Spring til indhold
Kritiske meddelelser - Vi har lige nu 1 kritisk meddelelse Se mere her
Igangværende
Viborg

Kloakarbejdet på Lyngvej og Gl. Århusvej i Viborg

Opdateret d. 6. december 2023

Sidste nyt og status af den 15. november 2023

Kloakarbejdet pågår ved Gl. Århusvej nr. 58A til nr. 74, hvor der etableres nye stikledninger og sættes nye skelbrønde. Samtidigt laves der nye stikledninger for drikkevand og ny hovedvandledning i vejen.

Der arbejdes også ved Gl. Århusvej nr. 98 til nr. 108, hvor der skal laves nye stikledninger og sættes nye skelbrønde.

Asfalt på vej og cykelstien, ud for Gl. Århusvej nr. 58A til nr. 74, er planlagt udført i uge 49, fra den 4. december 2023 til den 7. december 2023.

Asfaltering af render, ud for nr. 98 til nr. 108, er planlagt udført i uge 50, fra den 11. december 2023 til den 14. december 2023.

Lysregulering, skiftevis trafik i 1 spor, opretholdes frem til og med den 15. december 2023, hvor lysreguleringen nedtages.

Alle huller i asfalt lukkes inden juleferien.

Forlænget arbejdsperiode

På de gule informationstavler, om kloakarbejdet på Gl. Århusvej, kan man se, at perioden er forlænget frem til og med december 2023.

Denne forlængelse skyldes ekstra arbejde med håndtering af grundvand og udskiftning af tørv i udgravningerne samt at der også skal etableres nye vandledninger og dette betyder desværre, at arbejdsperioden er forlænget.

Det betyder desværre også, at de nye stikledninger og skelbrønde til Gl. Århusvej  nr. 76 til nr. 96 og nr. 110 til nr. 112, først forventes udført i januar 2024.

Generel information:

Energi Viborg Vand A/S skal lave kloakfornyelse på Gl. Århusvej og Lyngvej i Viborg den nye kloak laves som separatkloak.

Ændringen og fornyelse af kloakken sker iht. tillæg nr. 18, til Viborg Kommunes spildevandsplan 2019 kan ses her

Efter kloakarbejderne er udført skal de berørte ejendomme ændre kloak på egen grund, sådan at kloakforholdene er opdelt i regn- og spildevand og tilsluttes de nye skelbrønde.

Regnvand: Det separate regnvand afledes til sØnæs og videre til Søndersø.

Spildevand: Løber, ved gravitation, til renseanlægget i Bruunshåb.

De berørte ejendomme har i oktober 2022 modtaget en skriftlig orientering i deres postkasse.

Sideløbende er der udsendt breve med almindelig post til husejer, til de ejere, som ikke har bopæl på lokaliteten.

De herefter nævnte ejendomme får nye skelbrønde og skal derefter separatkloakere på egen grund.

Ejendomme nævnt med streg under er flere huse på samme matrikel, hvor der kun sættes 1 sæt skelbrønde.

Lyngvej 3 og 5

Gl. Århusvej lige nr.: 60a+60b, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78a, 78b, 80, 82, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106+108, 110, 112a, 112b

Gl. Århusvej ulige nr.: 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 91, 93a, 93b, 95, 97, 97b+97c, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125a+125b+127

Øster Teglgårdsvej 2

Søndersøvej 1, 2 og 3

Teglskjær 1

De herefter nævnte ejendomme, som er noteret i parentes, får ikke nye skelbrønde og skal ikke lave ændringer af kloak på egen grund. Ejendomme som er noteret med kursiv informeres og varsles, da de er ”nabo” til projektet.

Lyngvej (1), (2) og (4)

Gl. Århusvej lige nr.: (44), (46), (48), (50), (52), (54), (56), (58a), (114), (116)

Gl. Århusvej ulige nr.: (57), (59), (61), (85a), (85b), (85c), (129) og (131a)

Øster Teglgårdsvej (1)

Søndersøvej (4)

Arbejdet udføres af SM Entreprenørfirma A/S. Arbejdet er påbegyndt d. 24.10.2022

Viborg Kommune, skriver til ejer af de enkelte ejendomme, når de nye skelbrønde er klar til brug, med påbud om at husejeren skal gennemføre separatkloakering på egen grund. I dette brev vil den aktuelle tidsfrist for den enkelte ejendom være noteret. Men er der mulighed for at gå i gang tidligere. Når de modtager tilfredshedserklæringen, fra Entreprenøren, er det samtidigt en påmindelse om at de nye kloak­ker og skelbrønde er klar til brug.

Veje og fortove samt vejafvanding: (Viborg Kommune)

Viborg Kommune skal ved samme lejlighed forny vejbrønde på de berørte vejstrækninger.

Der er ikke planlagt egentlige ændringer af fortove og kantsten.

Helleanlæg på Gl. Århusvej nedtages for at opretholde trafik, efterfølgende bliver disse helleanlæg retableret.

Tidsplan - rev. jf. tidsplan af den 17. november 2023

Arbejdet er planlagt til udførelse i 2022 og i 2023, men arbejdet kommer desværre til at strække sig ind i 2024.

Vi må desværre konstatere, at vi er nødt til at rykke udførelse af ny kloak ved Gl. Århusvej nr. 76 til nr. 104 til 2024. Vi gør dette for at sikre, at vejen kan genåbnes for trafik fra den 15. december 2023 og ikke har huller i kørebanen i juleferien. Arbejdet genoptages den 2. januar 2024.

Etape 1.1 Oktober 2022

Etape 1.2 November 2022

Etape 1.3 Januar-februar 2023

Etape 1.4 februar-marts 2023

Etape 2.1 Marts-juni 2023

Etape 2.2 Juni-november 2023

Etape 2.3 December 2023: Gl. Århusvej nr. 106, 108 og 110

Etape 2.3 Gl. Århusvej nr. 76 til nr. 104: Januar 2024

Etape 2.4 Oktober-december 2023

Slidlag Efter maj, 2024.

Se evt. også den vedlagte etape-plan, tegn. 0001.

Arbejdet starter med udgravninger på Sønæsstien og på Lyngvej (etape 1.1).

Derefter laves først kloak i østsiden af Gl. Århusvej, derefter laves vestsiden.

Efter hver etape er udført, vil asfalt på den aktuelle strækning blive retableret og strækningen genåbnes.

I 2024 etableres der nyt slidlag på de strækninger, hvor asfalten har været opbrudt.

Gener og trafik samt omkørsel

Vi kan desværre ikke undgå at arbejdet vil medføre spærring af trafik, omkørsler og perioder med begrænset adgang med bil frem til Deres ejendom samt støj og støv.

Vi kan dog love, at vi og Entreprenøren vil gøre vores bedste for at gennemfører arbejdet hurtigst muligt og med så få gener som muligt.

På grund af store udgravninger for de nye kloakker er det nødvendigt at spærre den ene kørebane mens kloakarbejderne udføres.

Ved udførelse af etape 2.1 – 2.4 opstilles lysregulering og trafik vil være muligt i 1 spor på Gl. Århusvej.

Lokalt ved udgravningerne for ny kloak opretholdes passage for gående trafikanter.

Så snart en etape er afsluttet, retableres vejen og arbejdet fortsætter på næste etape.

Der arbejdes på hverdage fra Kl. 7-18. Undtagelsesvis vil der være aktivitet fra kl. 06-18.

Skiltning vil blive ændret og tilpasset de enkelte etaper, efterhånden som arbejdet skrider frem.

Respekter venligst de opsatte skilte og afspærringer. Fortæl jeres børn om projektet.

Yderligere information

Video om separatkloakering

Læs mere på Viborg Kommunens hjemmeside

 

Etapeplan

Se Etapeplan

Kloakplan

Kloakplan for Lyngvej 1-5

Kloakplan

Kloakplan for Gl. Århusvej 63-99

Kloakplan

Kloakplan for Gl. Århusvej 99-131

Tidsplan

Revideret tidsplan

Kontaktinformationer

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør – entrepriseleder Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Formand Torben Høgh SM Entreprenørfirma A/S 4024 2565 torben@sm-roslev.dk
Tilsyn Mikael Laursen Niras A/S 2046 2803 mkla@niras.dk
Bygherre - Projektleder Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk