Separering af Gyvelvej, Irisvej, Kløvermarksvej, Koldingvej, Lavendelvej, Rosenvænget, Solsikkevej og Violvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres at Arkil A/S (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres i etape 3 af Sweco A/S.

Projekttegning vedr. kloakseparering, blandt disse etape 2 og 3

Tegn_200_Separering af Koldingvej mfl., Viborg 2019-2021_revB.pdf

Tegn_210_Separering af Koldingvej m.fl., Viborg 2019-2021.pdf

Tegn_220_Separering af Koldingvej m.fl., Viborg 2019-2021.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio august 2019 og forventes samlet set afsluttet primo maj 2021, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med etape 1, hvor anlægsarbejdet starter med tilslutningsarbejder ved Lyngvej 18, og nye ledninger etableres i området mellem Koldingvej 1-29 og Alhedestien.

Etape 2 forventes opstartet ultimo marts 2020 og omfatter arbejde med Koldingvej fra nr. 1 og til Rosenvænget samt Lavendelvej, Rosenvænget, Solsikkevej, Kløvermarksvej, Irisvej og Gyvelvej.

Etape 3 forventes opstartet primo januar 2021 og omfatter arbejde på Koldingvej nr. 28 – 36 og Violvej. Derudover vil flere ledningsstræk blive strømpeforet.

Ændringer kan forekomme.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan 

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde tirsdag den 7. januar 2020 vedrørende etape 2 og 3. Mødet blev holdt i kantinen ved Energi Viborg og her blev informationer omkring etaperne fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermødet kan ses via nedenstående links.          

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape2_EVV_ARKIL_VK_Sweco.pdf

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape2_Viborg Kommune.pdf

Materialet fra informationsmødet den 15. august 2019 vedrørende etape 1 kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape1_EVV_ARKIL_VI.pdf

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape1_Viborg Kommune.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 8. februar 2021

Grundet den nuværende periode med frost både dag og nat, og som forventes at vare et stykke tid endnu, udskydes asfalteringen af stikvejen til Koldingvej nr. 28 – 36 som minimum til udgangen af februar 2021. Derudover udskydes opstarten af Violvej ligeledes til ultimo februar, dog forudsat at vejret bliver mildere. Berørte beboere på Violvej får besked fra entreprenøren, når endelig opstart nærmer sig.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Carl Ginnerup Arkil A/S 4017 3883 cvg@arkil.dk
Entreprenør - entrepriseleder Christine Damsgaard Arkil A/S 2250 7153 cedm@arkil.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Tilsyn Bo Tandrup Sweco A/S 8210 5290 bo.tandrup@sweco.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk


 

Information om planlagt kloakarbejde i Sjørup

Information om kloakarbejdet i Sjørup – opdatering den 25. september 2020.

Energi Viborg Vand A/S laver kloakfornyelse i Sjørup.

Arbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S. Arbejdet er påbegyndt den 14. april 2020.

I alt skal der laves ca. 850 m ny hovedkloak for regn- og spildevand i Vestre Skivevej og de berørte ejendomme får 2 nye skelbrønde, 1 for spildevand og 1 for regnvand (brønden for regnvand er blå). Ejendommenes nuværende afløb bliver tilsluttet spildevand. Efterfølgende skal kantsten og vejbrønde skiftes.

Der arbejdes fra nord mod syd. Arbejdet er opdelt i etaper, se tidsplanen.

Der arbejdes på hverdage fra kl. 7.00 til 18.00 og det vil støve og støje. Vi beklager, men vi lover, at vi skynder os og stræber efter at blive færdige hurtigst muligt.

Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

Vestre Skivevej har været spærret for gennemkørende trafik siden opstart. Den primære gennemkørende trafik ledes nu uden om Sjørup og Vroue og i stedet ud til rute 34 / Herningvej.

Status den 25. september 2020

Der er udført ny hovedkloak i Vestre Skivevej. Kloakarbejdet er gået godt og planmæssigt. 

I uge 40 laves asfalt på den sidste etape ud for Vestre Skivevej 157-169. Derefter skal der laves afstribning.

Vi håber at kunne genåbne Vestre Skivevej for trafik i uge 41. 

Kloakarbejderne fortsætter i Sjørup på sidevejene og senere laves det nye regnvandsbassin nord for Sjørup by. 

Bilag: (PDF-filer)

Tidsplan rev. den 10. september 2020
Tegning 111B Kloakplan, nord
Tegning 112 Kloakplan, syd

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Karsten Andersen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0341 kan@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Anders Blaabjerg Riis Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0348 abr@vils.dk
Tilsyn Mikael Huber Orbicon A/S 2099 0107 mihu@orrbicon.dk
Projektleder Kaj Jensen Vibiorg Kommune, Trafik & Vej 8787 5112 kj@viborg.dk
  Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk

 

 

 

Teglmarken - oprensning af grøft og anlæg af rensebassin i Teglmarken

I forbindelse med håndtering af regnvandet fra en del af udstykningen i Arnbjerg oprenser Energi Viborg Vand A/S eksisterende regnvandsgrøft i det grønne område beliggende i Teglmarken mellem tilkørslen fra Århusvej, banen og Teglmarken, se oversigtskort her.

En del af grøften ændres til et såkaldt rensebassin. Et rensebassin er en sø med permanent vandspejl, som medvirker til bundfældning af nitrat, fosfor og organiske stoffer inden udledning til recipienten, som i dette tilfælde er Vintmølle Sø.

Se projekttegning her.

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Jokumsen A/S i perioden  medio april til ultimo maj 2020.  

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Bjørn Thomassen Jokumsen A/S 2753 9698 bt@jokumsen.nu
Bygherre - projektleder Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand A/S 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk

 

Hammershøj, etape 3 og 4, kloakfornyelse i Bakkevej, Bødkervænget, Frederiksberg, Frederiksberg Bakke, Hviddingvej, Hyldemosevej, Hyldevænget og Vorningvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres at entreprenør Søren Bertelsen (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S.

Projekttegning vedr. kloakseparering

H-T-P-4000_00.pdf (Bakkevej og Frederiksberg Bakke)

H-T-P-4010_00.pdf (Hyldemosevej m.fl)

H-T-P-4020_00.pdf (Bassin på Vorningvej)

Projektperiode

Projektet opstartes medio maj 2020, og etape 3 forventes afsluttet medio november 2020, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Frederiksberg og arbejdet vil fortsætte mod Hviddingvej og derefter op ad Hviddingvej.

Derudover forventes bassinet på Vorning at blive opstartet primo september 2020.

Etape 4 i 2021 omfatter Hyldemosevej mellem Frederiksberg og Hyldeallé, Hyldevænget og afsluttende arbejder med bassinet på Vorningvej. 

Tidsplan for etape 4 vil blive lagt op på hjemmesiden umiddelbart før opstart af etapen.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Berørte ejendomme i etape 4 vil blive fotoregistreret umiddelbart før opstarten af etape 4. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.                       

Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt et informationsmøde forud for anlægsstarten på etape 3 grundet Covid-19, men det planlagte infomateriale kan ses via nedenstående link samt video som Viborg Kommune har fået lavet i samarbejde med andre kommuner.

Power Point Hammershøj

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 8. februar 2021

Grundet den nuværende periode med frost både dag og nat, og som forventes at vare et stykke tid endnu, udskydes opstarten af etape 4 til ultimo februar 2021. Nærmere info til de berørte ejendomme vil bl.a. ske med en flyer i postkassen eller direkte kontakt fra entreprenøren.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder/indehaver Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203 soren-berthelsen@mail.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Rådgiver - Tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 3921 ikp@ramboll.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk


 

Information om kloakarbejde i Vinkel

Energi Viborg Vand A/S er i gang med kloakfornyelse i Vinkel.

De berørte ejendomme har modtaget en skriftlig orientering med e-post.
(Udsendt af Viborg Kommune i uge 22-23)

Tegninger til projektet er ophængt i forgangen ved Vinkel Forsamlingshus.

Arbejdet udføres af SM Entreprenørfirma A/S.

I alt skal der laves ca. 1.900 m ny hovedkloak for regn- og spildevand og de berørte ejendomme får 2 nye skelbrønde, 1 for spildevand og 1 for regnvand, (brønden for regnvand er blå). Ejendommenes nuværende afløb bliver tilsluttet skelbrønden for spildevand. Samtidigt med kloakarbejdet bliver berørte vejbrønde skiftet.

Kloakfornyelsen sker iht. tillæg nr. 6 til Viborg Kommune spildevandsplan 2019, vedtaget i dec. 2019.

De nye kloakledninger placeres ca. midt i vejene og de enkelte ejendomme vil få en skelbrønd for regnvand og en skelbrønd for spildevand.

Der er etableret en ny pumpestation for spildevand, mellem Vinkelvej 203 og 207.

Der skal etableres et nyt forsinkelsesbassin for regnvand ved Vinkelvej (176), mellem Forsamlingshuset og Horsdalvej. Energi Viborg Vand har købt arealet til det nye bassin. Udgravning af bassinet færdiggøres først i 2021.
Bassinet bliver et ”tørt” bassin og der vil kun være vand i bassinet ved større – kraftigere regnhændelser.

I samråd med Viborg Kommune og borgerrepræsentant fra Vinkel er der lavet planer for indretning af arealet omkring det nye bassin (Byfornyelse). 

Viborg Museum har sendt en rapport om de arkæologiske udgravninger ved det nye bassin på Vinkelvej 174. Se rapporten her.

Ved den nye pumpestation på Vinkelvej er der skabt lidt julestemning, hvis du ikke har været forbi, så se foto her.


Tidsplan:

Arbejdet er planlagt til udførelse i 10 etaper, som udføres i 2020 og i 2021.
(Se evt. den vedlagte etape-plan, tegn. 001 og den vedlagte tidsplan rev. i uge 37, 2020)

Arbejdet er startet d. 8. juni 2020 med udgravning af det nye bassin ved Vinkelvej 176. (etape 1.0)

Arbejdet på Horsdalvej og Sønderhedevej samt Vigstrupvej, er afsluttet d. 6.11.2020.

Gravearbejder i Vinkelvej pågår, i uge 50-51 graves ud for hus nr. 209 -> 215.

I uge 52 udføres asfalt på Vinkelvej (derefter er der juleferie).

I uge 1, 2021 genoptages kloakarbejdet på Vinkelvej, hvor der graves ud for hus 215 -> 223 og derefter videre mod øst til Vinkelvej 247.

Trafik:

Når der arbejdes på de enkelte veje vil den aktuelle vej være spærret for gennemkørende trafik.
Der vil være omkørsel, som følger og flyttes iht. arbejdets fremdrift.

Gående trafikanter vil altid kunne passere det aktuelle arbejdssted.

Efter hver etape er udført, vil den aktuelle strækning blive genåbnet og asfalt retableres.

Efterfølgende, (i 2022), etableres der nyt slidlag på de strækninger, hvor asfalten har været opbrudt.

Der arbejdes på hverdage fra Kl. 7-18 og det vil støve og støje. Vi beklager, men vi lover, at vi skynder os og stræber at blive færdige hurtigst muligt.

Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

https://www.energiviborg.dk/driftstatus/spildevand#19964


Bilag (PDF-filer)

Tidsplan af den 9. september 2020

Etapeplan: Tegning 001

Kloakplaner: Tegning 101

Kloakplaner: Tegning 102B

Kloakplaner. Tegning 103

Nyt bassin: Tegning 601

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Tilsyn Mikael Laursen Niras 2046 2803 mkla@niras.dk
Projektleder/bygherre Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk

Vejanlæg, fortove, kantsten og vejafvanding

Viborg Kommune, Trafik og Veje er repræsenteret ved Jens Møller Vestergaard. Tlf.: 87 87 51 15 - Mail: jemv@viborg.dk
Eller Jesper Hoelgaard. Tlf.: 87 87 51 15 - Mail: jho@viborg.dk

Byfornyelse

Viborg Kommune, Natur & vand er repræsenteret ved Pernille Heelsberg. Tlf.: 87 87 55 74 - Mail: peph@viborg.dk

 

Separeringsprojekt på Vingevej, Ørum

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte vej. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af Energi Viborg Vand A/S

Projekttegninger vedr. kloakseparering

Tegn_200_Orum_Vingevej_kloakfornyelse.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes primo januar 2021, nærmere bestemt den 11. januar, 2021 og forventes afsluttet ultimo marts 2021, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder mellem Vingevej nr. 28 og nr. 30, og arbejdet vil fortsætte mod det nordlige kryds Degnevænget/ Vingevej ved Vingevej nr. 46.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på den berørte vej, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan 1

Afspærringsplan 2

Fotoregistrering

Der fotoregistreres i uge 1 eller 2, 2021 ved de ejendomme, der er omfattet af etapen. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                          
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt et informationsmøde forud for anlægsstarten på etapen grundet Covid-19, men det planlagte infomateriale kan ses via nedenstående link, samt video som Viborg Kommune har fået lavet i samarbejde med andre kommuner.

Power Point Ørum_Vingevej_Kloakfornyelse_2021 EVV_VILS_VK.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 8. februar 2021

Grundet den nuværende periode med frost både dag og nat, og som forventes at vare et stykke tid endnu, vil det i uge 6 blive besluttet, om anlægsarbejdet i en periode bliver lukket ned, indtil vejret igen bliver mildere. Ved en evt. nedlukning bliver allerede fræste, opgravede eller grusbelagte flader rettet af, så disse er kørebar. 

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder/medejer Søren Glintborg Vils Entreprenørforretning A/S 2142 4770 sgl@vils.dk
Entreprenør - formand

Kent Bak Jensen

Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0390 kje@vils.dk
Bygherre - projektleder/tilsyn Erik H.M. Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Sagsbehandler - Natur og Vand

Thomas Møller Schmidt

Viborg Kommune 8787 5567 tms@viborg.dk

 

 

 

Kloakfornyelse i Granvej, Frederiks

Energi Viborg Vand A/S fornyer fællesledningen på enkelte stræk på den ovennævnte vej samt etablere et større rørbassin.

Entreprenørarbejdet udføres af Svend Pedersen A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet Rambøll A/S.

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

H-TF-P-4010_B_kloakplan.pdf

H-TF-P-4020_B_bygværk.pdf

Projektperiode

Projektet forventes opstartet primo februar 2021 og forventes afsluttet efter ca. 9-10 uger, dog afhængigt af vejret.

Forud for opstarten vil der blive lagt en flyer i postkassen ved de berørte ejendomme, vedrørende info om opstarten, fotoregistreringen, formanden osv.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder i krydset Granvej/ Søndergade, hvorefter der etableres et dobbelt ø900 mm rørbassin fra Søndergade og indtil det skarpe sving på Granvej. Herefter etableres der et nyt ø450 mm rør fra dette sving og op til brøndsættet mellem Granvej nr. 9 og 11.

Endelig tidsplan vil blive lagt op på denne side, når den er klar fra entreprenørens side.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på den berørte vej, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.

På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.

Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der bliver fotoregistreret, når anlægsopstarten nærmer sig. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                          
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt et informationsmøde grundet den nuværende situation i Danmark med bl.a. det offentlige forsamlingsforbud på over 5 personer. Power pointet, som på mødet ville have været omdrejningspunktet, kan ses via nedenstående link.

Power point Granvej_Frederiks_Kloakfornyelse_2021_EVV_SVP_RAMBOLL.pdf

Seneste nyt pr. 8. februar 2021

Grundet den nuværende periode med frost både dag og nat, og som forventes at vare et stykke tid endnu, udskydes opstarten til ultimo februar 2021. Nærmere info vil, som beskrevet under Projektperiode, ske med en flyer i postkassen, ca. 1½ uge før opstart.  

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Lars Thomsen Svend Pedersen A/S 2223 4251 lars@97222511.dk
Entreprenør - beregner

Peter Hansen

Svend Pedersen A/S 2223 4250 peter@97222511.dk
Rådgiver - tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S

5161 3921

ikp@ramboll.dk
Bygherre - projektleder

Erik Haahr Møller Meyer

Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

 

 

Trykledning fra Ørum Renseanlæg til Bylangsager, Ørum by - Udvidelse af regnvandsbassin ved Ørum Renseanlæg - Nedlæggelse og fjernelse af Ørum Renseanlæg

Ørum Renseanlæg er nedslidt og der skal foretages større investeringer for at bringe anlægget op på et tidssvarende niveau. Renseanlægget, som renser spildevandet fra Kvorning, Mollerup og Ørum, nedlægges og fremover pumpes spildevandet til central renseanlægget i Bruunshåb. Dette er en del af strukturplanen for renseanlæg i Viborg Kommune. I stedet for at renovere renseanlægget, invisteres der i ledningsanlæg, hvor spildevandet kan pumpes til det mere driftssikre anlæg i Bruunshåb.

Det forestående anlægsarbejde er den spidst etape i gennemførelsen med at lukke Ørum Renseanlæg.

I 2020 blev der etableret en spildevandsledning i Nørreåstien fra Velds til Over Viskum, sat en ny pumpestation i Futdalen ved Veldsvej, herunder en trykledning til Velds. Spildevandet fra halvdelen af Ørum by pumpes således allerede i dag til Bruunshåb.

Arbejdet omfatter etablering af en ny trykledning fra Ørum Renseanlæg til kloaksystemet i Bylangsager, hvorfra det kan løbe til pumpestationen i Futdalen. Ledningen lægges i markarealer samt i rabatareal ved Bylangsager. Krydsning af Søndermarksvej sker ved brug af retningsstyret boring. Trykledningen er i alt 1.000 meter og dimensionen er ø160 mm. Retablering af  alle berørte arealer sker hurtigst muligt efter arbejdets udførsel.

Det eksisterede regnvandsbassin i slugten ved Morild Bæk udvides til en stor sø, hvor der under regn kan opstemmes ca. 12.000 m³ regnvand, som langsomt drosles til vandløbet. Regnvandsbassinet har til formål at tilbageholde sediment og næringsstoffer samt skåne vandløbet mod store erosionsskadelige vandmængder.

Tank-anlægges som ligger før på Ørum Renseanlæg skal bevares. Her opsættes den nye pumpestation der skal pumpe spildevandet til kloaksystemet i Bylangsager. Tanken på de ca. 400 m³ er til udligning af opspædet spildevand (fra fælleskloakken i Kvorning, Mollerup og Ørum), således at der ikke sker udledning af urenset spildevand til Morild Bæk.

Ørum Renseanlæg nedlægges, hvilket omfatter en nedbrydning og fjernelse af alle tanke, brønde, huse, ledninger, veje med mere samt en efterfølgende reetablering af arealet, hvor hegn og træer også fjernes.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Se tegninger:

200: Ledningsplan - transportledning

400: Kloakplan - ny pumpestation

500: Ombygning regnvandsbassin

Projektperiode

Projektet starter op i uge 5, 2021 og forventes afsluttet uge 18, 2021. Der foretages arkæologiske undersøgelser i uge 4, 2021

Afspærring

På Bylangsager vil der være omkørsel på køreplader omkring udgravning i vejarealet. Der opsættes skiltning og der er nedsat hastighed og kørsel i et spor ved arbejdsstedet.

Information

Lodsejere, hvor trykledningen og regnvandsbassinet skal etableres, er kontaktet og har indgået aftaler med Energi Viborg Vand. Lodsejerne er også blevet informeret i forbindelse med tillæg nr. 15 til Viborg Kommunes spildevandsplan 2019.

Myndighedsbehandling

Plangrundlaget for etablering af trykledningen og overflytning af spildevandsrensningen fra Ørum til Viborg Central Renseanlæg er fastlagt i ovennævnte tillæg nr. 15 til spildevandsplan 2019.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder René Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.dk

Bygherre - kontakt

Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

Vammen - kloakseparering, etape 2, i Tinghøjvej og Catrinevej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenør Søren Bertelsen, link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering

H-TF-P-4040 Projekteret kloak Nord

1H-TF-P-4060 Projekteret kloak, pumpestation og -ledning

Projektperiode

Projektet opstartes medio marts 2021 og forventes afsluttet oktober 2021, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes i Tinghøjvej.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspæringsplan

Fotoregistrering

Der er udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                       
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt med henvisning til restriktionerne i forbindelse med Covid19.                     

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 8847 2203  
Entreprenør - entrepriseleder Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 8847 2203  
Bygherre - tilsyn Ida K. Poulsen Rambøll 5161 3921 ikp@ramboll.dk

Bygherre - kontakt

Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

 

 

 

Udskiftning af udløbsledning fra Asmildhøjen til Nørresø

Energi Viborg Vand A/S udskifter i uge 9 udløbsledning fra Asmildhøjen til Nørresø. Udskiftningen er nødvendig på grund af gentagne rørbrud på den eksisterende ledning og dette betyder, at udløbet ikke længere fungerer optimalt og at der er fare for sætninger i vejen. Samtidig etableres en ny el-ledning på tværs af Nørresøvej for Energi Viborg El-teknik.

Nørresøvej lige før Asmildhøjen er derfor helt spærret for gennemkørsel tirsdag den 2. marts 2021 og en del af onsdag den 3. marts 2021. Energi Viborg Vand og vores entreprenør vil gøre alt hvad vi kan for at genåbne vejen så hurtigt som muligt.

Alt adgang til området skal ske via Randersvej/Asmildvej eller Houlkærvej/Amtmandshøjen, se kort her.

Henvendelse

Yderligere oplysninger vedrørende projektet fås ved henvendelse til ingeniør Kirsa Segerhard på telefon 2753 5466.

 

 

 

 

keyboard_arrow_up