Organisationsændring


Energi Viborg Kraftvarme er per 1. juli 2021 blevet en del af Viborg Varme, og hedder fremover Viborg Varme Produktion.

Nedenstående tekst ikke ændret i forhold til den nye organisation, men Viborg Varme Produktion kan dog indtil videre stadig kontaktes på telefon 8929 2990.


Læs mere om Viborg Varme her

 

Fjernvarme i Viborg
- fra værk til forbrugere

Med fjernvarme er du sikret varmt vand i hanerne og behagelig, miljøvenlig varme i radiatoren.
 

God energi - nu og i fremtiden

I Viborg bliver fjernvarmen produceret af Energi Viborg Kraftvarme. Produktionen foregår dels på Viborg Kraftvarmeværk, der er et moderne, naturgasfyret anlæg, hvor der produceres både el og varme – og dels på en række kedelanlæg rundt i byen.

Viborg Kraftvarmeværk er et miljømæssigt forbillede inden for dansk fjernvarme.

​Varme og strøm sælges videre

Vi sælger den producerede varme til fire lokale kunder, der har ansvaret for at levere den videre til centralvarmeanlæg i boliger, virksomheder, institutioner og andre byggerier i Viborg.

De fire kunder er Viborg Fjernvarme, Overlund Fjernvarme, Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen.

Den producerede strøm sælger vi på det frie elmarked via den den nordiske børs for elhandel, Nordpool.  

Varmecentraler og kedelcentraler

Foruden kraftvarmeanlægget har Energi Viborg Kraftvarme fire varmecentraler (kedelcentraler), som er placeret rundt i Viborg by på Industrivej, Farvervej, Gyldenrisvej og Hamlen.

Dertil kommer to mindre kedelcentraler på Kirkebækvej og i Hald Ege. Anlægget på Kirkebækvej er et lossepladsanlæg, der opsamler og udnytter den opsivende/oppumpede gas som brændsel. Varmecentralerne producerer udelukkende varmeenergi.

 

Forsyningsområde

Sådan dækkes forsyningsområdet

Energi Viborg Kraftvarme producerer og sælger varme til de fire lokale fjernvarmeselskaber, som har ansvaret for at levere varmen videre til fjernvarmekunder i hele Viborg.


Transmissionsnet

Kraftvarmeværket og varmecentralerne er forbundet i et 12 kilometer langt transmissionsnet (se illustration). Herfra overføres varmen til fjernvarmeselskabernes distributionsnet – og videre ud til fjernvarmekunderne.

Grønt regnskab

Åbenhed om miljøet

Kraftvarmeværker har ikke pligt til at udarbejde et grønt regnskab. Vi skal dog indberette miljøoplysninger (PRTR-data), som viser udledning og overførsel af af forurenende stoffer selv i begrænsede mængder.

Hos Energi Viborg Kraftvarme har vi alligevel valgt at udarbejde et grønt regnskab hvert år. Vi går ind for åbenhed og vil gerne give alle interesserede muligheden for at få et overblik over vores ressourceforbrug og de miljømæssige påvirkninger fra anlæggets produktion af el og varme.

Det grønne regnskab er i princippet det samme som et økonomisk regnskab, men i stedet for kroner og ører regner det grønne regnskab med energi-og ressourceforbrug.

 

Fokus på grøn adfærd

Det grønne regnskab sætter fokus på miljøet. De faktuelle miljødata og vores indberettede PRTR-data giver os et godt grundlag for at holde den rigtige kurs og for at motivere vores virksomhed yderligere til grøn adfærd og miljøvenlige holdninger.
 

Se vores grønne regnskab

Det grønne regnskab kan rekvireres ved at sende en mail til kraftvarme@energiviborg.dk.

keyboard_arrow_up