Rødkærsbro, etape 2 - Kloakfornyelse i Bjerrevej, Klostervej, Klostervænget og Klosterhøj

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S

Projekttegninger vedr. kloakseparering

C4_DE_RØ_1_KLO_110.pdf (Klostervej)

C4_DE_RØ_1_KLO_120A.pdf (Bjerrevej)

C4_DE_RØ_1_KLO_130.pdf (Bassin)

 Rekreativt_bassinområde.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio maj 2019 og forventes afsluttet primo december 2019, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Østerled, og gravearbejdet fortsætter op mod Bjerrevej og derefter til Klostervej.

Derudover forventes bassinet på Østerled opstartet medio august 2019.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der fotoregistreres i uge 19, 2019 ved de ejendomme, der er omfattet af etapen. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras.

                          
Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde onsdag den 1. maj 2019. Mødet blev holdt i Rødkærsbro Hallen, og her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermødet kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Bjerrevej_Klostervej m.fl._Kloakfornyelse_2019 EVV_NIRAS_VILS_VK.pdf

Informationsmøde_Rødkærsbro_Etape 2_Viborg Kommune.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Johnni Hald Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0332 jha@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Dan Kristensen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0380 dkr@vils.dk
Rådgiver - tilsyn Søren Jepsen Niras A/S 2761 3990 soje@niras.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk

 

Kloakfornyelse i Møldrup

Møldrup: Ahornvej, Bygvænget, Havrevænget, Nybovænget, Rugvænget og Vestergade

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennænvte veje. Arbejdet omfatter opgravning af eksisterende kloakledninger og anlæg af nye ledninger i stedet. Desuden etableres der et nyt nedsivningsbassin og en ny pumpestation vest for BMX banen/nord for Nybovænget 35. Den eksisiterende fælleskloak udskiftes til ny separatkloak, så der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt nye stikledninger til henholdsvis spildevand og regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1 meter inde på den enkelte grund med en ny skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Orbicon.

Projektperiode

Projektet blev opstartet medio august 2019 og forventes afsluttet september 2020. 

Afspærring

De nævnte vejstrækninger vil være spærret for gennemkørsel i forskelligt omfang i anlægsperioden.

Det vil altid være muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden vil der være skiltet med omkørsel i området.

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering af de ejendomme, der  umiddelbart berøres af anlægsarbejdet. Fotografering udføres af Orbicon. 

Borgerinformation

Der er udsendt informationsbrev til de borgere, som bliver direkte berørt af anlægsarbejdet. Informationsbrevet er udsendt den 30. juli 2019. Der blev afholdt informationsmøde den 13. august 2019  i Møldrup Kulturcenter fra kl. 19.00 til kl. 21.00 for grundejere, som direkte er berørt af separatkloakeringen. Materiale fra informationsmødet kan findes herunder:

Informationsbrev af 30. juli 2019

Møldrup separatkloakering 2019/2020

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. den 19. februar 2020

Arbejdet med anlæggelse af nye separate regn- og spildevandsledninger går rigtig godt og entreprenøren er 6 uger foran tidsplanen. Anlægsarbejdet er afsluttet i Nybovænget, Rugvænget samt den vestlige del af Vestergade. Det nye kloaksystem vil blive spulet og TV-inspiceret den 2. marts 2020, mens asfalt vil blive udlagt den 11. marts 2020. Landinspektørens opmåling af skelbrønde og hovedbrønde vil blive opmålt medio marts 2020.

Anlægsarbejdet i Bygvænget er afsluttet, mens anlægsarbejdet i Havrevænget netop er påbegyndt og forventes afsluttet medio maj 2020.

I marts måned påbegyndes anlægsarbejdet i Vestergade igen, mens anlægsarbejdet i Ahornvej forventes udført i perioden medio maj 2020 – ultimo august 2020.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Jan Mouritsen Vils Entreprenørforretning 2142 4774  
Entreprenør - entrepriseleder Dan Kristensen Vils Entreprenørforretning 4121 0380 dkr@vils.dk
Rådgiver - tilsyn/byggeleder Arne Madsen Orbicon 2366 1953 amad@orbicon.dk
Bygherre - projektleder Pia Mandrup Energi Viborg Vand A/S 8929 2804 pia@energiviborg.dk
Myndighed - tilladelser m.v. Thomas Møller Schmidt Viborg Kommune 8787 5567 tms@viborg.dk

 

 

Separering af Hovedgaden og Borgergade, Løgstrup

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd. Eksisterende fællesledning strømpefores og anvendes i fremtiden til spildevandsledning.

Entreprenørarbejdet udføres af Thomas Nørgaard A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S.

Projekttegning vedr. kloakseparering

H-TF-P-4000-1_0.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio august 2019 og forventes afsluttet ultimo november 2019, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder ved eksisterende brønde i krydset Hjarbækvej/Hovedgaden, hvorefter der graves op til Borgergade samt til Slagter Storm..

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der blev fotoregistreret i uge 33, 2019 ved de ejendomme, der er omfattet af anlægsarbejdet.. Registreringen blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                          
Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde onsdag den 14. august 2019. Mødet blev holdt i cafeteriaet i Løgstrup Hallen og her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra bogermødet kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde__separering af Hovedgaden_Løgstrup_EVV_TN_RAMBOLL_VK.pdf

Informationsmøde_Løgstrup_Viborg Kommune.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Per Vestergaard Thomas Nørgaard A/S 2621 1209 pvn@tn-viborg.dk
Entreprenør - entrepriseleder Steffen Christensen Thomas Nørgaard A/S 2467 6630 sfc@tn-viborg.dk
Rådgiver - tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 7434 ikp@ramboll.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk

 

 

 

Separering af Gyvelvej, Irisvej, Koldingvej, Lavendelvej, Rosenvænget, Solsikkevej og Violvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres at Arkil A/S (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres i etape 2 af Sweco A/S.

Projekttegning vedr. kloakseparering, blandt disse etape 2 og 3

Tegn_200_Separering af Koldingvej mfl., Viborg 2019-2021_revB.pdf

Tegn_210_Separering af Koldingvej m.fl., Viborg 2019-2021.pdf

Tegn_220_Separering af Koldingvej m.fl., Viborg 2019-2021.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio august 2019 og forventes samlet set afsluttet ultimo september 2021, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med etape 1, hvor anlægsarbejdet starter med tilslutningsarbejder ved Lyngvej 18, og nye ledninger etableres i området mellem Koldingvej 1-29 og Alhedestien.

Etape 2 forventes opstartet ultimo marts 2020 og omfatter arbejde med Koldingvej fra nr. 1 og til Rosenvænget samt Lavendelvej, Rosenvænget og Violvej.

Etape 3 forventes opstartet ultimo marts 2021 og omfatter arbejde på Koldingvej fra nr. 1 og Kløvermarksvej samt Gyvelvej, Irisvej, Kløvermarksvej og Solsikkevej.

Ændringer kan forekomme.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der blev fotoregistreret i uge 2, 2020 ved en del af de ejendomme, der er omfattet af etape 2, blandt andet på Koldingvej. De øvrige ejendomme, der er omfattet af etape 2, som Kløvermarksvej, Irisvej osv, registreres umiddelbart før opstart på disse gader, hvilket forventes sker omkring uge 12/13. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco.                        

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde tirsdag den 7. januar 2020 vedrørende etape 2. Mødet blev holdt i kantinen ved Energi Viborg og her blev informationer omkring etapen fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermødet kan ses via nedenstående links.          

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape2_EVV_ARKIL_VK_Sweco.pdf

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape2_Viborg Kommune.pdf

Materialet fra informationsmødet den 15. august 2019 vedrørende etape 1 kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape1_EVV_ARKIL_VI.pdf

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape1_Viborg Kommune.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. den 3. februar 2020

Arbejdet med anlæggelse af nye separate regn- og spildevandsledninger i Koldingvej, blandt andet mellem Lavendelvej og Violvej, følger tidsplanen, dog udsættes åbningen af Koldingvej til uge 7, da et ekstra projekt med at håndtere et klimaafhængigt problem ved blandt andet skybrud, bliver udført på et stykke af Koldingvej mellem Ellekonedalen og Kløvermarksvej. Her er der en tendens til at vej- og overfladevand samler sig, når det regner kraftigt. 

Projektet indebærer blandt andet udskiftning af eksisterende vejbrønde, hvor de nye riste og brønde kan håndtere mere vand, så det hurtigere bliver ledt væk fra vejen. Udover udskiftning bliver der etableret flere nye sæt rendestensbrønde, så vejvandet fra Ellekonedalen og Kløvermarksvej bliver fanget, før det når til dybdepunktet på Koldingvej. Dette ekstra projekt er en del af Viborg Kommunes klimatilpasning og har netop fået bevilliget penge, så det kunne etableres under nuværende afspærring. 

Der er omkørsel via Lyngvej og Gl. Aarhusvej og i krydset Marsk Stigs Vej/Koldingvej er adgangen til Koldingvej spærret med undtagelse af beboerkørsel til bl.a. Rosenvænget og Violvej.

Beboerkørsel til Kløvermarksvej, Lavendelvej samt Koldingvej 1 – 29 og 48 - 68 sker via Koldingvej, hvor der er skiltet ved Ellekonedalen.

Beboerkørsel til Koldingvej 14 – 38 vil løbende blive ændret fra den ene eller anden side.

Bilister opfordres til, hvis det er muligt, at undgå Koldingvej og bruge Søndre Ringvej/Indre Ringvej samt Gl. Aarhusvej.

Grundet at gravearbejdet, trods alt, når vejret bliver taget i betragtning, er forløbet bedre end forventet, betyder det samtidigt ændringer i de planlagte etapeinddelinger, hvor de berørte grundejere får direkte besked.

Efter gravearbejdet på Koldingvej fortsætter entreprenøren på Lavendelvej fra den 10. februar 2020, hvilket forventes at foregå indtil uge 12/13. Derefter påbegyndes anlægsarbejdet på Kløvermarksvej m.fl.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Carl Ginnerup Arkil A/S 4017 3883 cvg@arkil.dk
Entreprenør - entrepriseleder Lars Eriksen Arkil A/S 4019 5561 la@arkil.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Tilsyn Bo Tandrup Sweco A/S 8210 5290 bo.tandrup@sweco.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk


 

Kloakreparation i Haveforeningen Friheden ved Katmosevej

Energi Viborg Vand udfører akut reparation på en kloakledning i Hf. Friheden.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S .

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Anlægsperioden løber fra uge 39 og forventes afsluttet uge 43, 2019.

I den sydlige vej i haveforeningen har Energi Viborg Vand A/S en afskærende spildevandsledning , som er knudepunkt for afledning af spildevand fra hele den vestlige del af Viborg samt Ravnstrup. Igennem haveforeningen har vi konstateret alvorlige brud på ledningen, som vi er tvunget til af udbedre, for at opretholde forsyningen .

På vedhæftede kloakbillede 1 og kloakbillede 2 er vist hvordan ledningen er knust i toppen og bunden af ledningen. Der er akut risiko for kollaps. Den utætte kloak har også trukket stor mængder omkringfyldningsmaterialer ind i kloaksystemet, som også har givet driftsmæssige  problemer.

Ledningen igennem haveforeningen er en 0600 mm betonledning, som ligger i ca. 6 meters dybde, hvilket giver udfordringer i reparationsarbejderne. I alt skal er udskiftes ca. 80 meter kloak.

vedhæftede tegning er med rødt vist de 80 meter kloak som skal repareres ved omlægning.

Vi graver i en gammel losseplads. Alle opgravede materialer håndteres på forsvarligvis efter myndighedernes anvisninger. Mellemdeponering af opgravede materialer sker på Grønlænderpladsen, nabo til Hf. Friheden, i sorterede bunker.

Der hvor vi graver er der lukket for kørende adgang til den enkelte kolonihave. Der vil altid være gående adgang. Området hvor vi graver er indhegnet uden for normal arbejdstid, da det er en meget dyb udgravning.

Information

Grundejerforeningens formand er orienteret og der er opsat et skilt der fortæller, at der udføres akut kloakarbejde.

Spørg/kontakt entreprenøren, de vil altid være behjælpelig med at løse problemerne før de opstår.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Rene Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.nu
Bygherre - projektleder Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

 

 

Skringstrup - separering af Herredsvejen, Villy Jensens Allé og Lyngvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma A/S, link til hjemmeside her.

Projekttegninger vedr. kloakseparering:

Tegn_100_Skringstrup – Separering - Vestlig del

Tegn_110_Skringstrup – Separering - Østlig del

 

Projektperiode

Projektet opstartes primo august 2019 og forventes afsluttet ultimo december 2019, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes i den østlige del af Skringstrup.

Se tidsplan her.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på Herredsvejen, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der er udført fotoregistrering i uge 27-28 og 32, 2019. Det blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco A/S.                                         

                          
Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde tirsdag den 4. juni 2019. Mødet blev holdt i Skringstrup Kultur- og forsamlingshus og her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermøderne kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Skringstrup.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Torben Høegh SM Entreprenørfirma A/S 4024 2565  
Entreprenør - entrepriseleder Nic Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Bygherre - kontakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

Trykledning fra Ørum til Viskum

- etableres i Nørreåstien, Velds Husevej og Veldsvej

Ørum Renseanlæg er forældet og nedslidt. Renseanlægget er etableret i 1973 og moderniseret i 1991 og står nu foran en større renovering for fortsat at kunne leve op til nutidens skærpede rensekrav. Som en del af strukturplanen for renseanlæg i Viborg Kommune skal Ørum Renseanlæg nedlægges og spildevandet fra oplandet til Ørum Renseanlæg skal fremover transporteres og renses på Viborg Central Renseanlæg i Bruunshaab. Det er den økonomiske og miljømæssige bedste løsning, da Viborg Central Renseanlæg er et robust renseanlæg.

Transportering af spildevandet fra Ørum til Viborg udføres ved etablering af en ny trykledning fra Ørum Renseanlæg til kloaksystemet i Ørum by. Fra pumpestationen i Futdalen (Veldsvej 32B) etableres en ny trykledning til Nørreåstien. Her blev en del af trykledningen etableret i forbindelse med byggemodningen af Fyrrevej. I Nørreåstien etableres en gravitationsledning til Viskum Hgd, hvor der tilsluttes det eksisterede kloaksystem, som leder spildevandet til Vejrumbro, videre til Tapdrup og endelig til Viborg Central Renseanlæg.

Projektet er opdelt i 2 etaper. Første etape er etablering af ledningssystemet fra pumpestationen i Futdalen til Viskum. Senere gennemføres næste etape, ledningsanlægget fra Ørum Renseanlæg til Ørum by.

Ledningen i Nørreåstien og på markarealet langs Velds Husevej etableres ved kædegravning. Opgravning og nedlægning af ledning i samme arbejdsgang. Arbejdsmetoden er hurtig og giver et arbejdsspor på kun 30 cm. Retablering af de alle berørte arealer sker hurtigst muligt efter arbejdets udførelse. Nørreåstien fra Velds Husevej til Vesterskovvej får nyt asfalt når ledningsarbejdet er gennemført. Dette udføres i samarbejde med Viborg Kommune, Trafik og Vej.

I Veldsvej etableres ledningen ved brug af retningsstyret boring, hvor der laves nogle sende- og modtage-gruber. Ved at bruge denne metode skal der ikke opgraves over længere strækninger.

I alt skal der etableres 3,0 km gravitationsledning og 1,3 km trykledning, i dimensionen er ø180-ø200.

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma A/S. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Orbicon i samarbejde med Energi Viborg Vand.

Se oversigtskort her.

Projektperiode

Projektet starter op i uge 2, 2020 og forventes afsluttet uge 12, 2020.

Trafikafvikling

Nørreåstien lukkes for adgang i hele anlægsperioden.

Vesterskovvej, Velds Husevej og Veldsvej lukkes ikke for trafik. Der opsættes skiltning og der er nedsat hastighed ved arbejdsstedet.

Information / myndighedsbehandling

Lodsejere, som har matrikler op til ledningstraceet, er blevet informeret om etableringen af trykledningen i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplan 2014-2018, tillæg. nr. 10, som også er plangrundlaget for etablering af trykledningen.

Der er indgået aftaler med de lodsejere, hvor transportledningen etableres på private matrikler.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Nie Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Bygherre - tilsyn Arne Madsen Orbicon 2366 1952 amad@orbicon.dk
Bygherre - kontakt Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

 

 

Kloakfornyelse af Egernvej, Bekkasinvej, Lyngvej og Gyvelvej inklusiv et nyt rørbassin, Kølvrå

Energi Viborg Vand A/S fornyer fællesledningen nogle steder på de ovennævnte veje samt etablerer et ø1600mm rørbassin på parkeringspladsen ved klub- og kulturhuset på Lyngvej 25.

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S.

Projekttegning vedr. kloakfornyelsen

H-TF-P-4000_00.pdf

H-TF-P-4001_00.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes primo februar 2020 og forventes afsluttet ultimo april 2020, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder ved eksisterende brønde på Egernvej ved Torvet 1, hvorefter der graves op til krydset Lyngvej/Bekkasinvej via parkeringspladsen til Lyngvej 25.

Herefter påbegyndes arbejdet på Gyvelvej omkring uge 13-2020.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der bliver fotoregistreret i uge 5, 2020 ved de ejendomme, der er omfattet og berøres af anlægsarbejdet. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                          
Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde tirsdag d. 28. januar 2020. Mødet blev holdt i klub- og kulturhuset på Lyngvej 25, Kølvrå og her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra informationsmødet kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Kølvrå_Kloakfornyelse_2020_EVV_SME_RAMBOLL.pdf

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Torben Høegh SM Entreprenørfirma A/S 4024 2565  
Entreprenør - entrepriseleder Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Rådgiver - tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 7434 ikp@ramboll.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

 

 

Sparkær - separering i Bækkegårdsvej, dele af Præstebakken og Langgade, Smedevej, Borrisvej og Østervang

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S, link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering

100_Oversigtskort

110_Kloakplan - Vest

111_Kloakplan - Øst

Projektperiode

Projektet opstartes primo januar 2020 og forventes afsluttet oktober 2020, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes i Bækkegårdsvej.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan

Fotoregistrering

Der er udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Orbicon A/S.

                       
Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde mandag den 19. august 2019. Mødet blev holdt i Sparkær forsamlingshus, her blev informationer om projektet fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermøderne kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Sparkær.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Torben H. Sørensen Jokumsen A/S 5180 0668 ths@jokumsen.dk
Entreprenør - entrepriseleder René Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.dk
Bygherre - tilsyn Mikael Huber Orbicon A/S 2099 0107 mihu@orbicon.dk

Bygherre - kontakt

Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

Information om planlagt kloakarbejde i Sjørup

Energi Viborg Vand A/S forventer at starte på kloakfornyelse i Sjørup efter påske den 14. april 2020.

Alt er usikkert lige p.t. på grund af coronavirusen, men vi forsøger at fortsætte de planlagte arbejder i Sjørup.

Der skal laves ny hovedkloakker for regn- og spildevand og de berørte ejendomme får 2 nye skelbrønde, én for spildevand og én for regnvand (brønden for regnvand er blå). Ejendommenes nuværende afløb bliver tilsluttet spildevand. Efterfølgende skal kantsten og vejbrønde skiftes.

Forberedelserne for arbejder begynder i uge 14 2020, hvor der etableres byggeplads.

Arbejdsarealerne bliver den 14. april 2020 overdraget til entreprenøren, Vils Entreprenørforretning A/S.

Når arbejdet i Vestre Skivevej går i gang vil vejen blive spærret for gennemkørende trafik.

Arbejdet opdeles i etaper, se tidsplanen, der ligger under bilag.

Vi arbejder på hverdage fra kl. 7.00 til kl. 18.00 og det vil støve og støje. Vi beklager, men vi lover, at vi skynder os og stræber på at blive færdige hurtigst muligt.

Arbejdet i Vestre Skivevej starter den 14. april 2020 og forventes afsluttet i november 2020.

Entreprenøren opstiller skilte og der bliver lavet omkørsler.

Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

Bilag: (PDF-filer)

Tidsplan af d. 1-3-2020
Tegning 111 Kloakplan, nord
Tegning 112 Kloakplan, syd

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Karsten Andersen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0341 kan@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Anders Blaabjerg Riis Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0348 abr@vils.dk
Tilsyn Mikael Huber Orbicon A/S 2099 0107 mihu@orrbicon.dk
Projektleder Kaj Jensen Vibiorg Kommune, Trafik & Vej 8787 5112 kj@viborg.dk
  Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk

 

keyboard_arrow_up