Forebyg oversvømmelse i kælderen

Langvarige eller kraftige regnskyl samt tilstopninger i kloakken kan medføre oversvømmelser af din ejendom. Din kælder er særlig udsat, da den typisk ligger lavt i forhold til kloaksystemet i vejen. Derfor er det bedste råd helt at undgå afløb i kælderen.

Har du problemer med oversvømmelse i kælderen, anbefaler vi, at du får en autoriseret kloakmester til at gennemgå dit afløbssystem og rådgive dig. Det er også en autoriseret kloakmester, der skal udføre afløbsarbejdet.

Normalt kan du forhindre oversvømmelse ved at få installeret et højvandslukke eller en pumpebrønd. Og husk, de virker kun, hvis de bliver vedligeholdt korrekt.
 

Højvandslukke

Et højvandslukke er et stykke kloakrør med to lukkeanordninger (klapper). Klapperne kan kun åbne væk fra huset, så spildevandet løber væk fra dit hus i tørvejrssituationer.

Når det regner kraftigt, og kloakken i vejen ikke kan lede regnvandet hurtigt nok væk, lukker klapperne i og forhindrer dermed vandet fra kloakken ude i vejen i at løbe tilbage og ind i din kælder. Når højvandslukket er i funktion, vil du ikke kunne komme af med spildevandet fra din kælder.

 

Pumpebrønd

En pumpebrønd er en brønd med en pumpe, hvor spildevandet fra gulvafløb og evt. toilet i kælderen løber hen. Når pumpebrønden er fyldt, bliver spildevandet automatisk pumpet ud i kloakken ude i vejen ved hjælp af en eldrevet pumpe.

Pumpebrønden placeres normalt uden for huset, hvor spildevandet fra kælderen kommer ud. Pumpebrønden skal sikres mod tilbageløb, så spildevand fra kloakken i vejen ikke kan løbe tilbage og ind i pumpebrønden. Pumpebrønden er en god og sikker løsning.
 

Forebyggelse af oversvømmelse – 10 gode råd

Du kan selv hjælpe med til at sikre din kælder mod oversvømmelse. Det er under alle omstændigheder klogt at overveje, hvad du opbevarer i kælderen – og hvordan. 

Her har du 10 gode råd til forebyggelse:

 • checkAfblænd lyskasser og hæv indgangspartiet til din kælder. Det kan forhindre, at vand fra overfladen løber ind ad dine døre og vinduer eller ned ad kælderskakten.
 • checkFå etableret omfangsdræn og installeret højvandslukke eller pumpebrønd til at sikre kælderen.
 • checkKontroller jævnligt tagrender og nedløbsrør for skader, utætheder og tilstopninger. Fjern regelmæssigt blade og skidt fra tagrenderne.
 • checkTøm og rens sandfangsbrønden (det er brønden under dit nedløbsrør) mindst en gang om året.
 • checkSørg for at holde dit afløbssystem i god stand.
 • checkForsink så vidt muligt regnvandet på din grund, fx ved hjælp af regnvandstønder, faskiner og regnbede.
 • checkHold vejbrønde/rendestensriste udenfor din ejendom fri for blade, så vandet på vejen nemmere kan komme væk.
 • checkDet kan være en god ide at have sandsække parat, så du har mulighed for at forhindre vandet i at løbe fra terræn og ind gennem døre m.m.
 • checkSørg for at terrænet falder væk fra huset, så vand på terræn lettere kan løbe væk.
 • checkBegræns mængden af asfalt og fliser på din grund mest muligt, da de forhindrer vandet i at sive ned i jorden. Vælg i stedet at bruge planter, græs, grus, perlesten eller andre typer belægning, som vandet nemt kan trænge igennem.

Begræns skaderne ved vand i kælder

Hvordan begrænser du skaderne, når kælderen er oversvømmet?

Er ulykken sket handler det om at begrænse skaden mest muligt. Sørg for at redde alt, hvad du kan. Det vigtigste og uerstattelige først. Det er vigtigt at undgå kontakt med spildevandet, da det indeholder farlige og smitsomme bakterier, der kan medføre sygdomme. Hvis du får spildevand på dig, så sørg for at vaske dig hurtigt og desinficer dine hænder.

Det er dit eget ansvar at få pumpet vand væk fra kælderen. Du kan købe eller leje en pumpe eller bestille en slamsuger eller kloakmester til at klare opgaven.

Kontakt dit forsikringsselskab og undersøg mulighederne for rengøring og erstatning. Det er en god ide at fotografere omfanget af oversvømmelsen og skaderne som dokumentation til dit forsikringsselskab.

Korrekt rengøring efter oversvømmet kælder

Som nævnt ovenfor indeholder spildevand smitsomme bakterier. Rengøring bør derfor kun udføres af professionelle med den rigtige uddannelse og det rigtige udstyr. Gør du det alligevel selv, skal du bruge langskaftede gummihandsker, gummistøvler, arbejdstøj, øjen- og åndedrætsværn. 

Undgå rotter i afløbet

Rotter skal anmeldes til kommunen

Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr er en kommunal opgave. Ser du rotter (eller andre skadedyr), har du pligt til at anmelde det til Viborg Kommune. Kommunen sender herefter en rottefænger ud, som vil foretage skadedyrsbekæmpelse og forsøge at lokalisere årsagen til problemet.

Et besøg af rottefængeren koster ikke ekstra, men er indeholdt i ejendomsskatten.

Du skal anmelde rotter via Viborg Kommunes hjemmeside.

Synlige tegn på rotter kan være:

 • checkKloak- eller "rottelugt" i huset. 
 • checkGnavehuller i fødevarer, plastposer, pap og lignende. 
 • checkHuller i græs og flisearealer eller sammenstyrtninger i nærheden af husets afløbsledninger.
 • checkFund af rotteekskrementer. Ekskrementerne er sorte/mørkebrune, ca. 1-1,5 cm lange og ca. 0,5 cm tykke. 
 • checkPuslen og rumsteren på loft, under gulve og i skillevægge.
   

Sådan minimerer du risikoen for rotter

 1. Sørg for at holde dine afløbsinstallationer i god stand. Konstaterer du alligevel fejl og/eller skader, så sørg for at få dem udbedret af en autoriseret kloakmester med det samme. 

 2. Sørg for at alle afløbsriste er forsvarligt fastgjort med skruer eller lignende til underlaget. Rotter er fantastiske ”udbryderkonger”.

 3. Få eventuelt installeret rottespærrer på dine afløbsinstallationer.

 4. Rotter ynder at bosætte sig i ubenyttede afløbsinstallationer, så sørg for, at alle afløbsinstallationer, der ikke længere benyttes/skal benyttes, bliver afproppet af en autoriseret kloakmester.

 5. Det kan være hyggeligt at fodre fugle, men du skal være klar over, at fuglefoder, brød og madrester kan tiltrække rotter. Fodring skal derfor ske med omtanke.

 6. Hønsehold tiltrækker også rotter, da rotterne vil forsøge at grave sig ind til hønsene for at få adgang til deres foder. Sørg derfor for at sikre hønsehus og indhegning mod rotter.

Refusion ved vandbrud

Hvis du har haft et stort vandforbrug, som skyldes et brud i din installation, så har du mulighed for at søge om refusion.

Flere ting skal være opfyldt for at få refusion, f.eks.:

 1. Bruddet i din vandinstallation skal være skjult
 2. Skaden skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør
 3. Der ydes kun refusion på vand for ejendomme til boligformål ikke til erhverv
   

Du kan ikke få refusion fordi et toilet eller en vandhane løber. Det er også en forudsætning, at du på rimelig vis har holdt øje med installation og vandforbrug.

Husk derfor at aflæse målerstanden jævnligt, f.eks. hver måned. En læk kan nemt afsløres ved at kigge på måleren på et tidspunkt, hvor der ikke bruges vand i ejendommen. Hvis ikke der bruges vand, skal målerens visere stå stille.

Refusionen ydes kun i den sidst afregnede periode og i perioden indtil skaden er opdaget. Det er en forudsætning, at skaden er udbedret af en autoriseret VVS-installatør, og at dokumentation for arbejdet vedlægges refusionsansøgningen sammen med en beskrivelse af hændelsesforløbet.

Få styr på refusionsreglerne

Alle henvendelser om refusion af vandspild som følge af brud i skjulte installationer skal foretages så hurtigt som muligt til Energi Viborg Vand på blanketten Refusion ved vandspild.

Refusion ved vandspild følger refusionsreglerne ifølge Lov om afgift af ledningsført vand og DANVA’s vejledning nr. 22 om eftergivelse af vandafgift.

Refusionsregler ved skjult rørskade

Ud over normalforbruget på vand (set over de seneste 3 år) er der en selvrisiko på 300 m³ vand, som skal betales af kunden.

Refusionsregler for vandafledning

Hvis du kan dokumentere, at dit unormalt store forbrug ikke er løbet i kloak ejet af Energi Viborg, ydes der refusion for vandafledningsforbruget for den del, der overstiger normalforbruget + 100 m³ i selvrisiko.

 

Direkte afregning med lejer

Med udgangspunkt i vandforsyningsloven og betalingsloven skal Energi Viborg Vand afregne forbrug med en ejendoms ejer. I enkelte tilfælde - beskrevet i bekendtgørelse nr. 837 om individuel afregning efter målt vandforbrug – er Energi Viborg Vand dog forpligtet til at afregne forbruget af drikkevand direkte med lejere eller brugere af en ejendom.

Som en særlig service tilbyder Energi Viborg Vand at afregne direkte med lejere eller andre forbrugere, hvis ejeren ønsker det. På den måde slipper ejeren for at lave vandregnskab med fordeling af regnskabets samlede forbrug imellem de enkelte lejemål, hvilket vil lette administrationen for ejendommens ejer.

Imidlertid vil ejer altid hæfte vedrørende det samlede forbrug af ejendommens spildevand og i de fleste tilfælde også for vandleverancen, med mindre der er indgået aftale om individuel afregning.

Læs mere om "direkte afregning med lejer"

keyboard_arrow_up