FORSTÅ DIN ELREGNING

Din elregning består af flere elementer og priser, og den kan være svær at gennemskue. Det skyldes blandt andet, at der er særlige lovkrav til regningens opbygning og indhold.

Vi prøver at gøre regningen så enkel som muligt – og som en hjælp til forståelse har vi lavet en video som forklarer lidt om regningen. Se videoen nedenfor.

A conto eller opgørelse?

Du betaler for din strøm fire gange om året – for et kvartal af gangen.

Strømmen betales som en opgørelse fra sidste kvartal, samt et acontobeløb for det forventede forbrug for de næste tre måneder. Altså én samlet regning pr. kvartal.

Hvis du er vandkunde betaler du den 1. marts årsopgørelse samt a'conto for vand og vandafledning, herefter betaler du a'conto i maj, september og november måned.

Acontorater

Acontoraterne udsendes i marts, maj, september og november.

Se vores video, hvor du får en kort introduktion til din strømregning, eller få en mere uddybende forklaring til alle posterne på din strømregning ved at klikke på forklaringerne under videoen.

  1. Koden kan benyttes ved adgang til Min side/Følg forbrug via Energi Viborgs hjemmeside. Du har her mulighed for blandt andet at følge dit forbrug og se tidligere regninger.
  2. Elhandelsvirksomhed med bevilling, der bl.a. sælger produktet Dit-El.
  3. Vandforsyningsvirksomhed der leverer vand til kunder i en del af Viborg Kommune.
  4. Spildevandsforsyningsvirksomhed som varetager opgaven med afledning af spildevand fra ejendomme, der er tilsluttet kloakforsyningen og et offentligt spildevandsanlæg.
  5. Øvrige ydelser er gebyrer for blandt andet opkrævning via Betalingsservice eller e-Boks.
  6. Det acontobeløb, der er faktureret fra de aktuelle selskaber i afregningsperioden.
  7. Forbrugsudviklingen viser op til de sidste 3 års beregnede forbrug af el og/eller vand på forbrugsstedet.
  8. Denne kunde er tilmeldt BS (Betalingsservice). Tilmelding til Betalingsservice kan ske via Energi Viborgs hjemmeside – eller ved tilmelding hos kundens pengeinstitut.
  1. I opgørelsen ses blandt andet specifikation over det faktiske forbrug i afregningsperioden, samt det beløb der skal afregnes til det aktuelle selskab.
  2. Vandforsyningsvirksomhed der leverer vand til kunder i en del af Viborg Kommune.
  3. Fast afgift beregnes som et fast årligt beløb og dækker blandt andet vandselskabets omkostninger til vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere.
  4. Vandforbrug dækker over det beregnede forbrug i kubikmeter og dermed betaling for levering af forbrugsstedets vand. Betalingen dækker vandselskabets omkostninger til indvinding, behandling og distribution af vand.
  5. Statsafgiften opkræves for staten.
  6. Statsafgift for grundvandssikring.
  7. Af acontospecifikationen fremgår blandt andet det forventede forbrug til det aktuelle selskab.
  1. I opgørelsen ses blandt andet specifikation over det faktiske forbrug i afregningsperioden, samt det beløb der skal afregnes til det aktuelle selskab.
  2. Spildevandsforsyningsvirksomhed som varetager opgaven med afledning af spildevand fra ejendomme, der er tilsluttet kloakforsyningen og et offentligt spildevandsanlæg.
  3. Vandafledningsbidraget dækker selskabets omkostninger til vedligeholdelse af kloaknettet, rensning af spildevandet samt spildevandsafgift til staten.
  4. Af acontospecifikationen fremgår blandt andet det forventede forbrug til det aktuelle selskab.
  1. I opgørelsen ses blandt andet specifikation over det faktiske forbrug i afregningsperioden, samt det beløb der skal afregnes til det aktuelle selskab.
  2. Elhandelsvirksomhed med bevilling, der bl.a. sælger produktet Dit-El.
  3. Webadgangskode til brug for login på egne målerdata i DataHub'en. Læs mere på energiviborg.dk.
  4. Abonnement beregnes som et fast månedligt beløb og dækker elhandelsvirksomhedens omkostninger til blandt andet administration.
  5. Dette er det produkt, du er blevet tildelt ved tilflytning eller aktivt har valgt.
  6. Energinet.dk’s gebyr for forbrug.
  7. Dækker Energinet.dk’s omkostninger ved det danske transmissionsnet 400/150/132 kV.
  8. Systemtariffen dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet.
  9. PSO-tariffen dækker primært pristillæg til vedvarende energi og decentrale værker samt forskningsmidler og administration af disse.
  10. Elafgift til staten. Se specifikationer under fanebladet "Energiafgiftsspecifikation".
  11. Abonnement beregnes som et fast årligt beløb, og dækker netvirksomhedens omkostninger til elmålere, drift og vedligeholdelse af det lokale elforsyningsnet og administration.
  12. Dækker omkostninger til transport af el fra produktionssted til elmåler og herunder vedligeholdelse og udbygning af elforsyningsnettet.
  13. Af acontospecifikationen fremgår blandt andet det forventede forbrug til det aktuelle selskab.

Hvordan beregnes acontoforbruget

Når du flytter i ny bolig, bliver dit forventede strømforbrug sat til det samme, som den seneste familie på adressen. Med mindre du selv henvender dig, og får det lavet om.

Nedenfor kan du se det gennemsnitlige forbrug, men det kan variere meget i forhold til antal tilmeldte på adressen og så videre.

Hus 4000 kWh
Rækkehus 3000 kWh
Lejlighed 1800 kWh
Lejlighed med elvarme 8000 kWh
Kollegieværelse/kollegielejlighed ét værelses 800 kWh

Du har altid mulighed for at henvende dig til kundeservice på 8929 2923, hvis det viser sig, at dit acontoforbrug skal ændres.

keyboard_arrow_up