10 MW LUFT/VAND VARMEPUMPE

Energi Viborg Kraftvarme planlægger at etablere et eldrevet luft til vand-varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på ca. 10 MW. Efter planen skal anlægget etableres nordøst for Viborg i nærheden af det eksisterende kraftvarmeværk, der ligger på Industrivej 40. Anlægget forventes færdigt i 2022.

Positive effekter i forbindelse med etableringen af varmepumpeanlægget:

  • Reducerede omkostninger ved produktion af varme
  • Styrket fleksibilitet ved at satse på mere end én energikilde
  • Reduceret udledning af drivhusgasser
  • Forlænget levetid på eksisterende anlæg

En reducering af produktionsomkostningerne er en central faktor, efter grundbeløbet* bortfaldt i 2018.

Vi tilstræber at placere varmepumpeanlægget således, at investeringerne i videst muligt omfang tilgodeser og understøtter eventuel fremtidig overskudsvarme-leverance fra servercenter i Tjele.

Billedet viser et blæsermodul i Støvring Kraftvarmeværks varmepumpeanlæg.

3500

 Så mange husstande i Viborg kan et 10 MW luft til vand-varmepumpeanlægget årligt opvarme

3-4

Så høj er virkningsgraden for varmepumpen.

Hver gang man bruger 1 MW elektricitet får man altså 3-4 MW varme tilbage

251.835 ton

Så meget reduceres vores udledning af emissionsstof (hovedsageligt CO2) ved etableringen af en 10 MW varmepumpe

Spørgsmål til projektet?

Vi ønsker gøre projektets forløb så gennemsigtigt som muligt. Har du spørgsmål til projektet, kan du sende dem til kraftvarme@energiviborg.dk. Når vi har besvaret din henvendelse, vil vi tillade os at lægge spørgsmål og svar ud i vores FAQ her på siden til gavn for andre interesserede.

FAQ

Ved gennemførelse af projektet vil varmeprisen kunne reduceres. Det kan bl.a. lade sig gøre, fordi: 

  • Varmepumpens omkostninger til varmeproduktion er meget lavere end vores nuværende produktion, der er baseret på naturgas.  
  • Varmepumpen vil tage noget af presset på vores nuværende produktionsanlæg og dermed forlænge deres levetid. Dermed kan vi udskyde bekostelig vedligeholdelse. 

Når vi i Energi Viborg Kraftvarme snakker varmepris er det alene varmeproduktionsprisen vi omtaler. Da vi ikke har varmeleverance til slutforbrugeren, er det ikke muligt for os at beregne den endelige forbrugerpris. 

Hvis alle forudsætninger holder, vil varmeproduktionsprisen kunne reduceres med ca. 45 kr/MWh. (ekskl. moms) eller ca. 56 kr/MWh inkl. moms. 

For at det kan lade sig gøre, vil 10 MW luft-vand varmepumpeanlægget - alene - skulle kunne levere en varmepris på ca. 256 kr/MWh. 

Anlægget er en del af vores proces i Masterplanen. 

Inden vi kan beslutte, om der i fremtiden skal bygges et større luft Vand anlæg, er det nødvendigt at indsamle erfaringer mht. støj, kuldespredning og effektivitet hen over et helt år. 

I løbet af sommerperioden ligger varmeforbruget i Viborg et sted mellem 10 og 15 MW. Med et varmepumpeanlæg, der kan producere 10 MW varme, vil vi derfor kunne udnytte anlæggets maksimale ydelse året rundt. Med en størrelse på 10 MW er anlægget også tilstrækkeligt stort til at kunne  reducere varmeprisen mærkbart. 

Ved at holde anlægget kørende hele året, vil vi få flest mulige data på effektivitet, støj og temperaturpåvirkning. Det vil give os det bedste grundlag for at foretage fremtidige investeringer i varmeproduktion 

Is-dannelse - Hvordan håndteres de store mængder is, der dannes i fugtigt vejr?

Dannelse af store mængder is er ganske rigtigt noget, man skal tage højde for. En løsning er, at man vender processen i varmepumpen og sender varme gennem systemet, så der sker en afrimning.  Ligesom når man afrimer sin fryser. 

Der vil desuden dannes is under selve ventilatorerne, som enten skal smeltes bort eller på anden måde fjernes løbende. 

Luft-vand varmepumpeanlægget er p.t. sat til at levere en fremløbstemperatur på 65 °C og få en returtemperatur på 35 °C hen over året. 

COP varierer hen over året pga. lufttemperaturens ændringer. COP (Coefficient of Performance) er et udtryk for anlæggets virkningsgrad, altså hvor meget varme anlægget leverer, i forhold til det energiforbrug anlægget har.

Om sommeren (ved 17°C) vil anlægget have en COP på ca. 4,1.

Ved 9 °C en COP på ca. 3,7 og ved -10 °C en COP på ca, 2,5. 

Den samlede års COP ender derfor på 3,6 °C.

På grund af det udlagt temperatursæt, samt den varierende COP vil varmeydelsen fra anlægget svinge fra 4,2 MW ved -10 °C til 10 MW ved 17 °C 

Ved at vælge et andet temperatursæt ville man kunne opnå en bedre COP på anlægget, men dette ville betyde, at vandet skulle løftes til et højere temperaturniveau på en anden og billigere metode. I sidste ende vil valg af det endelige temperatursæt komme til at afhænge af forbrugernes behov hen over året. 

Solvarme indgår også i vores Masterplan, men først efter en testperiode på luft-vand varmepumpeanlægget, der planlægges, og efter afklaring fra Apple om deres planer.

Testperioden for luft-vand varmepumpeanlægget forventes at være færdig efterår 2022. Herefter vurderes om luft-vand varmepumpeanlægget skal opskaleres, om Apple er klar til at levere overskudsvarme, eller om der skal satses på anden varmeproduktion som solvarme, grundvand eller andet.

I forbindelse med et solvarmeanlæg er der flere emner, der skal tages med i betragtning. Det skal vurderes, om energimængden kan afsættes, når der samtidigt etableres et 10 MW luft-vand varmepumpeanlæg, således der ikke investeres i to anlæg, hvoraf kun det ene kan producere om sommeren.

Et solvarmeanlæg skal dimensioneres, så den varme, der produceres i løbet af dagtimerne, kan nå at blive brugt (eller oplagret) inden solen titter frem igen næste dag.

keyboard_arrow_up