Gode råd og regler

Hvis du har haft et stort vandforbrug, som skyldes et brud i din installation, så har du mulighed for at søge om refusion.

Flere ting skal være opfyldt for at få refusion, f.eks.:

  1. Bruddet i din vandinstallation skal være skjult
  2. Skaden skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør
  3. Der ydes kun refusion på vand for ejendomme til boligformål, ikke til erhverv

Du kan ikke få refusion fordi et toilet eller en vandhane løber. Det er også en forudsætning, at du på rimelig vis har holdt øje med installation og vandforbrug. Husk derfor at aflæse målerstanden jævnligt, f.eks. hver måned. En læk kan nemt afsløres ved at kigge på måleren på et tidspunkt, hvor der ikke bruges vand i ejendommen. Hvis ikke der bruges vand, skal målerens visere stå stille.

Refusionen ydes kun i den sidst afregnede periode og i perioden indtil skaden er opdaget. Det er en forudsætning, at skaden er udbedret af en autoriseret VVS-installatør, og at dokumentation for arbejdet vedlægges refusionsansøgningen sammen med en beskrivelse af hændelsesforløbet.

Få styr på refusionsreglerne

Refusionsregler for vandafledning

Hvis du kan dokumentere, at dit unormalt store forbrug ikke er løbet i kloak ejet af Energi Viborg, ydes der refusion for vandafledningsforbruget for den del, der overstiger normalforbruget + 100 m³ i selvrisiko.

Refusionsregler ved skjult rørskade

Ud over normalforbruget på vand (set over de seneste 3 år) er der en selvrisiko på 300 m³ vand, som skal betales af kunden.

Alle henvendelser om refusion af vandspild som følge af brud i skjulte installationer skal foretages så hurtigt som muligt til Energi Viborg Vand på blanketten Refusion ved vandspild.

Refusion ved vandspild følger refusionsreglerne ifølge Lov om afgift af ledningsført vand og DANVA’s vejledning nr. 22 om eftergivelse af vandafgift.

Direkte afregning med lejer

Med udgangspunkt i vandforsyningsloven og betalingsloven skal Energi Viborg Vand afregne forbrug med en ejendoms ejer. I enkelte tilfælde - beskrevet i bekendtgørelse nr. 837 om individuel afregning efter målt vandforbrug – er Energi Viborg Vand dog forpligtet til at afregne forbruget af drikkevand direkte med lejere eller brugere af en ejendom.

Som en særlig service tilbyder Energi Viborg Vand at afregne direkte med lejere eller andre forbrugere, hvis ejeren ønsker det. På den måde slipper ejeren for at lave vandregnskab med fordeling af regnskabets samlede forbrug imellem de enkelte lejemål, hvilket vil lette administrationen for ejendommens ejer.

Imidlertid vil ejer altid hæfte vedrørende det samlede forbrug af ejendommens spildevand og i de fleste tilfælde også for vandleverancen, med mindre der er indgået aftale om individuel afregning.

Læs mere om "direkte afregning med lejer"

Luk for vandet ved rejser

Hvis din ejendom står uden opsyn, kan der ske store skader ved rørbrud, eller hvis du har glemt at lukke en udendørs vandhane. Det er altid en god ide at lukke ventilen før vandmåleren, hvis du forlader ejendommen i længere tid.

Gode råd når vandforsyningen afbrydes

  • Vær opmærksom på, at vaskemaskinen eller andre maskiner med direkte vandtilslutning ikke er i gang, når vandforsyningen afbrydes. Det anbefales at holde den vandhane, der forsyner maskinen, lukket, indtil vandforsyningen igen er normal.
  • Hvis boligen/ejendommen har installeret en lukkeventil i forbindelse med egen vandmåler, kan det anbefales at lukke for vandtilgangen, før vandforsyningen afbrydes.
  • Når vandforsyningen tilsluttes igen, så anbefaler vi, at du åbner for koldtvandshanerne og lader dem løbe i et par minutter. Det fjerner de urenheder, der ofte frigøres i ejendommens vandstikledning, når vandtrykket vender tilbage. Vær opmærksom på, at urenhederne kan samle sig i vandhanernes filtre.

Vejledninger og bestemmelser

Vandregulativ

Vandforsyningen har udfærdiget regulativ i henhold til § 55 i lov om vandforsyning mv.  I regulativet er beskrevet rettigheder og forpligtelser både for forbrugere og for vandforsyning.

Vand i tal

Energi Viborg Vand er forpligtet til at deltage i en årlig benchmarking, hvor selskabets driftsresultater sammenlignes med andre vand- og spildevandsselskaber i Danmark. Resultatet af denne benchmarking kan ses i publikationen "Vand i tal 2022", som interesseorganisationen Danva har udgivet.

Etablering af anlæg

Der er udarbejdet en vejledning for etablering af lednings- og kabelanlæg. Vejledningen er udarbejdet af en kreds af ledningsejere, og er blandt andet gældende indenfor Energi Viborgs forsyningsområder på el og vand.

 

 

Klagevejledning

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:
Center for klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

keyboard_arrow_up