Spring til indhold
Kritiske meddelelser - Vi har lige nu 1 kritisk meddelelse Se mere her
Igangværende
Viborg

Anlægsarbejde på Kastanievej 5c

Opdateret d. 6. december 2023

Revideret den 30. november 2023

Energi Viborg Vand A/S har bygget et nyt underjordisk bassin på Kastanievej i Viborg. Bassinet erstatter de gamle åbne bassiner. Under regn skal det nye bassin opsamle regn- og spildevand fra området, som er fælleskloakkeret. Spildevandet ledes så videre til renseanlægget, så snart der er kapacitet i ledningssystemet.

Energi Viborg Vand A/S ejer arealet ved Kastanievej 5C.

Hegnet omkring området er taget ned, dog er hegnet mod nord, mod Kastanievej 7-9-11, bevaret. Ud mod Kastanievej sættes et lavt fodhegn og der sættes pullerter ved de 2 indkørsler, idet vi gerne vil forhindre kørende trafik på arealet. Arealet ligger p.t. som muld og vil nu blive tilsået med naturgræs og blomsterblandinger. Der er fri adgang for gående til området.

Arbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning.

Det nye bassin er ca. 28x50 m og ca. 5 m dybt.

Mere om funktionen af det nye bassin:

Området ved Kastanievej m.fl. er fælleskloakeret dvs. regn- og spildevand løber i det samme rør. Når det regner kraftigt er det nødvendigt at holde noget af vandet tilbage for at undgå oversvømmelser. Til dagligt løber regn- og spildevand fra området ved Kastanievej, ved gravitation, til renseanlægget i Bruunshåb. Kun det spildevand, som under kraftige regn, midlertidigt holdes tilbage i det nye bassin, skal pumpes.

Det nye bassin vil kun være i brug under kraftige regnhændelser. I tørvejrsperioder vil bassinet være tomt. Det nye bassin vil forstærke kloaksystemet og dermed reduceres risikoen for opstuvning af spildevand i kældre og overløb af opspædet spildevand til Søndersø.

Bassinet er opdelt i 4 baner. Hver bane er forsynet med et ”vippekar”, som skyller og rengør bassinet efter hver gang det har været i brug. 3 store pumper sørger for at bassinet bliver tømt, når regnvejret er slut og der igen er plads i kloaksystemet.

Nu er bassinet færdigt og kun dækslerne er synlige.

Oversigtstegninger til projektet er vedlagt som bilag. Tegningerne kan ses, hvis man klikker på linket til de enkelte tegninger.

Tidsplan

Anlægsarbejdet blev afsluttet i december 2022.

Retablering

Retablering af de berørte arealer er sket i løbet af 2023 og er afsluttet i november 2023.

Der er nu foretaget beplantning, græs, tilsået med vild eng med blomster, plantet træer og syrenbuske.

Hjemmesiden opdateres ikke yderligere.

 

Kloakplan

Se kloakplan

Udgravningsplan

Se Udgravningsplan

Konstruktionsplan

Se konstruktionsplan

Tværsnit

Se Tværsnit

Kontaktinformationer

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør – Formand Jens Anker Gjørup Vils Entreprenørforretning 4121 0303 Jag@vils.dk
Tilsyn Benny Bjerre Viborg Ingeniørerne 4094 0290 btb@vibing.dk
Projektleder/bygherre Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk