Et grundigt arbejde for fremtiden


Energi Viborg Kraftvarme har i en del år arbejdet målrettet på at finde den mest optimale opvarmningsform til fremtidens varme i Viborg, som skal fungere som erstatning af det naturgasfyrede kraftvarmeværk.

Du kan på denne side finde tidslinjer for arbejdet med henholdsvis 'Fremtidens varme' samt det arbejde, der er foretaget efter kommunalvalget i 2017, hvor organiseringen af varmen blev en del af konstitueringsaftalen.

Klik på tidslinjerne/foto for at åbne dem som pdf-fil eller fortsæt med at kigge længere ned på denne side, hvor du får samme overblik over de vigtige begivenheder i forhold til både 'Fremtidens varme' og 'Konstituteringsaftalen'.
 

FREMTIDENS VARME

 

Februar 2015

Det offentliggøres, at Apple skal ligge øst for Viborg. Apple og Energi Viborg meddeler, at de vil undersøge muligheden for at bruge overskudsvarme fra serveranlægget til fjernvarme.
Apple meddeler, at de vil stille varmen gratis til rådighed.
Der undersøges flere teknologier til fremtidens varme - herunder biomasse, solfangere og optimering af det eksisterende kraftvarmeværk.

 

August 2015

Energi Viborg Kraftvarme nedsætter styregruppe, der skal afklare mulighederne og udfordringerne ved at udnytte overskudsvarmen fra datacentret.
Energi Viborg Kraftvarme arbejder ift. landspolitikere og brancheorganisationer for at få forbedret betingelser og lovgivning ift. optimalt udnyttelse af overskudsvarme.

 

November 2015

Energi Viborg Kraftvarme udvider den interne projektgruppe om fremtidens varmeproduktion, med deltagelse af direktøren og en ingeniør fra Viborg Fjernvarme.

 

Maj 2016

Lokalplan for Apple godkendes, hvorefter Apple påbegynder byggeri i Tjele.
Byggeriet forventes udført i etaper, med første etape placeret på den nordlige del af grunden.

Juni 2016

Viborg Fjernvarme stopper deres deltagelse i arbejdsgruppen for den fremtidige varmeproduktion.

November 2016

Der bliver taget beslutning om, at én af de afgifter, der er på el-forbruget, PSO-afgiften, udfases over årrækken 2017-2022.
Det er en væsentlig økonomisk forudsætning for at anvende overskudsvarme.

Maj 2017

Energi Viborg Kraftvarme får lavet en konceptrapport af Cowi og Rambøll om udnyttelsen af overskudsvarmen samt andre muligheder. Overskudsvarme fra Apple er én af flere muligheder, konkluderer rapporten.
Viborg Fjernvarme får af Niras udarbejdet en undersøgelse af Fremtidens varmemuligheder. Rapporten konkluderer, at den drifts- og samfundsøkonomiske mest fordelagtige løsning er at udnytte overskudsvarmen fra Apple.

Marts 2018

Energi Viborg Kraftvarme har siden 2015 arbejdet i en fastlagt styregruppe med afklaring af fremtidens varme.
I marts 2018 bliver der taget initiativ til et fælles kommissorium med distributørerne for at opnå fælles forståelse for forudsætningerne.
Viborg Fjernvarme meddeler, at de ønsker at køre afklaring af fremtidens varme i eget regi.
Data og viden arbejdes der dog sammen om at udveksle mellem Energi Viborg og Viborg Fjernvarme.

April 2018

Kommissorium for fremtidig varmeproduktion og distribution udarbejdes.
Formålet er at sikre den bedste tekniske løsning for produktion og distribution til den økonomisk mest fordelagtige løsning for brugerne.
Arbejdet skal sikre alle kendte teknologier undersøges herunder overskudsvarme fra Apple, overskudsvarme fra lokale projekter i Viborg by, solvarme og luft til vandvarmepumper m.m.

Juni 2018

Folketinget vedtager energiaftalen, der blandt andet sikrer en nedsættelse af el-til-varme-afgiften og dermed også er med til at sikre brugen af overskudsvarme til fjernvarme.
Det er stadig uafklaret, om afgiften på overskudsvarme fjernes eller nedsættes til fordel for brug af overskudsvarme.

Juni 2018

Viborg Fjernvarme offentliggør ny Nirasrapport, der anbefaler en endnu ikke gennemprøvet brug af 55 MW luft-til-vand varmepumper som overordnet produktionsform. Derudover anbefales nedlukning af kraftvarmeværket - uden hensyntagen til eksisterende kraftvarmekrav, der kræver samproduktion af el og varme.
Rapporten konkluderer desuden, at brugen af Apple-varmen er den billigste løsning.

August 2018

Viborg Fjernvarme ønsker ikke at genforhandle driftsaftalen med Energi Viborg Kraftvarme, der p.t. er gældende til 2033.
Afvisningen sker med begrundelse i , at der må forventes en sammenlægning af produktion og distribution inden for en overskuelig periode.
Styregruppen til analyse af fremtidens varme udvides, så samtlige distributører sidder i gruppen og ikke kun Viborg Fjernvarme.
Viborg Fjernvarme indtræder desuden i den tekniske projektgruppe sammen med Energi Viborg Kraftvarmes projektledelse.

December 2018

Bestyrelsen for Energi Viborg Kraftvarme drøfter etableringen af en 10 MW multivarmepumpe, som kan bruge både luft, røggasser og overskudsvarme fra Apple, som varmekilde. Luft-til-vand delen er et testanlæg.
Derudover drøfter bestyrelsen ‘masterplanen for fremtidens varmeforsyning’. Den bygger på muligheden for anvendelsen af flere teknologier i varmeproduktionen.

2019

Energi Viborg Kraftvarme forventer, at Apple starter tekniske undersøgelser af mulighederne for genindvinding af overskudsvarmen.
Derefter kan der tages stilling til den tekniske brug af overskudsvarmen.


KONSTITUERINGSAFTALEN

 

2018

Kommunalvalg med konstitueringsaftalen:

  • Der skal etableres ny organisering mellem Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme – gerne med Overlund Fjernvarme og de to almene boligselskaber
  • Forbrugerne skal sikres afgørende indflydelse
  • Den nye organisering skal sikre brug af overskudsvarme fra Apple m. fl.
  • Afklaringen af organiseringen skal være på plads inden 1. januar 2020

Forår 2018

I løbet af første halvår 2018 gennemfører Energi Viborg Kraftvarme særskilte forhandlingsmøder med de fire distributører.
Møderne bliver afholdt for bedst muligt at afdække mulighederne for at opfylde konstitueringsaftalen.

 

Juni 2018

Viborg Fjernvarme foreslår en fremtidig organisering ved, at foreningen Viborg Fjernvarme køber transmissionsnet og kedelcentraler af Energi Viborg Kraftvarme. Kraftværket beholder Energi Viborg Kraftvarme, da det skal producere til ny varmeform er etableret.
Viborg Fjernvarme kan overtage leveringspligten til øvrige distributører.
Omtalt som model 3.

 

August 2018

Energi Viborg Kraftvarme foreslår en fremtidig organisering af varmen indeholdende:

  • Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme danner et nyt selskab til samling af distribution og transmission
  • Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme danner et nyt selskab, hvor produktionen samles
  • Begge selskaber samles i et holdingselskab med delt ejerskab mellem Viborg Fjernvarme og Energi Viborg

Omtalt som model 1.

 

September 2018

Viborg Fjernvarme foreslår en fremtidig organisering gennem et nystiftet andelsselskab, der køber transmissionsnet og kedelcentraler af Energi Viborg, mens kraftværket bliver ved Energi Viborg Kraftvarme og producerer frem til en ny varmeform er etableret.
Andelsselskabet skal overtage leveringspligten til de øvrige distributører (boligselskaber og Overlund Fjernvarme).
Omtalt som model 4.

 

September 2018

De tre distributører, Boligselskabet Sct. Jørgen, Boligselskabet Viborg og Overlund Fjernvarme foreslår følgende model til fremtidens varmeorganisering:

  • Der stiftes et nyt A/S ’Viborg Varme A/S’ som datterselskab til Energi Viborg A/S
  • Alle varmeaktiver og aktiviteter i Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme samt de øvrige distributører overdrages til det nye A/S-selskab
  • Bestyrelsen sammensættes af 5-7 medlemmer valgt af forbrugerne og 4 udpeget af Viborg Byråd (to byrådsmedlemmer og to eksternt udpegede med specialkompetencer)

Omtalt som model 2.

 

Oktober 2018

Borgmester Ulrik Wilbek melder ud i en artikel i Viborg Stifts Folkeblad, at Byrådet med indstillingen af de forskellige organiseringsmodeller vil tage beslutningen om organiseringen af fremtidens varme i Viborg.
Viborg Kommune beder en uvildig advokat om at udarbejde et notat, hvor det belyses, hvad der juridisk, selskabsmæssigt og økonomisk kan lade sig gøre i forhold til en fremtidig organisering af varmeforsyningen.

 

November 2018

Viborg Fjernvarme melder ud, at de ikke kan bakke op om model 1, der er foreslået af Energi Viborg Kraftvarme og model 2, der er forslået af de tre distributører.
Viborg Fjernvarme meddeler derudover, at de trækker forslaget om deres egen model 3.
I stedet anbefaler de en revideret model 4, hvor der skal stiftes et helt nyt andelsselskab med ny ledelse og ny bestyrelse indeholdende samtlige aktiviteter.
Bestyrelsen i Energi Viborg Kraftvarme beslutter at bakke op om model 2 og fremsender den indstilling til Viborg Byråd.
Viborg Fjernvarmes bestyrelsesrepræsentanter stemmer imod.

 

keyboard_arrow_up