Kloakfornyelse i Møldrup

Møldrup: Ahornvej, Bygvænget, Havrevænget, Nybovænget, Rugvænget og Vestergade

************************************

Opdatering den 28. juni 2021

Der vil i ugerne 26, 27 og 28 blive asfalteret i ovenstående område.

Se tidsplan over asfaltarbejdet


************************************

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennænvte veje. Arbejdet omfatter opgravning af eksisterende kloakledninger og anlæg af nye ledninger i stedet. Desuden etableres der et nyt nedsivningsbassin og en ny pumpestation vest for BMX banen/nord for Nybovænget 35. Den eksisiterende fælleskloak udskiftes til ny separatkloak, så der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt nye stikledninger til henholdsvis spildevand og regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1 meter inde på den enkelte grund med en ny skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S.

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Orbicon.

Projektperiode

Projektet blev opstartet medio august 2019 og forventes afsluttet september 2020. 

Afspærring

De nævnte vejstrækninger vil være spærret for gennemkørsel i forskelligt omfang i anlægsperioden.

Det vil altid være muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. Under projektperioden vil der være skiltet med omkørsel i området.

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering af de ejendomme, der  umiddelbart berøres af anlægsarbejdet. Fotografering udføres af Orbicon. 

Borgerinformation

Der er udsendt informationsbrev til de borgere, som bliver direkte berørt af anlægsarbejdet. Informationsbrevet er udsendt den 30. juli 2019. Der blev afholdt informationsmøde den 13. august 2019  i Møldrup Kulturcenter fra kl. 19.00 til kl. 21.00 for grundejere, som direkte er berørt af separatkloakeringen. Materiale fra informationsmødet kan findes herunder:

Informationsbrev af 30. juli 2019

Møldrup separatkloakering 2019/2020

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. den 19. februar 2020

Arbejdet med anlæggelse af nye separate regn- og spildevandsledninger går rigtig godt og entreprenøren er 6 uger foran tidsplanen. Anlægsarbejdet er afsluttet i Nybovænget, Rugvænget samt den vestlige del af Vestergade. Det nye kloaksystem vil blive spulet og TV-inspiceret den 2. marts 2020, mens asfalt vil blive udlagt den 11. marts 2020. Landinspektørens opmåling af skelbrønde og hovedbrønde vil blive opmålt medio marts 2020.

Anlægsarbejdet i Bygvænget er afsluttet, mens anlægsarbejdet i Havrevænget netop er påbegyndt og forventes afsluttet medio maj 2020.

I marts måned påbegyndes anlægsarbejdet i Vestergade igen, mens anlægsarbejdet i Ahornvej forventes udført i perioden medio maj 2020 – ultimo august 2020.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Jan Mouritsen Vils Entreprenørforretning 2142 4774  
Entreprenør - entrepriseleder Dan Kristensen Vils Entreprenørforretning 4121 0380 dkr@vils.dk
Rådgiver - tilsyn/byggeleder Arne Madsen Orbicon 2366 1953 amad@orbicon.dk
Bygherre - projektleder Pia Mandrup Energi Viborg Vand A/S 8929 2804 pia@energiviborg.dk
Myndighed - tilladelser m.v. Thomas Møller Schmidt Viborg Kommune 8787 5567 tms@viborg.dk

 

Separering af Gyvelvej, Irisvej, Kløvermarksvej, Koldingvej, Lavendelvej, Rosenvænget, Solsikkevej og Violvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres at Arkil A/S (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres i etape 3 af Sweco A/S.

Projekttegning vedr. kloakseparering, blandt disse etape 2 og 3

Tegn_200_Separering af Koldingvej mfl., Viborg 2019-2021_revB.pdf

Tegn_210_Separering af Koldingvej m.fl., Viborg 2019-2021.pdf

Tegn_220_Separering af Koldingvej m.fl., Viborg 2019-2021.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio august 2019 og forventes samlet set afsluttet primo maj 2021, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med etape 1, hvor anlægsarbejdet starter med tilslutningsarbejder ved Lyngvej 18, og nye ledninger etableres i området mellem Koldingvej 1-29 og Alhedestien.

Etape 2 forventes opstartet ultimo marts 2020 og omfatter arbejde med Koldingvej fra nr. 1 og til Rosenvænget samt Lavendelvej, Rosenvænget, Solsikkevej, Kløvermarksvej, Irisvej og Gyvelvej.

Etape 3 forventes opstartet primo januar 2021 og omfatter arbejde på Koldingvej nr. 28 – 36 og Violvej. Derudover vil flere ledningsstræk blive strømpeforet.

Ændringer kan forekomme.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan 

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde tirsdag den 7. januar 2020 vedrørende etape 2 og 3. Mødet blev holdt i kantinen ved Energi Viborg og her blev informationer omkring etaperne fremlagt for de fremmødte. Materialet fra borgermødet kan ses via nedenstående links.          

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape2_EVV_ARKIL_VK_Sweco.pdf

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape2_Viborg Kommune.pdf

Materialet fra informationsmødet den 15. august 2019 vedrørende etape 1 kan ses via nedenstående links.

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape1_EVV_ARKIL_VI.pdf

Informationsmøde_Koldingvej m.fl._etape1_Viborg Kommune.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 8. februar 2021

Grundet den nuværende periode med frost både dag og nat, og som forventes at vare et stykke tid endnu, udskydes asfalteringen af stikvejen til Koldingvej nr. 28 – 36 som minimum til udgangen af februar 2021. Derudover udskydes opstarten af Violvej ligeledes til ultimo februar, dog forudsat at vejret bliver mildere. Berørte beboere på Violvej får besked fra entreprenøren, når endelig opstart nærmer sig.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Carl Ginnerup Arkil A/S 4017 3883 cvg@arkil.dk
Entreprenør - entrepriseleder Christine Damsgaard Arkil A/S 2250 7153 cedm@arkil.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Tilsyn Bo Tandrup Sweco A/S 8210 5290 bo.tandrup@sweco.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk


 

Information om planlagt kloakarbejde i Sjørup

Information om kloakarbejdet i Sjørup - opdatering den 19. maj 2021.

Energi Viborg Vand A/S laver kloakfornyelse i Sjørup.

Arbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S og nærmer sig sin afslutning. Arbejdet er påbegyndt den 14. april 2020 og alle berørte ejendomme har fået nye skelbrønde for regn og spildevand.

Der mangler dog etablering af ny kloak til klubhuset og færdiggørelse af det nye regnvandsbassin nord for byen.

Blichersvænge:
Udførelse af ny kloak til klubhuset starter den 25. maj 2021 og forventes gennemført inden for ca. 2 uger. Adgang til P-pladsen bag forsamlingshuset og til klubhuset og plejecenteret via Blichervænge vil være helt eller delvis spærret i denne periode.

Det nye regnvandsbassin forventes færdigt omkring den 18. juni 2021.

Bilag: (PDF-filer)
Tegning 111B, Kloakplan, nord
Tegning 112B Kloakplan, syd
Tegning 130A Regnvandsbassin

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Karsten Andersen Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0341 kan@vils.dk
Entreprenør - entrepriseleder Anders Blaabjerg Riis Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0348 abr@vils.dk
Tilsyn Mikael Huber Orbicon A/S 2099 0107 mihu@orrbicon.dk
Projektleder Kaj Jensen Vibiorg Kommune, Trafik & Vej 8787 5112 kj@viborg.dk
Projektleder Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk

 

 

 

Teglmarken - oprensning af grøft og anlæg af rensebassin i Teglmarken

I forbindelse med håndtering af regnvandet fra en del af udstykningen i Arnbjerg oprenser Energi Viborg Vand A/S eksisterende regnvandsgrøft i det grønne område beliggende i Teglmarken mellem tilkørslen fra Århusvej, banen og Teglmarken, se oversigtskort her.

En del af grøften ændres til et såkaldt rensebassin. Et rensebassin er en sø med permanent vandspejl, som medvirker til bundfældning af nitrat, fosfor og organiske stoffer inden udledning til recipienten, som i dette tilfælde er Vintmølle Sø.

Se projekttegning her.

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Jokumsen A/S i perioden  medio april til ultimo maj 2020.  

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Bjørn Thomassen Jokumsen A/S 2753 9698 bt@jokumsen.nu
Bygherre - projektleder Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand A/S 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk

 

Hammershøj, etape 3 og 4, kloakfornyelse i Bakkevej, Bødkervænget, Frederiksberg, Frederiksberg Bakke, Hviddingvej, Hyldemosevej, Hyldevænget og Vorningvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres at entreprenør Søren Bertelsen (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S.

Projekttegning vedr. kloakseparering

H-T-P-4000_00.pdf (Bakkevej og Frederiksberg Bakke)

H-T-P-4010_00.pdf (Hyldemosevej m.fl)

H-T-P-4020_00.pdf (Bassin på Vorningvej)

Projektperiode

Projektet opstartes medio maj 2020, og etape 3 forventes afsluttet medio november 2020, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder på Frederiksberg og arbejdet vil fortsætte mod Hviddingvej og derefter op ad Hviddingvej.

Derudover forventes bassinet på Vorning at blive opstartet primo september 2020.

Etape 4 i 2021 omfatter Hyldemosevej mellem Frederiksberg og Hyldeallé, Hyldevænget og afsluttende arbejder med bassinet på Vorningvej. 

Tidsplan for etape 4 vil blive lagt op på hjemmesiden umiddelbart før opstart af etapen.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Berørte ejendomme i etape 4 vil blive fotoregistreret umiddelbart før opstarten af etape 4. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.                       

Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt et informationsmøde forud for anlægsstarten på etape 3 grundet Covid-19, men det planlagte infomateriale kan ses via nedenstående link samt video som Viborg Kommune har fået lavet i samarbejde med andre kommuner.

Power Point Hammershøj

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 8. februar 2021

Grundet den nuværende periode med frost både dag og nat, og som forventes at vare et stykke tid endnu, udskydes opstarten af etape 4 til ultimo februar 2021. Nærmere info til de berørte ejendomme vil bl.a. ske med en flyer i postkassen eller direkte kontakt fra entreprenøren.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder/indehaver Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203 soren-berthelsen@mail.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Rådgiver - Tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 3921 ikp@ramboll.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Pernille Heelsbjerg Viborg Kommune 8787 5574 peph@viborg.dk


 

Information om kloakarbejde i Vinkel

Energi Viborg Vand A/S er i gang med kloakfornyelse i Vinkel.

De berørte ejendomme har modtaget en skriftlig orientering med e-post.
(Udsendt af Viborg Kommune i uge 22-23, 2020)

Tegninger til projektet er ophængt i forgangen ved Vinkel Forsamlingshus.

Arbejdet udføres af SM Entreprenørfirma A/S.

I alt skal der laves ca. 1.900 m ny hovedkloak for regn- og spildevand og de berørte ejendomme får 2 nye skelbrønde, 1 for spildevand og 1 for regnvand, (brønden for regnvand er blå). Ejendommenes nuværende afløb bliver tilsluttet skelbrønden for spildevand. Samtidigt med kloakarbejdet bliver berørte vejbrønde skiftet.

Kloakfornyelsen sker iht. tillæg nr. 6 til Viborg Kommune spildevandsplan 2019, vedtaget i dec. 2019.

De nye kloakledninger placeres ca. midt i vejene og de enkelte ejendomme vil få en skelbrønd for regnvand og en skelbrønd for spildevand.

Der er etableret en ny pumpestation for spildevand, mellem Vinkelvej 203 og 207.

Der skal etableres et nyt forsinkelsesbassin for regnvand ved Vinkelvej (176), mellem Forsamlingshuset og Horsdalvej. Energi Viborg Vand har købt arealet til det nye bassin. Udgravning af bassinet færdiggøres først i 2021.
Bassinet bliver et ”tørt” bassin og der vil kun være vand i bassinet ved større – kraftigere regnhændelser.

I samråd med Viborg Kommune og borgerrepræsentant fra Vinkel er der lavet planer for indretning af arealet omkring det nye bassin (Byfornyelse). 

Viborg Museum har sendt en rapport om de arkæologiske udgravninger ved det nye bassin på Vinkelvej 174. Rapporten er vedhæftet som bilag.

Sidste nyt – status den 19. maj 2021

Arbejderne på Sønderhøjvej, Sønderhedevej, Horsdalvej og Vinkelvej, øst for Horsdalvej samt på Rindsbækvej er færdige. Enkelte arbejder på privat grund mangler.

Asfalt på Vinkelvej og Rindsbækvej vil blive retableret så snart de nye kloakrør er kontrolleret og vejene vil blive genåbnet så snart det er muligt.

Vesterbyvej er spærret for gennemkørsel. Vejen er desværre blev ødelagt på grund af utilsigtet trafik.

Den nye pumpestation på Vinkelvej virker fint, men husk den kan ikke lide vådservietter.

Vest for Vinkel er der er skiftet ekstra ca. 400 m kloak på marken vest for byen.

Vest for Vinkel er den nye rensedam for separat regnvand ved at være færdig.

Øst for Vinkel Kirke, (vejen ved Vinkelvej 181-189), er der udført ny kloak. Arbejdet blev udført ved brug af metoden ”retningsstyret boring”.

Gravearbejder i Vinkelvej pågår, i uge 19 til 21 graves ud for hus nr. 193 til 197 (etape 2,3).

Derefter færdiggøres det nye bassin (Vinkelvej 174).

Tidsplan

Arbejdet er planlagt til udførelse i 10 etaper, som udføres i 2020 og i 2021.

Arbejdet er startet den 8. juni 2020. Kloakarbejderne er gået godt. Arbejdet er foran tidsplanen. Tak for jeres tålmodighed.

Se evt. den vedlagte etape-plan, tegn. 001 og den vedlagte tidsplan rev. i uge 37, 2020.

Trafik

Når der arbejdes på de enkelte veje vil den aktuelle vej være spærret for gennemkørende trafik.
Der vil være omkørsel, som følger og flyttes i henhold til arbejdets fremdrift.

Gående trafikanter vil altid kunne passere det aktuelle arbejdssted.

Efter hver etape er udført, vil den aktuelle strækning blive genåbnet og asfalt retableres.

Efterfølgende, (i 2022), etableres der nyt slidlag på de strækninger, hvor asfalten har været opbrudt.

Der arbejdes på hverdage fra kl. 7-18 og det vil støve og støje. Vi beklager, men vi lover, at vi skynder os og stræber at blive færdige hurtigst muligt.

Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

Bilag (PDF-filer)

Tidsplan af den 9. september 2020

Etapeplan: Tegning 001

Kloakplaner: Tegning 101

Kloakplaner: Tegning 102B

Kloakplaner. Tegning 103

Nyt bassin: Tegning 601

Rapport fra Viborg Museum om udgravning ved det nye bassin (Vinkelvej 174)

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Tilsyn Mikael Laursen Niras 2046 2803 mkla@niras.dk
Projektleder/bygherre Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk

Vejanlæg, fortove, kantsten og vejafvanding

Viborg Kommune, Trafik og Veje er repræsenteret ved Jens Møller Vestergaard. Tlf.: 87 87 51 15.
Mail: jemv@viborg.dk eller Jesper Hoelgaard. Tlf.: 87 87 51 15. Mail: jho@viborg.dk

Byfornyelse

Viborg Kommune, Natur & vand er repræsenteret ved Thomas Møller Schmidt. Tlf.: 87 87 55 67. Mail: tms@viborg.dk

 

Separeringsprojekt på Vingevej, Ørum

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte vej. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af Energi Viborg Vand A/S

Projekttegninger vedr. kloakseparering

Tegn_200_Orum_Vingevej_kloakfornyelse.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes primo januar 2021, nærmere bestemt den 11. januar, 2021 og forventes afsluttet ultimo marts 2021, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder mellem Vingevej nr. 28 og nr. 30, og arbejdet vil fortsætte mod det nordlige kryds Degnevænget/ Vingevej ved Vingevej nr. 46.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på den berørte vej, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan 1

Afspærringsplan 2

Fotoregistrering

Der fotoregistreres i uge 1 eller 2, 2021 ved de ejendomme, der er omfattet af etapen. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                          
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt et informationsmøde forud for anlægsstarten på etapen grundet Covid-19, men det planlagte infomateriale kan ses via nedenstående link, samt video som Viborg Kommune har fået lavet i samarbejde med andre kommuner.

Power Point Ørum_Vingevej_Kloakfornyelse_2021 EVV_VILS_VK.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 8. februar 2021

Grundet den nuværende periode med frost både dag og nat, og som forventes at vare et stykke tid endnu, vil det i uge 6 blive besluttet, om anlægsarbejdet i en periode bliver lukket ned, indtil vejret igen bliver mildere. Ved en evt. nedlukning bliver allerede fræste, opgravede eller grusbelagte flader rettet af, så disse er kørebar. 

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder/medejer Søren Glintborg Vils Entreprenørforretning A/S 2142 4770 sgl@vils.dk
Entreprenør - formand

Kent Bak Jensen

Vils Entreprenørforretning A/S 4121 0390 kje@vils.dk
Bygherre - projektleder/tilsyn Erik H.M. Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Sagsbehandler - Natur og Vand

Thomas Møller Schmidt

Viborg Kommune 8787 5567 tms@viborg.dk

 

 

 

Kloakfornyelse i Granvej, Frederiks

Energi Viborg Vand A/S fornyer fællesledningen på enkelte stræk på den ovennævnte vej samt etablere et større rørbassin.

Entreprenørarbejdet udføres af Svend Pedersen A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet Rambøll A/S.

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

H-TF-P-4010_B_kloakplan.pdf

H-TF-P-4020_B_bygværk.pdf

Projektperiode

Projektet forventes opstartet primo februar 2021 og forventes afsluttet efter ca. 9-10 uger, dog afhængigt af vejret.

Forud for opstarten vil der blive lagt en flyer i postkassen ved de berørte ejendomme, vedrørende info om opstarten, fotoregistreringen, formanden osv.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder i krydset Granvej/ Søndergade, hvorefter der etableres et dobbelt ø900 mm rørbassin fra Søndergade og indtil det skarpe sving på Granvej. Herefter etableres der et nyt ø450 mm rør fra dette sving og op til brøndsættet mellem Granvej nr. 9 og 11.

Endelig tidsplan vil blive lagt op på denne side, når den er klar fra entreprenørens side.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på den berørte vej, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.

På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.

Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der bliver fotoregistreret, når anlægsopstarten nærmer sig. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                          
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt et informationsmøde grundet den nuværende situation i Danmark med bl.a. det offentlige forsamlingsforbud på over 5 personer. Power pointet, som på mødet ville have været omdrejningspunktet, kan ses via nedenstående link.

Power point Granvej_Frederiks_Kloakfornyelse_2021_EVV_SVP_RAMBOLL.pdf

Seneste nyt pr. 8. februar 2021

Grundet den nuværende periode med frost både dag og nat, og som forventes at vare et stykke tid endnu, udskydes opstarten til ultimo februar 2021. Nærmere info vil, som beskrevet under Projektperiode, ske med en flyer i postkassen, ca. 1½ uge før opstart.  

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Lars Thomsen Svend Pedersen A/S 2223 4251 lars@97222511.dk
Entreprenør - beregner

Peter Hansen

Svend Pedersen A/S 2223 4250 peter@97222511.dk
Rådgiver - tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S

5161 3921

ikp@ramboll.dk
Bygherre - projektleder

Erik Haahr Møller Meyer

Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

 

 

Trykledning fra Ørum Renseanlæg til Bylangsager, Ørum by - Udvidelse af regnvandsbassin ved Ørum Renseanlæg - Nedlæggelse og fjernelse af Ørum Renseanlæg

Ørum Renseanlæg er nedslidt og der skal foretages større investeringer for at bringe anlægget op på et tidssvarende niveau. Renseanlægget, som renser spildevandet fra Kvorning, Mollerup og Ørum, nedlægges og fremover pumpes spildevandet til central renseanlægget i Bruunshåb. Dette er en del af strukturplanen for renseanlæg i Viborg Kommune. I stedet for at renovere renseanlægget, investeres der i ledningsanlæg, hvor spildevandet kan pumpes til det mere driftssikre anlæg i Bruunshåb.

Det forestående anlægsarbejde er den spidst etape i gennemførelsen med at lukke Ørum Renseanlæg.

I 2020 blev der etableret en spildevandsledning i Nørreåstien fra Velds til Over Viskum, sat en ny pumpestation i Futdalen ved Veldsvej, herunder en trykledning til Velds. Spildevandet fra halvdelen af Ørum by pumpes således allerede i dag til Bruunshåb.

Arbejdet omfatter etablering af en ny trykledning fra Ørum Renseanlæg til kloaksystemet i Bylangsager, hvorfra det kan løbe til pumpestationen i Futdalen. Ledningen lægges i markarealer samt i rabatareal ved Bylangsager. Krydsning af Søndermarksvej sker ved brug af retningsstyret boring. Trykledningen er i alt 1.000 meter og dimensionen er ø160 mm. Retablering af  alle berørte arealer sker hurtigst muligt efter arbejdets udførsel.

Det eksisterede regnvandsbassin i slugten ved Morild Bæk udvides til en stor sø, hvor der under regn kan opstemmes ca. 12.000 m³ regnvand, som langsomt drosles til vandløbet. Regnvandsbassinet har til formål at tilbageholde sediment og næringsstoffer samt skåne vandløbet mod store erosionsskadelige vandmængder.

Tank-anlægges som ligger før på Ørum Renseanlæg skal bevares. Her opsættes den nye pumpestation der skal pumpe spildevandet til kloaksystemet i Bylangsager. Tanken på de ca. 400 m³ er til udligning af opspædet spildevand (fra fælleskloakken i Kvorning, Mollerup og Ørum), således at der ikke sker udledning af urenset spildevand til Morild Bæk.

Ørum Renseanlæg nedlægges, hvilket omfatter en nedbrydning og fjernelse af alle tanke, brønde, huse, ledninger, veje med mere samt en efterfølgende reetablering af arealet, hvor hegn og træer også fjernes.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Nedbrydning af Ørum renseanlæg udføres af I/S Brdr. Nielsen. Det daglige tilsyn varetage af DMR, Dansk Miljø Rådgivning. 

Se tegninger:

200: Ledningsplan - transportledning

400: Kloakplan - ny pumpestation

500: Ombygning regnvandsbassin

Projektperiode

Projektet starter op i uge 5, 2021 og forventes afsluttet uge 26, 2021. Der foretages arkæologiske undersøgelser i uge 4, 2021. Nedbrydning af renseanlægget udføres i perioden uge 17 til uge 24.

Afspærring

På Bylangsager vil der være omkørsel på køreplader omkring udgravning i vejarealet. Der opsættes skiltning og der er nedsat hastighed og kørsel i et spor ved arbejdsstedet.

Information

Lodsejere, hvor trykledningen og regnvandsbassinet skal etableres, er kontaktet og har indgået aftaler med Energi Viborg Vand. Lodsejerne er også blevet informeret i forbindelse med tillæg nr. 15 til Viborg Kommunes spildevandsplan 2019.

Myndighedsbehandling

Plangrundlaget for etablering af trykledningen og overflytning af spildevandsrensningen fra Ørum til Viborg Central Renseanlæg er fastlagt i ovennævnte tillæg nr. 15 til spildevandsplan 2019.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder René Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.dk

Bygherre - kontakt

Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk
Nedbrydningsentreprenør Per Nielsen I/S Brdr. Nielsen 8669 9173  
Tilsyn Susan Dalgas DMR 4076 0660  

 

Vammen - kloakseparering, etape 3, i Grøndalsvej, Haugårdsvej, Norupvej og Toften

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenør Søren Bertelsen, link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering

Tegning H-TF-P-5020_0.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes medio marts 2021 og forventes afsluttet oktober 2021, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes i Tinghøjvej.

Tidsplan Vammen

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspæringsplan

Fotoregistrering

Der er udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

                       
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt med henvisning til restriktionerne i forbindelse med Covid19.                     

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 8847 2203  
Entreprenør - entrepriseleder Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 8847 2203  
Bygherre - tilsyn Ida K. Poulsen Rambøll 5161 3921 ikp@ramboll.dk

Bygherre - kontakt

Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

 

Inspektion og vedligeholdelse af kloakledninger langs Søndersø og i Ødalen

Energi Viborg Vand A/S udfører i april og maj måned inspektion og vedligeholdelse af kloakledninger i Ødalen og langs Søndersø. Kortet herunder/herover viser de strækninger, der bliver berørt. Se kort her.

Stierne i området vil ikke være afspærret, men der kan f.eks. være udlagt jernplader med høje kanter og ske færdsel med tunge køretøjer på alle tidspunkter af døgnet, så vi beder borgerne om at være ekstra opmærksomme, når de færdes på stierne i denne periode.

Der vil være opsat skilte ved alle større adgangsveje til de berørte stier.

Henvendelse

Yderligere oplysninger vedrørende projektet fås ved henvendelser til projektleder Anders Byrdal på
89 29 28 07.

 

 

 

Udvidelse af regnvandsbassin ved Gl. Randersvej

For at kunne håndtere regnvand fra den planlagte nye Overlund Skole udvider Energi Viborg Vand regnvandsbassinet på Gl. Randersvej mellem Saturnvej og Børnehuset Videbechs Minde. I forbindelse med udvidelsen etablerer Viborg Kommune forskellige rekreative elementer som trædesten, adgangsplatforme, bålplads og siddemuligheder samt en ny stiforbindelse mellem regnvandsbassinet og Overlundstien.

Se projekttegning her.

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Jokumsen A/S.

Pr. 9. april rømmes arbejdsområdet, da skolebyggeriets opstart er udsat, og da der på grund af ynglende padder ikke må graves i det eksisterende regnvandsbassin. Arbejdet forventes færdiggjort i august-september 2021.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Rene Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.nu
Bygherre - projektleder Anders Byrdal Energi Viborg Vand A/S 8929 2807 ab@energiviborg.dk
Projektleder Lotte Kunstmann Viborg Kommune 8787 5103 lku@viborg.dk

 

Nedrivning af det gamle vandværk Sct. Kjelds Gade 19 A og 19 B

Det gamle vandværk på Sct. Kjelds Gade 19A og 19B, 8800 Viborg skal nedrives.

Vandværket har ikke været i drift siden 2012 og står lige så stille og forfalder. Derfor ønsker Energi Viborg Vand i samarbejde med Viborg Kommune at få omdannet arealet til et mere formålstjenligt område. Præcist hvad arealet skal benyttes til er endnu ikke fastlagt, men det arbejdes der på.  

I fase 1 nedbrydes vandværksbygningen på Sct. Kjelds Gade 19B, det vil sige det nyere vandværk fra ca. 1950, samtidig nedbrydes to af de tre underjordiske rentvandsbeholdere.

Indtil videre bliver den oprindelige vandværksbygning fra år 1900, Sct. Kjelds Gade 19A, bevaret. Samtidig bevares den største underjordiske rentvandsbeholder.

Se tegning med oversigtskort med nedrivningsplan for fase 1 her.

Det undersøges om det oprindelige vandværk og den store rentvandsbeholder kan anvendes til andet formål, herved bevares og indgår i arealets fremtid.

Nedrivningen omfatter en total oprydning af området, det vil sige alle bygninger, tanke, brønde, ledninger og belægninger fjernes. Beplantning som er nødvendig for at udføre arbejdet fjernes ligeledes. Arealet efterlades udjævnet og afrettet.

Hegnet omkring området vil blive stående, da grunden er byggeplads.

I forbindelse med udførelsen vil der kunne forekomme larm fra nedbrydningsmaskiner i tidsrummet 7.00-18.00, der vil ligeledes være kørsel med lastbiler på Sct. Kjelds Gade i samme tidsrum.

Arbejdet med nedrivning af det gamle vandværk inkl. underjordiske vandtank udføres af nedbrydningsfirmaet P. Olesen A/S. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af DMR (Dansk Miljørådgivning).

Projektperiode

Projektet starter op i uge 15, 2021 og forventes afsluttet uge 26, 2021.

Afspærring

Der er opsat skiltning vedrørende nedbrydningsarbejderne ved Sct. Kjelds Gade, Gl. Aalborgvej og Sct. Laurentii Vej. Der afspærres ingen veje.

Der opsættes hegn omkring vandværksgrunden samt aflåses indkørslen. Det er en byggeplads, hvor uvedkommende færdsel er forbudt.

Information

Lodsejere, som er nabo til Sct. Kjelds Gade 19 A og 19 B, samt lodsejere langs Sct. Kjelds Gade er blevet informeret ved en skrivelse i uge 10, vedr. nedbrydningsarbejderne. Herunder at der bliver støjet og arbejdet på Sct. Kjelds Gade 19A og 19B indenfor almindelig arbejdstid, 7-18, samt vil være kørsel med lastbiler.

Nærliggende ejendomme er blevet fotoregistreret, ligesom der er opsat vibrationsmålere på udvalgte ejendomme.

Myndighedsbehandling

Viborg Kommune har givet nedrivningstilladelse til Energi Viborg Vand.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Thomas Led P. Olesen A/S 2494 1758 tle@p-olesen.dk
Bygherre - tilsyn m.m. Susan Dalgas Dansk Miljørådgivning A/S 4076 0660 sd@dmr.dk

Bygherre - kontakt

Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk

 

Separatkloakering Vindumvej, Bjerring

Som godkendt af Viborg Kommunes Byråd i tillæg nr. 11 til den gældende spildevandsplan, skal der gennemføres en separering af det eksisterende afløbssystem i Vindumvej i Bjerring.

Energi Viborg Vand A/S etablerer nye regn- og spildevandsledninger i Vindumvej fra nr. 3 til nr. 24. Til håndtering af regnvand etableres der et nedsivningsbassin ved lavningen efter Vindumvej 24C.

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma -  link til hjemmeside her.

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet WSP.

Projektet kan ses på tegningen her.

Projektperiode

Projektet opstartes ultimo maj 2021 og forventes afsluttet august 2021.

Forud for opstarten vil der blive afholdt informationsmøde for de berørte ejendomme. Her vil blive informeret om endelig tidsplan, placering af skelbrønde, fotoregistrering, kontaktoplysninger til entreprenør osv.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på den berørte vej, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.

På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.

Vindumvej afspærres i henhold til afspærringsplan, godkendt af Viborg Kommune, fra mandag den 7. juni 2021 til og med fredag den 9. juli 2021. Vejen åbnes op i ugerne 29-30-31, hvor entreprenøren holder sommerferie, vejen vil i denne periode fremstå som grusvej.

Opdatering den 18. juni 2021

Ny afspærringsplan, der er gældende fra den 22. juni 2021 og frem til uge 34: Afspærringsplan - etape 2

Vejen åbnes midlertidig op i én uge, mens entreprenøren holder sommerferie. Det forventes, at anlægsarbejdet er afsluttet og vej asfalteret og endelig genåbnet ved udgangen af uge 34.

Fotoregistrering

Der bliver fotoregistreret, når anlægsopstarten nærmer sig. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma WSP.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Torben Høegh SM Entreprenørfirma A/S

4024 2565 træffes mellem 7-15

 
Entreprenør - entrepriseleder Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Rådgiver - tilsyn Arne Madsen WSP 2366 1952 arne.madsen@wsp.com
Bygherre - projektleder Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand A/S 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk

 

 

 

Vroue - kloakseparering i Amstrupvej og Vrouevej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenør Vejlby Kloakservice, Strandvejen 171, 7673 Harboøre. Link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering - T01.00 Oversigtstegning Vroue

Projektperiode

Projektet opstartes maj 2021 og forventes afsluttet ultimo december 2021, dog afhængigt af vejret.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje, hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.

Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan kommer på senere.

Fotoregistrering

Der er udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Envidan.      

    
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt med henvisning til restriktionerne i forbindelse med Covid19.

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Michael Flansmose Vejlby Kloakservice 9189 2480 michael@vejlbykloakservice.dk
Entreprenør - entrepriseleder Jens Kristian Abildtrup Vejlby Kloakservice 2335 4575 mail@vejlbykloakservice.dk
Bygherre - tilsyn Kasper B. Jensen Envidan 4212 5477 kbj@envidan.dk
Bygherre - kontakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

 

Kloakfornyelse i Danmarksvej og Lindvej m.fl., Viborg

Energi Viborg Vand A/S fornyer fælleskloakken på de ovennævnte veje samt etablerer større rørbassiner ved Islandsvej og i Lindevej.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet Sweco A/S

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

Tegn. 101_Danmarksvej_Islandsvej.pdf

Tegn. 102_Lindevej m.fl..pdf

Projektperiode

Projektet er opstartet medio juni 2021 og forventes afsluttet medio december 2021, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet blev påbegyndt med tilslutningsarbejder ved garageanlægget på Islandsvej, hvor der etableres et ø1400mm. rørbassin mellem Norgesvej og Danmarksvej. Efterfølgende etableres en ny ø800mm. fælleskloakledning op igennem Danmarksvej, hvor der afsluttes med et nyt bygværk i Jegstrupvej.

Efter sommerferien påbegyndes arbejdet i området Lindevej, Toftevej, Olesenvej og Birkevej i uge 32.

Tidsplan Danmarksvej.pdf

Tidsplan Lindevej.pdf

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

Der er blevet fotoregistreret på Islandsvej, Norgesvej, Danmarksvej og Jegstrupvej. I uge 28 vil ejendomme på Lindevej, Hasselgangen, Toftevej, Birkevej m.fl. blive fotoregistreret. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco.

                          
Informationsmøde

Der er ikke afholdt et informationsmøde vedr. Danmarksvej grundet den daværende situation i Danmark med bl.a. det offentlige forsamlingsforbud. De fleste oplysninger omkring anlægsarbejdet er beskrevet i det udsendte orienteringsbrev.

Vedr. Lindevej m.fl. planlægges det at afholde et on-site møde før opstarten, f.eks. i krydset ved Lindevej/ Toftevej. Nærmere info udsendes senere.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder René Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.nu
Entreprenør - formand

Lars Lemming

Jokumsen A/S 2753 9698 lars@jokumsen.nu
Rådgiver - projektleder Morten Møllnitz Sweco A/S 5161 3921 morten.mollnitz@sweco.dk
Rådgiver - tilsyn

Finn Papsø

Sweco A/S 2723 8123 finn.papso@sweco.dk
Bygherre - projektleder, Lindevej Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Bygherre - projektleder, Danmarksvej Thomas Bjerggaard Christensen Energi Viborg Vand A/S 8929 2816 tbc@energiviborg.dk

 

 

 

 

Hjorthede - Separatkloakering i Hjorthedevej, Røngevej, Tukærvej og Ilsøvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Svend Erik Madsen A/S, Baldersvej 8, 8850 Bjerringbro link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering kan ses her.

Projektperiode

Projektet opstartes august 2021 og forventes afsluttet ultimo 2022, dog afhængigt af vejret.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje, hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan (uploades senere)

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Envidan.

                       
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt med henvisning til restriktionerne i forbindelse med Covid19.

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand        
Entreprenør - entrepriseleder Andreas H. Hegaard S.E. Madsen A/S 2363 3451 ah@svendemadsen.dk
Bygherre - tilsyn Kasper B. Jensen Envidan 4212 5477 kbj@envidan.dk
Bygherre - kontakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

 

 

 

Kloakfornyelse på Skovkrattet, Suravej og Angelkærvej, Bjerringbro

Energi Viborg Vand A/S fornyer separatkloaksystemet på ovennævnte veje i Bjerringbro.

Entreprenørarbejdet udføres af SM entreprenørfirma. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet Sweco A/S

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

Tegn. 200 Kloakplan.pdf

Projektperiode

Projektet opstartes på Suravej ultimo august 2021 og arbejderne i Suravej forventes afsluttet medio november 2021, afhængigt af vejret. Derefter fortsætter arbejderne i Angelkærvej og Skovkrattet, som forventes at løbe fra medio november og forventes afsluttet i medio maj 2022, igen afhængigt af vejret. Senest opdaterede tidsplan vil være at finde her på hjemmesiden eller ved entreprenørens skurvogn på det grønne areal ved Nøddekrattet 18.

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder ved Suravej 14, hvorfra der graves en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og Ø400 mm regnvandsledning op igennem Suravej, som afsluttes ud for Suravej 3. Der sættes desuden et nyt udløbsbygværk fra regnvandsbassinet på Angelkærvej 16.

Efter arbejderne i Suravej fortsættes arbejdet i Angelkærvej, hvor der graves en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og Ø315 mm regnvandsledning op igennem Angelkærvej, som afsluttes ud for Angelkærvej 14. Herefter fortsættes gravearbejdet i Skovkrattet, hvor der graves en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og Ø800 mm regnvandsledning op igennem Skovkrattet, som tilsluttes eksisterende kloaksystem ved krydset mellem Skovkrattet og Pilekrattet.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Fotoregistrering

I uge 33 vil ejendommene på Suravej blive fotoregistreret. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco. Tidspunkt for fotoregistrering af ejendommene på Skovkrattet og Angelkærvej vil blive meldt ud senere.

                     
Informationsmøde

Inden opstart på projektet planlægges, der afholdt et on-site møde ved regnvandsbassinet på Angelkærvej 16. Nærmere info omkring dette udsendes senere.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - projektleder Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Rådgiver - byggeleder Line Toftdahl Sweco A/S   line.toftdahl@sweco.dk
Rådgiver - tilsyn Finn Papsø Sweco A/S 2723 8123 finn.papso@sweco.dk
Bygherre - projektleder Thomas Bjerggaard Christensen Energi Viborg Vand A/S 8929 2816 tbc@energiviborg.dk

 

 

keyboard_arrow_up