemming Tind Bjerringbro Fælles Vandværk 2012 1249 vand140@icloud.com

 

Separering og kloakering af Jernbanegade, Hammershøj

I forbindelse med Viborg Kommunes byggemodning af 4 nye parcelhusgrunde på Jernbanegade 29-35 i Hammershøj er Energi Vibrg Vand A/S blevet bedt om at føre kloak frem til de nye parceller.

Den eksisterende kloak i den del af Jernbanegade er fælleskloak fra 1950 og restlevetiden forventes at være begrænset. Vi har derfor valgt, fremfor at etablere ledninger kun til de nye grunde, at lægge to nye ledninger i Jernbanegade, som kan aftage henholdsvis regnvand og spildevand fra både de eksisterende og de nye ejendomme.

Kloakplan Jernbanegade, Hammershøj

Projektperiode

Projektet forventes opstartet primo marts 2016 og forventes afsluttet ultimo maj 2017. 

Afspærring

Jernbanegade vil i perioder være afspærret for gennemkørsel. Omkørsel vil blive vist via skiltning. 

Information

For nærmere information om byggemodningen, udvidelse af kørebane og anlæg af nyt fortov henvises til Kaj Jensen, Trafik og Veje, Viborg Kommune, tlf: 8787 5112 mail: kj@viborg.dk

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Knud Sørensen Gunnar Nielsen A/S 4018 8062 ks@gn-as.dk
Entreprenør - projektleder René Pedersen Gunnar Nielsen A/S 4052 2733 rp@gn-as.dk
Bygherre/projektleder Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand A/S 8929 2811 Kirsa@energiviborg.dk
Rådgiver - tilsyn Ida Poulsen Rambøll 5161 3921 ikp@ramboll

 

Ny trykledning fra Foulum til Over Viskum

Ørum Renseanlæg skal om en årrække nedlægges, da det efterhånden er ved at være forældet. Når renseanlægget er nedlagt skal spildevand fra Ørum og tilsluttede byer fremover pumpes til Centralrenseanlægget i Bruunshaab ved Viborg. Dette er en del af strukturplanen for renseanlæg i Viborg Kommune.

Spildevandet fra Foulum, Formyre, Tjele Gods samt Forskerparken samles i dag i bassinet bag Burrehøjvej nr. 13 i Foulum. Herfra pumpes spildevandet til Ørum. Som første etape i nedlæggelse af Ørum renseanlæg – etableres en ny trykledning fra Foulum til Over Viskum. Fra Over Viskum er der forbindelse til Vejrumbro og videre til renseanlægget i Bruunshaab.

Det nye datacenter Apple, Forskerparken og AGRO business Park vil blive tilsluttet den nye trykledning.

Arbejdet omfatter etablering af en ny trykledning fra Burrehøjvej ved Foulum, via Forskerparken til Hobro Landevej, i rabatarealet langs Hobro Landevej til A16, som krydses, videre i rabatten langs Over Viskumvej til Over Viskum by. Her tilsluttes trykledningen det eksisterende kloaksystem. Projektet omfatter i alt transportledninger på ca. 4,2 km. Dimensionen på trykledningen er ø125/ø160 mm og gravitationsledning før Over Viskum er en Ø200 mm.

Krydsning af asfalterede veje, indkørsler, rørlagte vejunderføringer og lignende sker ved brug af retningsstyret boring, hvor der kun laves en sende-grube og en modtage-grube. Ved at bruge denne metode skal der ikke opgraves på disse strækninger.

Retablering af de alle berørte arealer sker hurtigst muligt efter grave- og borearbejdet.

Der etableres nye pumpestationer ved Foulum Forskerpark og AGRO/Apple. Placeringen er aftalt med lodsejerne.

Entreprenørarbejdet udføres af Tjele Entreprenør Forretning. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Se oversigtsplan

Oversigtsplan (PDF).

Projektperiode

Projektet starter i uge 32, 2016 og forventes afsluttet uge 42, 2016.

Afspærring

Hobro Landevej og Over Viskumvej vil være åben for trafik i hele anlægsperioden. Hvor vi graver indsnævres vejen lokalt med hastighedsnedsættelse. Der opsættes nødvendig skiltning og afmærkning.

Information

Hvor ledningen placeres på private matrikler er der indgået aftaler med de respektive lodsejere. Hvor ledningen placeres i rabatarealet langs Over Viskumvej kan det blive nødvendigt at berøre tilstødende matrikler. Her vil entreprenøren kontakte lodsejerne og lave aftaler.

Myndighedsbehandling

Viborg Kommune har udarbejdet tillæg nr. 10 til spildevandsplanen, hvor plangrundlaget for etablering af trykledningen er fastlagt.
 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Niels Nielsen Tjele Entreprenør Forretning ApS 2339 1475 niels@t-e-f.dk
Bygherre - tilsyn Kaj Lorenzen Energi Viborg Vand A/S 4045 9946 kal@energiviborg.dk
Bygherre - kontakt Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

 

Separering, etape 1, Løvskal

Løvskal: Birkevej, Kildebakkevej, Kirsebærvej, Lausdal, Løvskal Landevej, Næsset og Rosengren

Energi Viborg Vand A/S vil udføre et separeringsprojekt i ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem.
I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca.1 meter inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S (link til entreprenørens hjemmeside)

Projektperiode

Projektet bliver delt op i 2 etaper, hvor etape 1 er rensedammen på engen, anlægsarbejde på Løvskal Landevej fra nr. 12 til nr. 24 og Lausdal. Etape 2 bliver det resterende af Løvskal Landevej fra nr. 26 til nr. 42 og efterfølgende Birkevej, Kildebakkevej, Kirsebærvej, Næsset og Rosengren. Projektet starter medio maj 2017 og forventes afsluttet ultimo november 2018. Gravearbejdet påbegyndes med et gravehold ved den nye rensedam på engen øst for Løvskal Landevej nr. 10 og med et andet gravehold på Løvskal Landevej ved nr. 12.

Se vejledende udbudstidsplan

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på bl.a. Løvskal Landevej. På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

I perioden 8. maj 2017 til 24. november 2017 er Løvskal Landevej igennem Løvskal spærret for gennemkørsel, og der henvises bl.a. til, og som der er beskrevet på de opsatte informationstavle i området, at:

Trafik, der kommer fra Bjerringbro og bl.a. skal videre til Randers eller Hammershøj, skal dreje mod Vejrumbro ved krydset Løvskal Landevej/ Sortehøjvej og følge omkørselsskiltene til Hovedvej 16 og fortsætte mod Randers. Trafik, der skal til Hobro via Hammershøj, kan med fordel fortsætte ligeud i rundkørslen Nørreåvej/ Hobro Landevej og fortsætte ad Hobro Landevej.

Trafik, der kommer fra Randers og Hammershøj og bl.a. skal videre til Bjerringbro, henvises til at tage Hovedvej 16 fra Hammershøj og dreje mod Vejrumbro ved rundkørslen Hobro Landevej/Nørreåvej og følge omkørselsskiltene til Bjerringbro.

Beboerkørsel samt ærindekørsel til bl.a. Toyota i Løvskal er tilladt, men man bedes orientere sig om, hvor der præcist graves på Løvskal Landevej via de opstillede tavler med vejnavne. 

På omkørselsplanen er omkørselsruten vist med blåt. Løvskal by er markeret med en rød cirkel.

Se omkørselsplan

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering i uge 18 ved de ejendomme, der er omfattet af etape 1. Resten udføres umiddelbart før opstart af etape 2 i marts 2018.

Informationsmøde

Den 19. april 2017 blev der afholdt et informationsmøde i Løvskal Hus, Løvskal Landevej 18, Løvskal, hvor informationer om projektet blev fremlagt for de fremmødte. Vi siger tak for det store fremmøde.

Se materiale fra informationsmødet.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering finders der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand.

Seneste nyt pr. 12. september 2017

På grund af fremdriften på Løvskal Landevej er det blevet besluttet at lave strækningen Løvskal Landevej nr. 28 til nr. 42, som det var meningen først skulle laves i 2018.

Der er tilladelse til at spærre Løvskal Landevej i Løvskal for gennemkørsel indtil den 24. november 2017, men det er forventet, at der bliver åbnet op før denne dato.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted                            Telefon E-mail
Entreprenør - formand Simon Gundersen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0354 sgu@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Henrik Ejlersen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0310 hej@vils.dk
Bygherre/projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Viborg Kommune, sagsbehandler Pernille Heelsberg Natur og Vand 8787 5574 peph@viborg.dk
Vandforsyning Anders Andersen Løvskal Vandværk I/S 8668 6588 ajandersen@privat.dk

 

 

Separeringsprojekt i møldrup

Møldrup: Birkevej, Bøgevej, Elmevej, Vestergade, Skolegade

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt i ovennævnte veje samt etablerer et regnvandsbassin og en ny spildevandspumpestation. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Kortbilag over ejendommen, der er berørt af anlægsarbejdet, kan ses her.

Entreprenørarbejdet udføres af H&R Jokumsen.  Information fra entreprenøren kan ses her.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Orbicon.

Projektperiode

Projektet påbegyndes medio maj 2017 og forventes afsluttet ultimo august 2018. Gravearbejdet påbegyndes ved det nye regnvandsbassin for enden af Elmevej/Ahornvej. Derefter påbegyndes kloakarbejder i Elmevej, Birkevej og Bøgevej.

Vejledende tidsplan gældende for hele projektet.

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på boligvejene. På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Entreprenøren vil, umiddelbart før det ikke er muligt at komme i bil til en ejendom, kontakte den berørte husejer.

Elmevej (fra Elmevej 2 til 16) er spærret for gennemkørsel i perioden fra den 14. august 2017 til den 27. oktober 2017. Vi henviser til de opsatte omkørselsskilte.

Informationsmøde

Der har været afholdt et informationsmøde onsdag den 3. maj 2017 i Møldrup Kulturcenter, hvor informationer om projektet blev fremlagt de fremmødte. Vi siger tak for det store fremmøde.

Se materiale fra informationsmødet/ Energi Viborg Vand A/S.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Jan Ørbæk Jensen H&R Jokumsen 2337 4132  
Entreprenør - entrepriseleder Bjørn Thomassen H&R Jokumsen 2753 9698 bt@jokumsen.nu
Rådgiver - tilsyn Arne Madsen Orbicon 2366 1952 amad@orbicon.dk
Bygherre - projektkoordinator Pia Mandrup Energi Viborg Vand A/S 8929 2804 pia@energiviborg.dk

 

 

Separeringsprojekt i Foulum

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt i Foulum centrum. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Projekttegning kan ses her.

Entreprenørarbejdet udføres af H&R Jokumsen.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Projektperiode

Gravearbejdet i Foulum - på Burrehøjvej og Hestehaven - er påbegyndt og projektet forventes afsluttet i uge 24.

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på boligvejene. På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Entreprenøren vil, umiddelbart før det ikke er muligt at komme i bil til en ejendom, kontakte den berørte husejer.

Der er opsat skiltning for omkørsel og vejspærring.

Informationsmøde

Der er til de berørte ejendomme udsendt et informationsbrev i uge 11

Se skrivelsen fra informationsmødet/ Energi Viborg Vand A/S.

Se byggelovens § 12.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Åge Nielsen H&R Jokumsen 6175 6069  
Entreprenør - entrepriseleder Rene Jokumsen H&R Jokumsen 4093 9923 rene@jokumsen.nu
Bygherre - projektkoordinator + tilsyn Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

 

Separeringsprojekt i Fårup

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt i Fårup centrum. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Projekttegning kan ses her.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Projektperiode

Projektet er påbegyndt i uge 20 og gravearbejdet er i gang. Projektet forventes afsluttet i uge 24.

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på boligvejene. På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Entreprenøren vil, umiddelbart før det ikke er muligt at komme i bil til en ejendom, kontakte den berørte husejer.

Arbejdet i selve Fårupvej vil foregå medio maj til medio juni, hvor der spærres for gennemkørsel i Fårup.

Der er opsat skiltning for omkørsel og vejspærring.

Informationsmøde

Der er til de berørte ejendomme udsendt et informationsbrev i uge 11

Se skrivelsen fra informationsmødet/ Energi Viborg Vand A/S.

Se byggelovens § 12.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Jan Mouritsen Vils Entreprenørforretning 2142 4774 jmo@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Anders Blaabjerg Vils Entreprenørforretning 4121 0348 abr@vils.dk
Bygherre - projektkoordinator + tilsyn Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

 

Separeringsprojekt i området omkring Sdr. Allé, Gl. Århusvej og mosevej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt i området omkring Sdr. Allé, Gl. Århusvej og Mosevej. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Projekttegning for Sdr. Allé kan ses her.

Projekttegning for Mosevej kan ses her.

Entreprenørarbejdet på Mosevej udføres af Vils Entreprenørforretning. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Viborg Ingeniørerne.

Entreprenørarbejdet på Sdr. Allé og Lyngvej udføres af Entreprenør Svend E. Madsen A/S og det daglige tilsyn varetages af Envidan.

Projektperiode

Projektet omhandlende Sdr. Allé og Lyngvej blev påbegyndt i starten af maj 2017 og forventes afsluttet i februar 2018. Gravearbejdet er påbegyndt på Lyngvej og bevæger sig ned mod Sdr. Allé.

Inden sommerferien starter i uge 29 er arbejdet frem til Sdr. Allé 50 og ved parkeringspladsen ved Fakta på Gl. Århusvej afsluttet. Efter sommerferien startes op ved Sdr. Vang 3 og arbejdet vil derefter glide gennem Sdr. Vang og Sdr. Allé, således at arbejdet kan afsluttes i februar 2018.

Vejledende tidsplan gældende for hele projektet kan ses her.

Projektet omhandlende Mosevej og Gl. Århusvej påbegyndes i uge 23 og forventes afsluttet i slutningen af september 2017. Gravearbejdet er indledt på Gl. Århusvej og i uge 25 sættes gravearbejdet på Mosevej i gang.

Vejledende tidsplan gældende for hele projektet kan ses her.

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på boligvejene. På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Entreprenøren vil, umiddelbart før det ikke er muligt at komme i bil til en ejendom, kontakte den berørte husejer.

Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden. Afspærringsplanen for Sdr. Allé kan ses her.

INFORMATIONSMØDE

Der er til de berørte ejendomme i og omkring Sdr. Allé/Sdr. Vang udsendt et informationsbrev i uge 11. Derudover er der afholdt et borgermøde den 6. april 2017.

Se materiale fra informationsmødet/ Energi Viborg Vand A/S.

Der er til de berørte ejendomme i og omkring Mosevej og Gl. Århusvej omdelt et informationsbrev den 8. maj 2017. Derudover er der afholdt et borgermøde den 17. maj 2017.

Se materiale fra informationsmødet/Energi Viborg Vand A/S.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktpersoner til Mosevej:

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Simon Gundersen Vils Entreprenørforretning 4121 0354 sgu@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Søren Glintborg Vils Entreprenørforretning 2142 4770 sgl@vils.dk
Rådgiver - tilsyn Bjørn Raahede Viborg Ingeniørerne A/S 6029 7251 br@vibing.dk
Bygherre - projektkoordinator Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

Kontaktpersoner til Sdr. Allé:

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Andreas Heegaard Svend E. Madsen A/S 8646 3281 aph@svendemadsen.dk
Rådgiver - tilsyn Kasper B. Jensen Envidan A/S 2099 0107  
Bygherre - projektleder Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

Separeringsprojekt i tapdrup

Tapdrup; Anders Nielsens Vej, Byvej, Engvej, Gl. Vibækvej, Højtoften. Stationsvej, Tapdrupvej og Åbrinken.

Energi Viborg Vand A/S vil udføre et separeringsprojekt i ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Projektperiode

Projektet er opstartet medio august 2017 og forventes afsluttet ultimo september 2019. Der vil imellem etaperne være ophold i gravearbejdet fra oktober/november til cirka marts det kommende år. Periodens længde er dog afhængigt af fremdrift og vejret.

Projektet er delt op i 3 etaper:

  • Etape 1 i 2017 omfatter anlægsarbejde på Engvej, Anders Nielsens Vej, Åbrinken, Byvej 2 og Stationsvej 18.
  • Etape 2 i 2018 omfatter rensedam for enden af Stationsvej, Stationsvej, Tapdrupvej 81, 82 og 86 og Højtoften.
  • Etape 3 i 2019 omfatter Gl. Vibækvej 1-18, 20 og 22, resten af Byvej, Tapdrupvej 71-82 og Tapdrupvej 85-108.

Gravearbejdet i 2017 påbegyndes med et gravehold og et stikhold på Engvej.

Tidsplan 2017

Afspærring

I hele anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på bl.a. Stationsvej, Engvej osv., mens det er planlagt, at Tapdrupvej holdes åben med mininum en kørebane sammen med lysregulering.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der er udført fotoregistrering i uge 32 ved de ejendomme, der er omfattet af etape 1 samt Stationsvej 25, 28, 30, 32 og 34. Resten udføres umiddelbart før opstart af etape 2 i marts 2018 og etape 3 i marts 2019.                                                                          

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde den 16. august 2017 i Tapdrup forsamlingshus, hvor informationer om projektet blev fremlagt for de fremmødte. Materialet fra beboermødet kan ses via efterfølgende link.

Se materiale fra informationsmødet her

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

NEDSIVNING AF REGNVAND

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Simon Gundersen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0354 sgu@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder René Dahl Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0360 rda@vils.dk
Rådgiver - tilsyn Henning Pedersen Niras A/S 4810 5730 hlp@niras.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Viborg Kommune, sagsbehandler Pernille Heelsberg Natur og Vand 8787 5574 peph@viborg.dk

 

 

separeringsprojekt i Bjerring

BJERRING: BJERRING BYVEJ, BJERRING HEDE, VINDUMVEJ

Energi Viborg Vand A/S vil udføre et separeringsprojekt for enkelte ejendomme i ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem.

I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd. Kortbilag over berørte ejendomme kan ses her.

Entreprenørarbejdet udføres af Tjele Entreprenør Forretning ApS.                   

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af vores rådgiver fra Orbicon.

Projektperiode

Projektet påbegyndes den 21. august 2017 og forventes afsluttet primo november 2017. Gravearbejdet påbegyndes i Bjerring Byvej. Derefter påbegyndes kloakarbejder i Vindumvej, Bjerring Byvej (stikvej) og Bjerring Hede. Vejledende tidsplan gældende for hele projektet kan ses her.

Vejspærring ved Bjerring 28. august -1. oktober 2017

I forbindelse med kloakarbejdet er der spærret for gennemkørsel på Bjerring Byvej 28 – 32 fra den 28. august – 20. september 2017 og på Vindumvej fra Bjerring Byvej - Vindumvej 3 fra den 21. september - 4. oktober 2017. Perioden er blevet forlænget med 3 dage på grund af vejret.

Det vil i hele perioden være tilladt for gående at passere udgravningsstedet via fortovene, men det vil ikke være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Vi beklager de gener kloakarbejdet medfører og håber på forståelse. Af hensyn til beboerne i området anmoder vi om forsigtig kørsel.

Omkørsel

Ved spærring af Bjerring Byvej og Vindumvej vil der blive etableret omkørsel via Vindum. Bilister fra Bjerringbro til Mammen kan med fordel køre via Vindum ad Tangevej/Møllebakken/Vindumvej/Bjerring Byvej. Der vil blive opsat omkørselsskilte samt henvisningsskilte. Godkendte afspærringsplan kan ses her:

Afspærring af Bjerring Byvej

Afspærring af Vindumvej

Informationsmøde

Der har været afholdt et informationsmøde torsdag den 18. maj 2017 i Bjerring Forsamlingshus, hvor informationer om projektet blev fremlagt de fremmødte. Vi siger tak til de fremmødte.

Se materiale fra informationsmødet/ Energi Viborg Vand A/S her.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via dette link.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Mikael Kristensen Tjele Entreprenør Forretning 2165 4723 mikael@t-e-f.dk
Rådgiver - tilsyn Arne Madsen Orbicon 2366 1952 amad@orbicon.dk
Bygherre - projektkoordinator Pia Mandrup Energi Viborg Vand A/S 8929 2804 pia@energiviborg.dk

 

 

Banebyen - Middagshøjvej 46-48, Viborg

Arbejdet med byggemodning og etablering af ny kloak på Gardit-grunden er tæt på at være afsluttet.

Energi Viborg Vand (kloak) skal nu lave nye kloakker for regnvand, som betyder opgravninger i Middagshøjvej ud for nr. 46-48 samt ud for nr. 43 og 47.

Dermed bliver det separate regnvand fra Banebyen tilsluttet det nye bassin under den nye P-plads syd for banen, derfra ledes regnvandet videre til sØnæs.

Kloakarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning.

Samtidig med kloakarbejdet laves ny kloak i Ny Absalonsvej til Banebyen.

Arbejdet medfører ikke ændringer for kloakforholdene på de tilstødende ejendomme eller arbejder på privat grund. Dog vil der være perioder, hvor adgang med køretøjer frem til indkørsler kan være kortvarigt spærret på grund af opgravninger i vejen.

Arbejdets stade

Kloakarbejdet forventes udført i perioden fra 22. august og frem til d. 25. september 2017

Efterfølgende i 2017 og 2018 fortsætter etablering af ny kloak i Ny Absalonsvej og i området ved Banebyen i takt med, at området ved Banebyen udbygges.

Samarbejdspartnere

Vils Entreprenørforretning A/S – kloakarbejde - www.vils.dk.

Bilag:

Se tegning med ny kloak i Middagshøjvej 46-48: 1022b.

Trafik

Arbejderne betyder, at Middagshøjvej midlertidig bliver spærret og bustrafik må omdirigeres.

Der er opsat skilte med omkørsel i området.

Arbejderne med ny kloak i Middagshøjvej vil betyde, at der må etableres midlertidige omkørsler.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Søren Glintborg Vils Entreprenørforretning 2142 4770

sgl@vils.dk

Bygherre/projektleder, kloak Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk

 

 

 

 

Separeringsprojekt i Ørum

Vestergade, Ørum

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt i ovennævnte vej. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Projekttegning kan ses her.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S, link til entreprenørens hjemmeside

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Rambøll A/S.

Projektperiode

Projektet er opstartet primo september 2017 og forventes afsluttet medio december 2017. Periodens længde er dog afhængigt af fremdrift og vejret.

Tidsplan 2017

Afspærring

Vestergade holdes åben med 2 kørebaner, eventuelt sammen med lysregulering.

Ved opgravnngen er det generelt altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i periolder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærring uge 38 og 39

fotoregistrering

Der er udført fotoregistrering i uge 37.

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde den 13. september 2017 i Tjele-centret, hvor informationer om projektet blev fremlagt for de fremmødte. Materialet fra beboermødet kan ses via efterfølgende link.

Se materiale fra informationsmødet

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand og entrepriseleder Søren Glintborg Vils Entreprenørforretning A/S 2141 2770 sgl@vils.dk
Rådgiver - tilsyn Bjarne Kristensen Rambøll A/S 5161 2798 hlp@niras.dk
Bygherre - projektleder Erik H.M. Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Viborg Kommune, sagsbehandler Pernille Heelsberg Natur og Vand 8787 5574 peph@viborg.dk

 

 

 

Separering, etape 1, rødkærsbro

Energi Viborg Vand A/S udfører separeringsprojekt i Rødkærsbro. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover afledes i hvert sit ledningssystem.
1. etape omfatter en ny regnvandsledning fra Jernbanegade til ny rensedam og udløb ved Vindelsbækken. I den forbindelse vil der blive udført en styret underboring under banelegemet. Der vil blive etableret nye skelbrønde til regn- og spildevand til de ejendomme som ledningen passerer. De berørte ejendomme er informeret direkte.

Projekttegning kan ses her.

Entreprenørarbejdet udføres af Feldborg Entreprenørforretning (link til entreprenørens hjemmeside).

Projektperiode

Projektet påbegyndes i oktober 2017 og afsluttes ultimo juni 2018.

Afspærring

Der vil i forbindelse med etablering af nye ledninger på tværs af Frederiksgade og Stadionvej ske afspærring af vejen. Der vil blive opsat skiltning med omkørsel og vejspærring og direkte berørte husejere og virksomheder vil blive orienteret.

Myndighedsbehandling

Der er i forbindelse med projektet vedtaget et tillæg 17 til spildevandsplanen.

Der kan ses her.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted                            Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Karsten Madsen Feldborg Entreprenørforretning A/S 6016 0530 feldborgent@mail.dk
Bygherre/projektkordinator Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand A/S 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk
Rådgiver - tilsyn Bjarne Kristensen Rambøll 5161 2798 bjkr@ramboll.dk

 

 

 

Kloakfornyelse Lærkevej, kølvrå

Energi Viborg Vand A/S har konstateret, at kloakledningerne, der forsyner ejendommene Lærkevej 21-41 og 20-40 er i ringe fysisk stand. Desuden er dele af det eksisterende system beliggende på privat grund. Der etableres derfor nye fællesledninger i Lærkevej til afledning af vejvand og spildevand. Ejendommene er allerede separeret med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.

Der etableres nye skelbrønde til spildevand ca. 1 meter inde på ejendommene.

Projekttegning kan ses her.

Projektperiode

Projektet udføres i perioden uge 41 2017 og forventes afsluttet ultimo december 2017.

Afspærring

I forbindelse med anlægsarbejdet vil det ikke kunne undgåes, at der opstår trafikale gener i form af omkørsel og afspærring. Det vil altid være muligt at gå til ejendommene, men i kortere perioder kan det ske, at det ikke er muligt at køre i bil frem til ejendommene. Der vil blive skiltet og direkte berørte lodsejere vil blive kontaktet.

informationsmøde

Der vil blive afholdt et uformelt gade-møde for beboerne i de berørte ejendomme, invitation vil blive uddelt i postkassen.

 

Kontaktmuligheder

Navn Arbejdssted                            Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Bent Buhl Munck Forsyningsledninger 4030 0477 bbu@munck.dk
Bygherre/projektkordinator Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand A/S 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk
Rådgiver - tilsyn Ida Kirstine Poulsen Rambøll 5161 3921 ikp@ramboll.dk

 

 

Regnvandsbassiner i helledalen, Viborg

Energi Viborg Vand  laver ny rensedam for regnvand i Helledalen.

Viborg Kommune har i spildevandsplanen 2014-2018 besluttet, at der skal laves en ny rensedam for separat regnvand i Helledalen.

Rensedammen skal rense regnvandet inden det ledes til Nørresø.

Udformningen af rensedammen i Helledalen bliver faktisk 4 mindre bassiner, som vil virke som én rensedam - se tegning.

I løbet af november og december 2017 foretages rydning af beplantningen i Helledalen. Der ryddes kun omkring de nye bassiner, som vist på den vedlagte tegning.

I første halvår af 2018 etableres bassinerne i Helledalen, som forventes at være klar til drift inden sommer 2018.

Udførelsen vil medføre byggeaktivitet med støj og midlertidige afspærringer.

Både i forbindelse med rydning af træer og beplantning samt under selve byggeriet vil der i perioder være spærret for adgang via Hellestien mellem Nørresøvej og Hellevej. Respekter venligst de opstillede skilte og afspærringer.

Vi håber, at I vil synes godt om og vil tage godt imod projektet.

Kontaktperson ved Energi Viborg Vand:
Henrik Juel Poulsen. Tlf.: 89 29 28 10  Mail: hjp@energiviborg.dk

 

NY ABSALONSVEJ, VIBORG

Etablering af Ny Absalonsvej startede i uge 25, 2017. Etablering af den nye vej "Ny Absalonsvej" udføres af Viborg Kommune.

En del af opgaven er også at der skal laves en ny vej fra Middagshøjvej til den nye p-plads syd for banen.

Ligesom arbejdet skrider frem etablerer Energi Viborg Vand nye hovedkloakledninger for regn- og spildevand samt skelbrønde til de tilstødende ejendomme.

Anlægsarbejdet udføres af Per Aarsleff A/S for Viborg Kommune (vej) og Energi Viborg Vand (kloak).

Det separate regnvand skal tilsluttes det nye bassin under den nye p-plads syd for banen, derfra ledes regnvandet videre til sØnæs.

Det separate spildevand tilsluttes det eksisterende spildevandssystem i Middagshøjvej, hvorfra der er forbindelse til forsinkelsesbassinet på Riegels grund og derfra videre til renseanlægget i Bruunshåb.

Det daglige tilsyn med kloakarbejdet varetages af Cowi.

ARBEJDETS STADE

Vej- og kloak arbejdet er opstartet i juli 2017 og forventes afsluttet i april 2018.

Den nye tilslutning til Marsk Stigs Vej laves i januar 2018, hvor Marsk Stigs Vej spærres.

Den nye tilslutning til Indre Ringvej laves i marts-april 2018, hvor Indre Ringvej spærres.

Ny Absalonsvej har fået nyt navn af Viborg Kommune, som har bestemt, at den nye vej skal hedde Vilhelm Ehlerts Alle.

Ny Absalonsvej = Vilhelm Ehlerts Alle forventes åbnet omkring april 2018.

SAMARBEJDSPARTNERE

Cowi – Projektering og tilsyn af vej- og kloak  – www.cowi.dk

Viborg Kommune – Ny Absalonsvej - http://baneby.viborg.dk/Projekter

Per Aarsleff A/S - Vej- og kloakarbejdet - www.peraarsleff.dk

Bilag:

Den sydøstlige del af Ny Absalonsvej (2018): Tegning med ny kloak: 301

Tilslutning til Indre Ringvej (2017): Tegning med ny kloak: 302

Nordlige del af Ny Absalonsvej (2017): Tegning med ny kloak: 303

Kort med Baneby-området

Trafik

Arbejderne med ny vej og kloak vil betyde, at der periodisk må etableres midlertidige omkørsler - følg skiltningen i området.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Søren Jepsen Per Aarsleff A/S 4044 2398

soj@aarsleff.com

Tilsyn - projekt Martin W. Schmidt Cowi 4176 1130 mwsc@cowi.com
Bygherre/projektleder, kloak Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk
Bygherre/projektleder, vej Dan Rasmussen Viborg Kommune Trafik og Vej 8787 5110 dar@viborg.dk

 

 

 

keyboard_arrow_up