Kloakfornyelse i Møldrup

Møldrup: Ahornvej, Bygvænget, Havrevænget, Nybovænget, Rugvænget og Vestergade

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennænvte veje. Arbejdet omfatter opgravning af eksisterende kloakledninger og anlæg af nye ledninger i stedet. Desuden etableres der et nyt nedsivningsbassin og en ny pumpestation vest for BMX banen/nord for Nybovænget 35. Den eksisiterende fælleskloak udskiftes til ny separatkloak, så der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt nye stikledninger til henholdsvis spildevand og regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1 meter inde på den enkelte grund med en ny skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Orbicon.

Projektperiode

Projektet blev opstartet medio august 2019 og forventes afsluttet september 2020. 

Afspærring

De nævnte vejstrækninger vil være spærret for gennemkørsel i forskelligt omfang i anlægsperioden.

Det vil altid være muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden vil der være skiltet med omkørsel i området.

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering af de ejendomme, der  umiddelbart berøres af anlægsarbejdet. Fotografering udføres af Orbicon. 

Borgerinformation

Der er udsendt informationsbrev til de borgere, som bliver direkte berørt af anlægsarbejdet. Informationsbrevet er udsendt den 30. juli 2019. Der blev afholdt informationsmøde den 13. august 2019  i Møldrup Kulturcenter fra kl. 19.00 til kl. 21.00 for grundejere, som direkte er berørt af separatkloakeringen. Materiale fra informationsmødet kan findes herunder:

Informationsbrev af 30. juli 2019

Møldrup separatkloakering 2019/2020

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. den 19. februar 2020

Arbejdet med anlæggelse af nye separate regn- og spildevandsledninger går rigtig godt og entreprenøren er 6 uger foran tidsplanen. Anlægsarbejdet er afsluttet i Nybovænget, Rugvænget samt den vestlige del af Vestergade. Det nye kloaksystem vil blive spulet og TV-inspiceret den 2. marts 2020, mens asfalt vil blive udlagt den 11. marts 2020. Landinspektørens opmåling af skelbrønde og hovedbrønde vil blive opmålt medio marts 2020.

Anlægsarbejdet i Bygvænget er afsluttet, mens anlægsarbejdet i Havrevænget netop er påbegyndt og forventes afsluttet medio maj 2020.

I marts måned påbegyndes anlægsarbejdet i Vestergade igen, mens anlægsarbejdet i Ahornvej forventes udført i perioden medio maj 2020 – ultimo august 2020.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Jan Mouritsen Vils Entreprenørforretning 2142 4774  
Entreprenør - entrepriseleder Dan Kristensen Vils Entreprenørforretning 4121 0380 dkr@vils.dk
Rådgiver - tilsyn/byggeleder Arne Madsen Orbicon 2366 1953 amad@orbicon.dk
Bygherre - projektleder Pia Mandrup Energi Viborg Vand A/S 8929 2804 pia@energiviborg.dk
Myndighed - tilladelser m.v. Thomas Møller Schmidt Viborg Kommune 8787 5567 tms@viborg.dk

 

 

 

Separering af Gyvelvej, Irisvej, Koldingvej, Lavendelvej, Rosenvænget, Solsikkevej og Violvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres at Arkil A/S (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres i etape 2 af Sweco A/S.

Projekttegning vedr. kloakseparering, blandt disse etape 2 og 3

Tegn_200_Separering af Koldingvej mfl., Viborg 2019-2021_revB.pdf

Tegn_210_Separering af Koldingvej m.fl., Viborg 2019-2021.pdf

Tegn_220_Separering af Koldingvej m.fl., Viborg 2019-2021.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio august 2019 og forventes samlet set afsluttet ultimo september 2021, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med etape 1, hvor anlægsarbejdet starter med tilslutningsarbejder ved Lyngvej 18, og nye ledninger etableres i området mellem Koldingvej 1-29 og Alhedestien.

Etape 2 forventes opstartet ultimo marts 2020 og omfatter arbejde med Koldingvej fra nr. 1 og til Rosenvænget samt Lavendelvej, Rosenvænget og Violvej.

Etape 3 forventes opstartet ultimo marts 2021 og omfatter arbejde på Koldingvej fra nr. 1 og Kløvermarksvej samt Gyvelvej, Irisvej, Kløvermarksvej og Solsikkevej.

Ændringer kan forekomme.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der blev fotoregistreret i uge 2, 2020 ved en del af de ejendomme, der er omfattet af etape 2, blandt andet på Koldingvej. De øvrige ejendomme, der er omfattet af etape 2, som Kløvermarksvej, Irisvej osv, registreres umiddelbart før opstart på disse gader, hvilket forventes sker omkring uge 12/13. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco.                        

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde tirsdag den 7. januar 2020 vedrørende etape 2. Mødet blev holdt i kantinen ved Energi Viborg og her blev informationer omkring etapen fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermødet kan ses via nedenstående links.          

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape2_EVV_ARKIL_VK_Sweco.pdf

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape2_Viborg Kommune.pdf

Materialet fra informationsmødet den 15. august 2019 vedrørende etape 1 kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape1_EVV_ARKIL_VI.pdf

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape1_Viborg Kommune.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand


Seneste nyt pr. 23. oktober 2020

I uge 44 bliver den øvre del af Kløvermarksvej samt Solsikkevej asfalteret tirsdag d. 27., mens asfaltering fortsætter onsdag d. 28. på Gyvelvej og den nederste del af Kløvermarksvej. I forbindelse med disse asfalteringer, bedes beboerne følger entreprenørens anvisninger bl.a. vedr. parkering osv.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Carl Ginnerup Arkil A/S 4017 3883 cvg@arkil.dk
Entreprenør - entrepriseleder Lars Eriksen Arkil A/S 4019 5561 la@arkil.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Tilsyn Bo Tandrup Sweco A/S 8210 5290 bo.tandrup@sweco.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk


 

 

Sparkær - separering i Bækkegårdsvej, dele af Præstebakken og Langgade, Smedevej, Borrisvej og Østervang

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S, link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering

100_Oversigtskort

110_Kloakplan - Vest

111_Kloakplan - Øst

Projektperiode

Projektet opstartes primo januar 2020 og forventes afsluttet oktober 2020, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes i Bækkegårdsvej.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der er udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Orbicon A/S.

                       
Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde mandag den 19. august 2019. Mødet blev holdt i Sparkær forsamlingshus, her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermøderne kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Sparkær.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Torben H. Sørensen Jokumsen A/S 5180 0668 ths@jokumsen.dk
Entreprenør - entrepriseleder René Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.dk
Bygherre - tilsyn Mikael Huber Orbicon A/S 2099 0107 mihu@orbicon.dk

Bygherre - kontakt

Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

Information om planlagt kloakarbejde i Sjørup

Information om kloakarbejdet i Sjørup – opdatering den 25. september 2020.

Energi Viborg Vand A/S laver kloakfornyelse i Sjørup.

Arbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S. Arbejdet er påbegyndt den 14. april 2020.

I alt skal der laves ca. 850 m ny hovedkloak for regn- og spildevand i Vestre Skivevej og de berørte ejendomme får 2 nye skelbrønde, 1 for spildevand og 1 for regnvand (brønden for regnvand er blå). Ejendommenes nuværende afløb bliver tilsluttet spildevand. Efterfølgende skal kantsten og vejbrønde skiftes.

Der arbejdes fra nord mod syd. Arbejdet er opdelt i etaper, se tidsplanen.

Der arbejdes på hverdage fra kl. 7.00 til 18.00 og det vil støve og støje. Vi beklager, men vi lover, at vi skynder os og stræber efter at blive færdige hurtigst muligt.

Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

Vestre Skivevej har været spærret for gennemkørende trafik siden opstart. Den primære gennemkørende trafik ledes nu uden om Sjørup og Vroue og i stedet ud til rute 34 / Herningvej.

Status den 25. september 2020

Der er udført ny hovedkloak i Vestre Skivevej. Kloakarbejdet er gået godt og planmæssigt. 

I uge 40 laves asfalt på den sidste etape ud for Vestre Skivevej 157-169. Derefter skal der laves afstribning.

Vi håber at kunne genåbne Vestre Skivevej for trafik i uge 41. 

Kloakarbejderne fortsætter i Sjørup på sidevejene og senere laves det nye regnvandsbassin nord for Sjørup by. 

Bilag: (PDF-filer)

Tidsplan rev. den 10. september 2020
Tegning 111B Kloakplan, nord
Tegning 112 Kloakplan, syd

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Karsten Andersen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0341 kan@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Anders Blaabjerg Riis Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0348 abr@vils.dk
Tilsyn Mikael Huber Orbicon A/S 2099 0107 mihu@orrbicon.dk
Projektleder Kaj Jensen Vibiorg Kommune, Trafik & Vej 8787 5112 kj@viborg.dk
  Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk

 

Karup - Kloakfornyelse af Ericavej og Stadionvej

Energi Viborg Vand A/S fornyer fællesledningen på enkelte stræk på de ovennævnte veje samt en enkel omkobling ved Vesterled nr. 10.

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Projekttegning vedr. kloakfornyelsen

Tegn. 200_Stadionvej_Kloak.pdf

Tegn. 210_Ericavej_Syd_Kloak.pdf

Tegn. 220_Ericavej_Nord_Kloak.pdf

Tegn. 230_omkobling ved Vesterled 10, Karup.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes ultimo april 2020 og forventes afsluttet medio oktober, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder ved eksisterende brønd ved Ericavej 78, hvorefter der graves et nyt rør ud til eksisterende ø500bt ved Ericavej 57, så fællesvand fra hallen kan afkobles Ericavej. Herefter opstartes arbejdet i den sydlige del af Ericavej, hvor der er tilslutningsarbejder til eksisterende hovedledning i Herningvej. Efter arbejdet på Ericavej opstartes gravearbejdet på Stadionvej. 

Tidsplan
 

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der blev fotoregistreret i uge 17, 2020 ved de ejendomme, der er omfattet og berøres af anlægsarbejdet. Registreringen blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                          
Informationsmøde

Der blev ikke afholdt et informationsmøde grundet den daværende situation i Danmark med blandt andet det offentlige forsamlingsforbud på over 10 personer. Power pointet, som på mødet ville have været omdrejningspunktet, kan ses via nedenstående link.

Power point Karup_Kloakfornyelse_2020_EVV_SME.pdf

Seneste nyt pr. 23. oktober 2020

Ultimo uge 43 er den nye asfalt på Stadionvej klar til trafik, og omkørslen via den nordlige ende af Ericavej bliver sløjfet.
I uge 44 påbegyndes renoveringen af en brønd på Ericavej, så beboere på Ericavej 1- 32 skal i uge 44 benytte den midlertidige vej mellem Ericavej og Herningvej, mens resten kan benytte Stadionvej via Ribesvej som normalt.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Jens Christensen SM Entreprenørfirma A/S 4038 1464 jens@sm-roslev.dk
Entreprenør - entrepriseleder Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Rådgiver - fotoregistrering Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 7434 ikp@ramboll.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

 

 

 

Teglmarken - oprensning af grøft og anlæg af rensebassin i Teglmarken

I forbindelse med håndtering af regnvandet fra en del af udstykningen i Arnbjerg oprenser Energi Viborg Vand A/S eksisterende regnvandsgrøft i det grønne område beliggende i Teglmarken mellem tilkørslen fra Århusvej, banen og Teglmarken, se oversigtskort her.

En del af grøften ændres til et såkaldt rensebassin. Et rensebassin er en sø med permanent vandspejl, som medvirker til bundfældning af nitrat, fosfor og organiske stoffer inden udledning til recipienten, som i dette tilfælde er Vintmølle Sø.

Se projekttegning her.

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Jokumsen A/S i perioden  medio april til ultimo maj 2020.  

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Bjørn Thomassen Jokumsen A/S 2753 9698 bt@jokumsen.nu
Bygherre - projektleder Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand A/S 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk

 

Hammershøj, etape 3 og 4, kloakfornyelse i Bakkevej, Bødkervænget, Frederiksberg, Frederiksberg Bakke, Hviddingvej, Hyldemosevej, Hyldevænget og Vorningvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres at entreprenør Søren Bertelsen (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S.

Projekttegning vedr. kloakseparering

H-T-P-4000_00.pdf (Bakkevej og Frederiksberg Bakke)

H-T-P-4010_00.pdf (Hyldemosevej m.fl)

H-T-P-4020_00.pdf (Bassin på Vorningvej)

Projektperiode

Projektet opstartes medio maj 2020, og etape 3 forventes afsluttet medio november 2020, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Frederiksberg og arbejdet vil fortsætte mod Hviddingvej og derefter op ad Hviddingvej.

Derudover forventes bassinet på Vorning at blive opstartet primo september 2020.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der fotoregistreres i uge 20, 2020 ved de ejendomme, der er omfattet af etape 3. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.                       

Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt et informationsmøde forud for anlægsstarten på etape 3 grundet Covid-19, men det planlagte infomateriale kan ses via nedenstående link samt video som Viborg Kommune har fået lavet i samarbejde med andre kommuner.

Power Point Hammershøj

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand


Seneste nyt pr. 22. oktober 2020

Entreprenøren er generel færdig med de nye hovedledninger samt stik på Frederiksberg, Hviddingvej, Bakkevej og Frederiksberg Bakke. Ved tv-kontrol af de nye ledningsanlæg er der desværre fundet lidt fejl på de nye ledninger i bl.a. Frederiksberg, hvor entreprenøren vil påbegynde udbedringen af disse fejl i uge 43. Dette betyder, at Frederiksberg bliver spærret for gennemkørsel i en kort periode.
Efter dette udbedringsarbejde er der planlagt asfaltering af de fire berørte veje i slutningen af uge 44/ starten af uge 45

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder/indehaver Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203 soren-berthelsen@mail.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Rådgiver - Tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 3921 ikp@ramboll.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk


 

Information om kloakarbejde i Vinkel

Energi Viborg Vand A/S er i gang med kloakfornyelse i Vinkel.

De berørte ejendomme har modtaget en skriftlig orientering med e-post.
(Udsendt af Viborg Kommune i uge 22-23)

Tegninger til projektet er ophængt i forgangen ved Vinkel Forsamlingshus.

Arbejdet udføres af SM Entreprenørfirma A/S.

I alt skal der laves ca. 1.900 m ny hovedkloak for regn- og spildevand og de berørte ejendomme får 2 nye skelbrønde, 1 for spildevand og 1 for regnvand, (brønden for regnvand er blå). Ejendommenes nuværende afløb bliver tilsluttet skelbrønden for spildevand. Samtidigt med kloakarbejdet bliver berørte vejbrønde skiftet.

Kloakfornyelsen sker iht. tillæg nr. 6 til Viborg Kommune spildevandsplan 2019, vedtaget i dec. 2019.

De nye kloakledninger placeres ca. midt i vejene og de enkelte ejendomme vil få en skelbrønd for regnvand og en skelbrønd for spildevand.

Der er etableret en ny pumpestation for spildevand, mellem Vinkelvej 203 og 207.

Der skal etableres et nyt forsinkelsesbassin for regnvand ved Vinkelvej (176), mellem Forsamlingshuset og Horsdalvej. Energi Viborg Vand har købt arealet til det nye bassin. Udgravning af bassinet færdiggøres først i 2021.
Bassinet bliver et ”tørt” bassin og der vil kun være vand i bassinet ved større – kraftigere regnhændelser.

I samråd med Viborg Kommune og borgerrepræsentant fra Vinkel er der lavet planer for indretning af arealet omkring det nye bassin (Byfornyelse). 


Tidsplan:

Arbejdet er planlagt til udførelse i 10 etaper, som udføres i 2020 og i 2021.
(Se evt. den vedlagte etape-plan, tegn. 001 og den vedlagte tidsplan rev. i uge 37, 2020)

Arbejdet er startet d. 8. juni 2020 med udgravning af det nye bassin ved Vinkelvej 176. (etape 1.0)

Arbejdet på Horsdalvej og Sønderhedevej samt Vigstrupvej, etape 1.1 og 1.2, afsluttes d. 6.11.2020.

Gravearbejder i Vinkelvej genoptages d. 11.11.2020, hvor der graves udfor hus nr. 180 -> 196

I uge 48 udføres asfalt på Horsdalvej, Sønderhedevej, Vigstrupvej og på Vinkelvej udfor nr. 197-205.
 

Trafik:


Når der arbejdes på de enkelte veje vil den aktuelle vej være spærret for gennemkørende trafik.
Der vil være omkørsel, som følger og flyttes iht. arbejdets fremdrift.

Gående trafikanter vil altid kunne passere det aktuelle arbejdssted.

Efter hver etape er udført, vil den aktuelle strækning blive genåbnet og asfalt retableres.

Efterfølgende, (i 2022), etableres der nyt slidlag på de strækninger, hvor asfalten har været opbrudt.

Der arbejdes på hverdage fra Kl. 7-18 og det vil støve og støje. Vi beklager, men vi lover, at vi skynder os og stræber at blive færdige hurtigst muligt.

Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

https://www.energiviborg.dk/driftstatus/spildevand#19964


Bilag (PDF-filer)

Tidsplan af den 9. september 2020

Etapeplan: Tegning 001

Kloakplaner: Tegning 101

Kloakplaner: Tegning 102B

Kloakplaner. Tegning 103

Nyt bassin: Tegning 601

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Tilsyn Mikael Laursen Niras 2046 2803 mkla@niras.dk
Projektleder/bygherre Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk

Vejanlæg, fortove, kantsten og vejafvanding

Viborg Kommune, Trafik og Veje er repræsenteret ved Jens Møller Vestergaard. Tlf.: 87 87 51 15 - Mail: jemv@viborg.dk
Eller Jesper Hoelgaard. Tlf.: 87 87 51 15 - Mail: jho@viborg.dk

Byfornyelse

Viborg Kommune, Natur & vand er repræsenteret ved Pernille Heelsberg. Tlf.: 87 87 55 74 - Mail: peph@viborg.dk

 

Omlægning af kloak i Vestergade, Stoholm

Energi Viborg Vand A/S omlægger en større regnvandsledning og en spildevandsledning på ejendommen Vestergade 61 og i selve Vestergade ud for nr. 61. Arbejdet er planlagt til udførsel i perioden 29/6 2020 til 27/7 2020.

Afspærring

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der opstå trafikale gener i området. Vestergade vil i en periode være helt eller delvist spærret for gennemkørende trafik ud for nr. 61, og det vil i kortere perioder ikke være muligt at køre i bil frem til ejendommene Vestergade 66 og 61, men det vil altid være muligt at gå frem til ejendommene. Til andelsforeningen Byporten vil der blive etableret en midlertidig indkørsel, så der er adgang i hele anlægsperioden.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail

Entreprenør/entrepriseleder

Steffen Christensen Thomas Nørgaard ApS 2467 6630 sfc@tn-viborg.dk
Bygherre-kontakt Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand A/S 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk

 

Information om kloakarbejde på Søndermarksvej i Viborg

Energi Viborg Vand A/S skal lave kloakfornyelse på Søndermarskvej ved nr. 16, 18 og 21.

Ejere af de berørte ejendomme har modtaget en skriftlig orientering om kloakarbejdet.

Arbejdet udføres af Gunnar Nielsen A/S.

Der skal laves ca. 150 m ny kloak og de berørte ejendomme får nye skelbrønde og vejbrønde på vejstrækningen bliver skiftet.

Samtidigt med kloakarbejderne foretager Viborg Kommune, Trafik & Veje reparationer og ændringer på rundkørslen ved Marsk Stigs Vej / Søndermarksvej.

Tidsplan

Arbejdet udføres i perioden fra den 3. august 2020 og forventes afsluttet den 9. oktober 2020

Trafik

I rundkørslen ved Marsk Stigs Vej og Søndermarksvej etableres lysregulering i uge 33 og 34, hvor kun ét spor vil være farbart.

Adgang med bil til og fra Klosterhaven og Klostervænget opretholdes i hele perioden, men der vil være omkørsel via Middagshøjvej. Adgang med bil fra Søndermarksvej til Marsk Stigs Vej vil være spærret på grund af arbejderne i rundkørslen.

Bustrafik

Stoppesteder på Søndermarksvej vil ude af drift i perioden.

Så snart det er muligt genåbnes vejene og bustrafik genoptages.

Der arbejdes på hverdage fra kl. 7-18 og det vil støve og støje. Vi beklager, men vi lover, at vi skynder os og stræber at blive færdige hurtigst muligt.

Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

Bilag: (PDF-filer)

Kloakplaner - tegning 1012B af den 2. juni 2020

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør  René Petersen Gunnar Nielsen A/S 4052 2733 rp@gn-as.dk
Tilsyn Bjørn Raahede Viborg Ingeniørerne A/S 6029 7251 br@vibing.dk
Projektleder Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk

 

keyboard_arrow_up