Teglmarken - oprensning af grøft og anlæg af rensebassin i Teglmarken

I forbindelse med håndtering af regnvandet fra en del af udstykningen i Arnbjerg oprenser Energi Viborg Vand A/S eksisterende regnvandsgrøft i det grønne område beliggende i Teglmarken mellem tilkørslen fra Århusvej, banen og Teglmarken, se oversigtskort her.

En del af grøften ændres til et såkaldt rensebassin. Et rensebassin er en sø med permanent vandspejl, som medvirker til bundfældning af nitrat, fosfor og organiske stoffer inden udledning til recipienten, som i dette tilfælde er Vintmølle Sø.

Se projekttegning her.

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Jokumsen A/S i perioden  medio april til ultimo maj 2020.  

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Bjørn Thomassen Jokumsen A/S 2753 9698 bt@jokumsen.nu
Bygherre - projektleder Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand A/S 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk

 

Hammershøj, etape 3 og 4, kloakfornyelse i Bakkevej, Bødkervænget, Frederiksberg, Frederiksberg Bakke, Hviddingvej, Hyldemosevej, Hyldevænget og Vorningvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres at entreprenør Søren Bertelsen (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S.

Projekttegning vedr. kloakseparering

H-T-P-4000_00.pdf (Bakkevej og Frederiksberg Bakke)

H-T-P-4010_00.pdf (Hyldemosevej m.fl)

H-T-P-4020_00.pdf (Bassin på Vorningvej)

Projektperiode

Projektet opstartes medio maj 2020, og etape 3 forventes afsluttet medio november 2020, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Frederiksberg og arbejdet vil fortsætte mod Hviddingvej og derefter op ad Hviddingvej.

Derudover forventes bassinet på Vorning at blive opstartet primo september 2020.

Etape 4 i 2021 omfatter Hyldemosevej mellem Frederiksberg og Hyldeallé, Hyldevænget og afsluttende arbejder med bassinet på Vorningvej. 

Revideret tidsplan for etape 4 vil blive lagt op på hjemmesiden snarest muligt.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Berørte ejendomme i etape 4 vil blive fotoregistreret umiddelbart før opstarten af etape 4. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.                       

Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt et informationsmøde forud for anlægsstarten på etape 3 grundet Covid-19, men det planlagte infomateriale kan ses via nedenstående link samt video som Viborg Kommune har fået lavet i samarbejde med andre kommuner.

Power Point Hammershøj

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 15. oktober 2021

Grundet problemer med problematisk grundvand på den nordlige stikvej på Hyldevænget trækker anlægsperioden lidt.ud. Efter geoteknikers anbefaling vil der kun blive etableret en regnvandsledning i dette trace, da en grundvandssænkning i netop dette område kan have stor betydning for de nærliggende ejendomme, da det ikke er muligt at recirkulere grundvandet på grund af pladsmangel. I stedet anvendes den nuværende fællesledning til ejendommene 12, 18, 20 og 22 som ny spildevandsledning, dog renoveret med en strømpe eller hvor der er trukket et mindre rør inden i det gamle. En revideret tidsplan vil snarest blive lagt på hjemmesiden. 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder/indehaver Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203 soren-berthelsen@mail.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Rådgiver - Tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 3921 ikp@ramboll.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk


 

Trykledning fra Ørum Renseanlæg til Bylangsager, Ørum by - Udvidelse af regnvandsbassin ved Ørum Renseanlæg - Nedlæggelse og fjernelse af Ørum Renseanlæg

Ørum Renseanlæg er nedslidt og der skal foretages større investeringer for at bringe anlægget op på et tidssvarende niveau. Renseanlægget, som renser spildevandet fra Kvorning, Mollerup og Ørum, nedlægges og fremover pumpes spildevandet til central renseanlægget i Bruunshåb. Dette er en del af strukturplanen for renseanlæg i Viborg Kommune. I stedet for at renovere renseanlægget, investeres der i ledningsanlæg, hvor spildevandet kan pumpes til det mere driftssikre anlæg i Bruunshåb.

Det forestående anlægsarbejde er den spidst etape i gennemførelsen med at lukke Ørum Renseanlæg.

I 2020 blev der etableret en spildevandsledning i Nørreåstien fra Velds til Over Viskum, sat en ny pumpestation i Futdalen ved Veldsvej, herunder en trykledning til Velds. Spildevandet fra halvdelen af Ørum by pumpes således allerede i dag til Bruunshåb.

Arbejdet omfatter etablering af en ny trykledning fra Ørum Renseanlæg til kloaksystemet i Bylangsager, hvorfra det kan løbe til pumpestationen i Futdalen. Ledningen lægges i markarealer samt i rabatareal ved Bylangsager. Krydsning af Søndermarksvej sker ved brug af retningsstyret boring. Trykledningen er i alt 1.000 meter og dimensionen er ø160 mm. Retablering af  alle berørte arealer sker hurtigst muligt efter arbejdets udførsel.

Det eksisterede regnvandsbassin i slugten ved Morild Bæk udvides til en stor sø, hvor der under regn kan opstemmes ca. 12.000 m³ regnvand, som langsomt drosles til vandløbet. Regnvandsbassinet har til formål at tilbageholde sediment og næringsstoffer samt skåne vandløbet mod store erosionsskadelige vandmængder.

Tank-anlægges som ligger før på Ørum Renseanlæg skal bevares. Her opsættes den nye pumpestation der skal pumpe spildevandet til kloaksystemet i Bylangsager. Tanken på de ca. 400 m³ er til udligning af opspædet spildevand (fra fælleskloakken i Kvorning, Mollerup og Ørum), således at der ikke sker udledning af urenset spildevand til Morild Bæk.

Ørum Renseanlæg nedlægges, hvilket omfatter en nedbrydning og fjernelse af alle tanke, brønde, huse, ledninger, veje med mere samt en efterfølgende reetablering af arealet, hvor hegn og træer også fjernes.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Nedbrydning af Ørum renseanlæg udføres af I/S Brdr. Nielsen. Det daglige tilsyn varetage af DMR, Dansk Miljø Rådgivning. 

Se tegninger:

200: Ledningsplan - transportledning

400: Kloakplan - ny pumpestation

500: Ombygning regnvandsbassin

Projektperiode

Projektet starter op i uge 5, 2021 og forventes afsluttet uge 26, 2021. Der foretages arkæologiske undersøgelser i uge 4, 2021. Nedbrydning af renseanlægget udføres i perioden uge 17 til uge 24.

Afspærring

På Bylangsager vil der være omkørsel på køreplader omkring udgravning i vejarealet. Der opsættes skiltning og der er nedsat hastighed og kørsel i et spor ved arbejdsstedet.

Information

Lodsejere, hvor trykledningen og regnvandsbassinet skal etableres, er kontaktet og har indgået aftaler med Energi Viborg Vand. Lodsejerne er også blevet informeret i forbindelse med tillæg nr. 15 til Viborg Kommunes spildevandsplan 2019.

Myndighedsbehandling

Plangrundlaget for etablering af trykledningen og overflytning af spildevandsrensningen fra Ørum til Viborg Central Renseanlæg er fastlagt i ovennævnte tillæg nr. 15 til spildevandsplan 2019.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder René Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.dk

Bygherre - kontakt

Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk
Nedbrydningsentreprenør Per Nielsen I/S Brdr. Nielsen 8669 9173  
Tilsyn Susan Dalgas DMR 4076 0660  

 

Vammen - kloakseparering, etape 3, i Grøndalsvej, Haugårdsvej, Norupvej og Toften

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenør Søren Bertelsen, link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering

Tegning H-TF-P-5020_0.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio marts 2021 og forventes afsluttet oktober 2021, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes i Tinghøjvej.

Tidsplan Vammen

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspæringsplan

Fotoregistrering

Der er udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                       
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt med henvisning til restriktionerne i forbindelse med Covid19.                     

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 8847 2203  
Entreprenør - entrepriseleder Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 8847 2203  
Bygherre - tilsyn Ida K. Poulsen Rambøll 5161 3921 ikp@ramboll.dk

Bygherre - kontakt

Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

 

 

Hjorthede - Separatkloakering i Hjorthedevej, Røngevej, Tukærvej og Ilsøvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Svend Erik Madsen A/S, Baldersvej 8, 8850 Bjerringbro link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering kan ses her.

Projektperiode

Projektet opstartes august 2021 og forventes afsluttet ultimo 2022, dog afhængigt af vejret.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje, hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan (uploades senere)

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Envidan.

                       
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt med henvisning til restriktionerne i forbindelse med Covid19.

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand        
Entreprenør - entrepriseleder Andreas H. Hegaard S.E. Madsen A/S 2363 3451 ah@svendemadsen.dk
Bygherre - tilsyn Kasper B. Jensen Envidan 4212 5477 kbj@envidan.dk
Bygherre - kontakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

 

Udvidelse af regnvandsbassin ved Gl. Randersvej

For at kunne håndtere regnvand fra den planlagte nye Overlund Skole udvider Energi Viborg Vand regnvandsbassinet på Gl. Randersvej mellem Saturnvej og Børnehuset Videbechs Minde. I forbindelse med udvidelsen etablerer Viborg Kommune forskellige rekreative elementer som trædesten, adgangsplatforme, bålplads og siddemuligheder samt en ny stiforbindelse mellem regnvandsbassinet og Overlundstien.

Se projekttegning her.

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Jokumsen A/S.

Pr. 9. april rømmes arbejdsområdet, da skolebyggeriets opstart er udsat, og da der på grund af ynglende padder ikke må graves i det eksisterende regnvandsbassin. Arbejdet forventes færdiggjort i august-september 2021.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Rene Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.nu
Bygherre - projektleder Anders Byrdal Energi Viborg Vand A/S 8929 2807 ab@energiviborg.dk
Projektleder Lotte Kunstmann Viborg Kommune 8787 5103 lku@viborg.dk

 

 

 

Vroue - kloakseparering i Amstrupvej og Vrouevej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenør Vejlby Kloakservice, Strandvejen 171, 7673 Harboøre. Link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering - T01.00 Oversigtstegning Vroue

Projektperiode

Projektet opstartes maj 2021 og forventes afsluttet ultimo december 2021, dog afhængigt af vejret.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje, hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse - se oversigt over, hvornår der graves ud for de berørte ejendomme.

Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan kommer på senere.

Fotoregistrering

Der er udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Envidan.      

    
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt med henvisning til restriktionerne i forbindelse med Covid19.

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Michael Flansmose Vejlby Kloakservice 9189 2480 michael@vejlbykloakservice.dk
Entreprenør - entrepriseleder Jens Kristian Abildtrup Vejlby Kloakservice 2335 4575 mail@vejlbykloakservice.dk
Bygherre - tilsyn Kasper B. Jensen Envidan 4212 5477 kbj@envidan.dk
Bygherre - kontakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

 

Kloakfornyelse i Danmarksvej og Lindvej m.fl., Viborg

Energi Viborg Vand A/S fornyer fælleskloakken på de ovennævnte veje samt etablerer større rørbassiner ved Islandsvej og i Lindevej.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet Sweco A/S

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

Tegn. 101_Danmarksvej_Islandsvej.pdf

Tegn. 102_Lindevej m.fl..pdf

Projektperiode

Projektet er opstartet medio juni 2021 og forventes afsluttet medio december 2021, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet blev påbegyndt med tilslutningsarbejder ved garageanlægget på Islandsvej, hvor der etableres et ø1400mm. rørbassin mellem Norgesvej og Danmarksvej. Efterfølgende etableres en ny ø800mm. fælleskloakledning op igennem Danmarksvej, hvor der afsluttes med et nyt bygværk i Jegstrupvej.

Efter sommerferien påbegyndes arbejdet i området Lindevej, Toftevej, Olesenvej og Birkevej i uge 32.

Tidsplan Danmarksvej.pdf

Tidsplan Lindevej.pdf

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærring krydset Jegstrupvej/Danmarksvej

Fotoregistrering

Der er blevet fotoregistreret på Islandsvej, Norgesvej, Danmarksvej og Jegstrupvej. I uge 28 vil ejendomme på Lindevej, Hasselgangen, Toftevej, Birkevej m.fl. blive fotoregistreret. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco.

                          
Informationsmøde

Der er ikke afholdt et informationsmøde vedr. Danmarksvej grundet den daværende situation i Danmark med bl.a. det offentlige forsamlingsforbud. De fleste oplysninger omkring anlægsarbejdet er beskrevet i det udsendte orienteringsbrev.

Vedr. Lindevej m.fl. planlægges det at afholde et on-site møde før opstarten, f.eks. i krydset ved Lindevej/ Toftevej. Nærmere info udsendes senere.

Seneste nyt pr. 9. november 2021

Grundet fremdriften på Danmarksvej vil krydset Jegstrupvej/Danmarksvej blive spærret for gennemkørsel i perioden 15. november 2021 til den 6. december 2021 grundet etablering af et bygværk i dette kryds samt til- og frakobling af eksisterende ø800 betonrør i Jegstrupvej.

Entreprenøren opstiller relevante omkørsels- samt infoskilte op i området nær udgravningen.

I perioden for afspærringen udføres der også tv-inspektion i det nyetablerede i blandt andet Jegstrupvej samt hvis vejret holder sig nogenlunde tørt, bliver der også asfalteret både på Jegstrupvej samt på Danmarksvej og på Lindevej m.fl.

Afspærringen forventes ikke at vare i hele den varslede periode, men der er taget højde for evt. dårligt vejr, der kan forsinke afbejdet.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder René Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.nu
Entreprenør - formand

Lars Lemming

Jokumsen A/S 2753 9698 lars@jokumsen.nu
Rådgiver - projektleder Morten Møllnitz Sweco A/S 5161 3921 morten.mollnitz@sweco.dk
Rådgiver - tilsyn

Finn Papsø

Sweco A/S 2723 8123 finn.papso@sweco.dk
Bygherre - projektleder, Lindevej Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Bygherre - projektleder, Danmarksvej Thomas Bjerggaard Christensen Energi Viborg Vand A/S 8929 2816 tbc@energiviborg.dk

 

 

 

Kloakfornyelse på Skovkrattet, Suravej og Angelkærvej, Bjerringbro

Energi Viborg Vand A/S fornyer separatkloaksystemet på ovennævnte veje i Bjerringbro.

Entreprenørarbejdet udføres af SM entreprenørfirma. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet Sweco A/S

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

Tegn. 200 Kloakplan.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes på Suravej ultimo august 2021 og arbejderne i Suravej forventes afsluttet medio november 2021, afhængigt af vejret. Derefter fortsætter arbejderne i Angelkærvej og Skovkrattet som forventes at løbe fra medio november og forventes afsluttet i medio maj 2022, igen afhængigt af vejret. Senest opdaterede tidsplan vil være at finde her på hjemmesiden eller ved entreprenørens skurvogn på det grønne areal ved Nøddekrattet 18.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder ved Suravej 14, hvorfra der graves en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og Ø400 mm regnvandsledning op igennem Suravej, som afsluttes ud for Suravej 3. Der sættes desuden et nyt udløbsbygværk fra regnvandsbassinet på Angelkærvej 16.

Efter arbejderne i Suravej fortsættes arbejdet i Skovkrattet, hvor der graves en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og Ø800 mm regnvandsledning op igennem Skovkrattet, som tilsluttes eksisterende kloaksystem ved krydset mellem Skovkrattet og Pilekrattet. Herefter fortsættes gravearbejdet i Angelkærvej, hvor der graves en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og Ø315 mm regnvandsledning op igennem Angelkærvej, som afsluttes ud for Angelkærvej 14.  

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Skilteplan

Fotoregistrering

I uge 42 vil ejendommene på Skovkrattet og Angelkærvej blive fotoregistreret. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco.

                   
Informationsmøde

Inden opstart på projektet planlægges, at der afholdes et informationsmøde. Nærmere info omkring dette udsendes senere. Præsentationer fra tidligere informationsmøder kan ses her på hjemmesiden.

Præsentation fra Suravej

Præsentation fra Skovkrattet og Angelkærvej

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - projektleder Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Rådgiver - byggeleder Line Ladegaard Toftdahl Sweco A/S 5372 1608 lineladegaard.toftdahl@sweco.dk
Rådgiver - tilsyn Finn Papsø Sweco A/S 2723 8123 finn.papso@sweco.dk
Bygherre - projektleder Thomas Bjerggaard Christensen Energi Viborg Vand A/S 8929 2816 tbc@energiviborg.dk

 

 

Stoholm, etape 4, 5 og 6 - kloakfornyelsen i Vestergade (mellem Rema 1000 og Anemonevej), Odinvej og Kærvej og etablering af bassiner i Gyngemosen og på Hammeren

Energi Viborg Vand A/S vil udføre et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S

Projekttegninger vedr. kloakseparering

F1_K10_H1_001.pdf (Oversigt over anlægsområderne)

F1_K10_H1_100.pdf (Vestergade)

F1_K10_H1_101.pdf (Odinvej og Kærvej)

F1_K10_H1_102.pdf (Bassinerne i Gyngemosen og på Hammeren)

Projektperiode

Projektet opstartes i starten af 2022 i stedet for ultimo august 2021 som først planlagt grundet de store problemer med leverancer af rør, og i 2022 udføres etaperne 4 og 5 på henholdsvis Vestergade og Kærvej og forventes afsluttet medio november 2022, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Vestergade ved parkeringspladsen til Rema 1000 og arbejdet vil fortsætte ud mod Anemonevej. Derefter opstartes der på Kærvej fra krydset Kærvej/Odinvej.

Etape 6 i 2023 omfatter Odinvej samt bassinerne i Gyngemosen og på Hammeren.

Tidsplan for etape 4 og 5 vil blive lagt op på hjemmesiden umiddelbart før opstart af etaperne.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Berørte ejendomme i projektet vil blive fotoregistreret umiddelbart før opstart af de enkelte etaper. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S. 

Informationsmøde

Forud for opstarten af etapen i starten af 2022 vil der blive afholdt et informationsmøde og nærmere info omkring dato, tid og sted vil blive udsendt i starten af januar 2022.

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Rådgiver - Tilsyn Søren Jepsen Niras A/S 2761 3990 soje@niras.dk
Bygherre - projektleder Erik H.M. Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Sagsbehandler - Natur og Vand Pernille Heelsberg Viborg Kommune 8787 5547 peph@viborg.dk

 

 

 

Kloakrenovering på Godthåbsvej, Karup

Energi Viborg Vand A/S udskifter en eksisterende kloakledning fra Godthåbsvej 9 frem til krydset ved Bregnevej. Samtidig etableres nye stikledninger og skelbrønde til Godthåbsvej 5, 7 og 9, Bregnevej 2 samt til de nye rækkehuse på Møllevænget.

Se tegning over det projekterede anlæg her

Entreprenør

Arbejdet udføres af Feldborg Entreprenørforretning og påbegyndes i uge 47 med forventet færdiggørelse i uge 49.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at køre til ejendommene Godthåbsvej 5, 7 og 9. Det vil dog altid være muligt at gå til og fra ejendommene. Entreprenøren vil holde de berørte beboere løbende underrettet.

I forbindelse med tilslutning til eksisterende brønd ud for Bregnevej, vil der kun være én vejbane farbar til ind- og ud af Bregnevej onsdag den 24 og torsdag d. 25. november 2021.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Jens Madsen Feldborg Entreprenørforretning A/S 2191 4377 feldborgent@mail.dk
Bygherre - kontakt Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand A/S 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk

 

 

 

 

keyboard_arrow_up