Teglmarken - oprensning af grøft og anlæg af rensebassin i Teglmarken

I forbindelse med håndtering af regnvandet fra en del af udstykningen i Arnbjerg oprenser Energi Viborg Vand A/S eksisterende regnvandsgrøft i det grønne område beliggende i Teglmarken mellem tilkørslen fra Århusvej, banen og Teglmarken, se oversigtskort her.

En del af grøften ændres til et såkaldt rensebassin. Et rensebassin er en sø med permanent vandspejl, som medvirker til bundfældning af nitrat, fosfor og organiske stoffer inden udledning til recipienten, som i dette tilfælde er Vintmølle Sø.

Se projekttegning her.

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Jokumsen A/S i perioden  medio april til ultimo maj 2020.  

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Bjørn Thomassen Jokumsen A/S 2753 9698 bt@jokumsen.nu
Bygherre - projektleder Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand A/S 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk

 

Trykledning fra Ørum Renseanlæg til Bylangsager, Ørum by - Udvidelse af regnvandsbassin ved Ørum Renseanlæg - Nedlæggelse og fjernelse af Ørum Renseanlæg

Ørum Renseanlæg er nedslidt og der skal foretages større investeringer for at bringe anlægget op på et tidssvarende niveau. Renseanlægget, som renser spildevandet fra Kvorning, Mollerup og Ørum, nedlægges og fremover pumpes spildevandet til central renseanlægget i Bruunshåb. Dette er en del af strukturplanen for renseanlæg i Viborg Kommune. I stedet for at renovere renseanlægget, investeres der i ledningsanlæg, hvor spildevandet kan pumpes til det mere driftssikre anlæg i Bruunshåb.

Det forestående anlægsarbejde er den spidst etape i gennemførelsen med at lukke Ørum Renseanlæg.

I 2020 blev der etableret en spildevandsledning i Nørreåstien fra Velds til Over Viskum, sat en ny pumpestation i Futdalen ved Veldsvej, herunder en trykledning til Velds. Spildevandet fra halvdelen af Ørum by pumpes således allerede i dag til Bruunshåb.

Arbejdet omfatter etablering af en ny trykledning fra Ørum Renseanlæg til kloaksystemet i Bylangsager, hvorfra det kan løbe til pumpestationen i Futdalen. Ledningen lægges i markarealer samt i rabatareal ved Bylangsager. Krydsning af Søndermarksvej sker ved brug af retningsstyret boring. Trykledningen er i alt 1.000 meter og dimensionen er ø160 mm. Retablering af  alle berørte arealer sker hurtigst muligt efter arbejdets udførsel.

Det eksisterede regnvandsbassin i slugten ved Morild Bæk udvides til en stor sø, hvor der under regn kan opstemmes ca. 12.000 m³ regnvand, som langsomt drosles til vandløbet. Regnvandsbassinet har til formål at tilbageholde sediment og næringsstoffer samt skåne vandløbet mod store erosionsskadelige vandmængder.

Tank-anlægges som ligger før på Ørum Renseanlæg skal bevares. Her opsættes den nye pumpestation der skal pumpe spildevandet til kloaksystemet i Bylangsager. Tanken på de ca. 400 m³ er til udligning af opspædet spildevand (fra fælleskloakken i Kvorning, Mollerup og Ørum), således at der ikke sker udledning af urenset spildevand til Morild Bæk.

Ørum Renseanlæg nedlægges, hvilket omfatter en nedbrydning og fjernelse af alle tanke, brønde, huse, ledninger, veje med mere samt en efterfølgende reetablering af arealet, hvor hegn og træer også fjernes.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Nedbrydning af Ørum renseanlæg udføres af I/S Brdr. Nielsen. Det daglige tilsyn varetage af DMR, Dansk Miljø Rådgivning. 

Se tegninger:

200: Ledningsplan - transportledning

400: Kloakplan - ny pumpestation

500: Ombygning regnvandsbassin

Projektperiode

Projektet starter op i uge 5, 2021 og forventes afsluttet uge 26, 2021. Der foretages arkæologiske undersøgelser i uge 4, 2021. Nedbrydning af renseanlægget udføres i perioden uge 17 til uge 24.

Afspærring

På Bylangsager vil der være omkørsel på køreplader omkring udgravning i vejarealet. Der opsættes skiltning og der er nedsat hastighed og kørsel i et spor ved arbejdsstedet.

Information

Lodsejere, hvor trykledningen og regnvandsbassinet skal etableres, er kontaktet og har indgået aftaler med Energi Viborg Vand. Lodsejerne er også blevet informeret i forbindelse med tillæg nr. 15 til Viborg Kommunes spildevandsplan 2019.

Myndighedsbehandling

Plangrundlaget for etablering af trykledningen og overflytning af spildevandsrensningen fra Ørum til Viborg Central Renseanlæg er fastlagt i ovennævnte tillæg nr. 15 til spildevandsplan 2019.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder René Jokumsen Jokumsen A/S 4093 9923 rene@jokumsen.dk

Bygherre - kontakt

Peter Graves Madsen Energi Viborg Vand A/S 2421 1875 pgm@energiviborg.dk
Nedbrydningsentreprenør Per Nielsen I/S Brdr. Nielsen 8669 9173  
Tilsyn Susan Dalgas DMR 4076 0660  

 

Hjorthede - Separatkloakering i Hjorthedevej, Røngevej, Tukærvej og Ilsøvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Svend Erik Madsen A/S, Baldersvej 8, 8850 Bjerringbro link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering kan ses her.

Projektperiode

Projektet opstartes august 2021 og forventes afsluttet ultimo 2022, dog afhængigt af vejret.

Tidsplan (opdateret 13.09.2022)

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje, hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Skilteplan 25/1 2023 - 28/2 2023 (revideret den 27.1.2023)

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Envidan.

                       
Informationsmøde

Der bliver ikke afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt med henvisning til restriktionerne i forbindelse med Covid19.

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand        
Entreprenør - entrepriseleder Andreas H. Hegaard S.E. Madsen A/S 2363 3451 ah@svendemadsen.dk
Bygherre - tilsyn Kasper B. Jensen Envidan 4212 5477 kbj@envidan.dk
Bygherre - kontakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

Stoholm, etape 4, 5 og 6 - kloakfornyelsen i Vestergade (mellem Rema 1000 og Anemonevej), Odinvej og Kærvej og etablering af bassiner i Gyngemosen og på Hammeren

Energi Viborg Vand A/S vil udføre et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af SM Entreprenørfirma (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S

Projekttegninger vedr. kloakseparering

F1_K10_H1_001.pdf (Oversigt over anlægsområderne)

F1_K10_H1_100.pdf (Vestergade)

F1_K10_H1_101.pdf (Odinvej og Kærvej)

F1_K10_H1_102.pdf (Bassinerne i Gyngemosen og på Hammeren)

Projektperiode

Projektet opstartes primo marts 2022, og i 2022 udføres etaperne 4 og 5 på henholdsvis Vestergade og Kærvej og forventes afsluttet omkring sommerferien, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet påbegyndes nærmere bestemt medio uge 10 med tilslutningsarbejder på Vestergade ved parkeringspladsen til Rema1000, og arbejdet vil fortsætte ud mod Anemonevej til Vestergade 59.
Derefter opstartes arbejdet i Kærvej omkring uge 20 fra krydset Kærvej/Odinvej.

Etape 6 i 2023 omfatter Odinvej samt bassinerne i Gyngemosen og på Hammeren.

Tidsplan 2. halvår 2022 Stoholm

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan for Odinvej

Fotoregistrering

Berørte ejendomme i projektet vil blive fotoregistreret umiddelbart før opstart af de enkelte etaper. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S. 

Forud for opstarten på Kærvej vil denne registrering ske primo uge 18.  

Informationsmøde

Forud for opstarten af etapen på Vestergade blev der afholdt et informationsmøde d. 3. marts 2022, og en pdf-udgave af informationsmaterialet, der blev vist på mødet, kan ses her:

Power Point - Stoholm - kloakfornyelse på Vestergade m.fl. 2022 

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 31. august 2022

Grundet fremdriften på både Vestergade og Kærvej, opstartes gravearbejdet på Odinvej i uge 36-2022 i stedet for, at det var en del af etapen i 2023. Arbejdet opstartes i krydset Kærvej/ Odinvej, og vil i første omgang bevæge sig mod vest mod Tastumvej/ Anemonevej, og derefter fra krydset Kærvej/ Odinvej og mod Nørregade. Der etableres omkørsel intern i Stoholm, hvor tungere køretøjer ledes via Bakkevej.  

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 5092 9370 nic@sm-roslev.dk
Rådgiver - Tilsyn Søren Jepsen Niras A/S 2761 3990 soje@niras.dk
Bygherre - projektleder Erik H.M. Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Sagsbehandler - Natur og Vand Bente Kofod Viborg Kommune 8787 5636 bkof@viborg.dk
Stoholm Vand Peter Christiansen Stoholm Vand A.m.b.a. 2021 2606 pc@pcdrill.dk

 

 

 

Spildevandsplanlægning i Skelhøje

For at mindske problemer med opstuvende kloakvand i kældre i Skelhøje arbejder Energi Viborg Vand A/S med forskellige løsninger til enten at reducere eller forsinke mængden af regnvand, der ledes til kloakken. Ved udgangen af 2021 arbejdes der med to forskellige spor.

Regnvand, der falder på de offentlige arealer – typisk på vejene – nedsives eller forsinkes enten i grøfter, vejbede eller på de grønne arealer på det gamle stationsområde langs Volden. De enkelte dele af projektet udføres i tæt samarbejde med Viborg Kommune, f.eks. indarbejdes nedsivning på stationsområdet i borgerforeningens planer for området, ligesom vejbede på enkelte vejstrækninger i byen forventes udført, så de får en fartdæmpende effekt. Denne del af projektet forventes anlagt i efteråret 2022 eller foråret 2023.

For den del af regnvandet, der falder på privat grund, arbejdes der i første omgang med muligheden for, at Energi Viborg Vand A/S kan tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget for ejendomme, hvor ejeren ønsker at nedsive regnvand på egen grund i stedet for at lede det til kloaksystemet. Løsningen er frivillig for hver enkelt grundejer. Gennemførelse kræver dog opbakning fra grundejerne og alle berørte ejere får derfor i løbet af december tilsendt et spørgeskema, hvor man kan tilkendegive sin interesse i projektet. Hvis der ikke kan opnås tilstrækkelig tilslutning til at nedsive på egen grund, anlægges der i stedet et eller flere underjordiske bassiner i tilknytning til kloaksystemet. Valget af løsning forventes truffet i februar 2022.

Ovenstående blev præsenteret på et borgermøde i Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus onsdag den 8. december 2021. Præsentation fra borgermødet kan ses her: (Borgermøde Skelhøje 081221.pdf)

På dette kort er det markeret med mørkegrønne og lysegrønne områder, hvilke ejendomme i Skelhøje, der kan forvente tilbud om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget mod at nedsive regnvand på egen grund.(Skelhøje_nedsivning.pdf)

I pjecen ”Regnvand som en ressource”, kan man læse mere om, hvordan regnvand kan håndteres på egen grund. (RegnvandSomEnRessource.pdf)

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Nedsivning på egen grund Pia Mandrup Energi Viborg Vand A/S 8929 2804 pia@energiviborg.dk
Nedsivning på offentlige arealer Anders Byrdal Energi Viborg Vand A/S 8929 2807 ab@energiviborg.dk

 

 

 

 

Anlægsarbejde på Kastanievej 5c, 8800 Viborg

Revideret den 20.12.2022:

Energi Viborg Vand A/S bygger et nyt underjordisk bassin på Kastanievej i Viborg. Bassinet erstatter de gamle åbne bassiner. Under regn skal det nye bassin opsamle regn- og spildevand fra området, som er fælleskloakkeret. Spildevandet ledes så videre til renseanlægget, så snart der er kapacitet i ledningssystemet.

Når bassinet står færdigt, vil der være mindre risiko for at kloaksystemet ved Kastanievej overbelastes, og der vil være mindre risiko for, at husejere med kælder vil få opstuvet vand fra kloakken ind i kælderen. Dette skyldes at begrænsningen i kloaksystemet i dag findes ”nedstrøms” – nedenfor Kastanievej.

Energi Viborg Vand A/S ejer arealet ved Kastanievej 5c og området er indhegnet på grund af de tekniske installationer.

Der skal udgraves store mængder jord for at bygge det nye bassin. Jorden vil midlertidigt blive placeret på det græsareal, som findes vest for Kastanievej 5c, mod Lupinmarken.

Byggepladsen og jorddepoter er indhegnet, og der er adgang forbudt til byggepladsen.

Arbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning.

Det nye bassin bliver ca. 28x50 m og ca. 5 m dybt.

Mere om funktionen af det nye bassin:
Området ved Kastanievej m.fl. er fælleskloakeret dvs. regn- og spildevand løber i det samme rør. Når det regner kraftigt er det nødvendigt at holde noget af vandet tilbage for at undgå oversvømmelser. Til dagligt løber regn- og spildevand fra området ved Kastanievej, ved gravitation, til renseanlægget i Bruunshåb. Kun det spildevand, som under kraftige regn, midlertidigt holdes tilbage i det nye bassin, skal pumpes.

Det nye bassin vil kun være i brug under kraftige regnhændelser. I tørvejrsperioder vil bassinet være tomt. Det nye bassin vil forstærke kloaksystemet og dermed reduceres risikoen for opstuvning af spildevand i kældre og overløb af opspædet spildevand til Søndersø.

Bassinet bliver opdelt i 4 baner. Hver bane forsynes med et ”vippekar”, som skyller og rengør bassinet efter hver gang det har været i brug. 3 store pumper sørger for at bassinet bliver tømt, når regnvejret er slut og der igen er plads i kloaksystemet.

Når bassinet er bygget færdigt vil kun dækslerne være synlige.

Oversigtstegninger til projektet er vedlagt som bilag. Tegningerne kan ses, hvis man klikker på linket til de enkelte tegninger.

Stadie den 19.12.2022:

Opførelsen af det nye bassin er næsten færdigt.
Der er installeret pumper, vippekar og nye el-tavler.
Bassinet er sat i drift, men alle komponenterne er ikke afprøvet endnu. Det vil ske i starten af 2023.
Tilfyldning og retablering af udenomsarealerne pågår.
Retablering af græs på udenomsarealerne vil først kunne afsluttes til foråret 2023.

Tidsplan

Anlægsarbejdet afsluttes i december 2022.
Der arbejdes normalt på hverdage fra ca. kl. 7-17 og undtagelsesvis fra kl. 6-18. Arbejdet vil støve og støje. Vi beklager, men vi lover, at vi skynder os og gør alt, hvad vi kan, for at blive færdige hurtigst muligt.

Trafik

Trafik til og fra byggepladsen vil primært ske fra Kirkebækvej, hvor der er etableret en midlertidig vejadgang.

Stisystemet ved Lupinmarken forventes at være farbart og forventes ikke at blive spærret i byggeperioden.

Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

Retablering

I foråret 2023 vil området og de græsarealer, som er berørt af arbejdet og har været anvendt til jorddepot blive retableret og der blive lavet slidlag på de områder, hvor asfalten har været opbrudt.

Bilag (PDF-filer)

Kloakplan
Udgravningsplan
Byggepladsplan
Konstruktionsplan
Tværsnit

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand

Jens Anker Gjørup

Vils Entreprenørforretning

4121 0303

jag@vils.dk

Tilsyn

Benny Bjerre

Viborg Ingeniørerne

4094 0290

btb@vibing.dk

Projektleder/bygherre

Henrik Juel Poulsen

Energi Viborg Vand A/S

8929 2810

hjp@energiviborg.dk

Kloakrenovering St. Sct. Peder Stræde, Ll. Sct. Mikkels Gade og Dumpen i Viborg

Med de mest moderne teknikker inden for opgravningsfri kloakfornyelse vil Aarsleff i ugerne 4-6 2022 renovere kloakledningerne i området omkring St. Sct. Peder Stræde, Ll. Sct. Mikkels Gade og Dumpen.

Meget af arbejdet vil foregå i aften- og nattetimerne. Se gode råd og mere info om projektet i informationsbrevene som Aarsleff har delt ud til berørte husstande - se brevene nedenfor.

St. Sct. Peder Stræde
Ll. Sct. Mikkels Gade
Dumpen
 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entrepriseleder Frits Lassen Aarsleff 4044 2446  
Projektleder/kontaktes ved spørgsmål som Aarsleff ikke kan svare på Pia Mandrup Energi Viborg Vand A/S 8929 2804 pia@energiviborg.dk

 

 

Kloakrenovering ved krydset Indre Ringvej/Farvervej i Viborg

Fra mandag den 14. til og med fredag den 4. marts 2022 renoverer vi kloakledningerne på Indre Ringvej ved hjørnet af Farvervej (nordfra).

Vi bliver derfor nødt til at spærre for indkørslen til Farvervej fra alle sider af Ringvejs-krydset i perioden fra den 14. til og med søndag den 20. februar 2022.

I perioden fra mandag den 21. februar til og med fredag den 4. marts 2022 bliver indkørsel til Farvervej igen muligt for sydfra kommende trafik på Indre Ringvej samt fra Prinsens Allé. Der vil dog stadig være lukket for højresving ind ad Farvervej for de trafikanter, der kommer nordfra på Indre Ringvej.

Omkørsel

  • Trafikanter, der kommer nordfra på Indre Ringvej: Kirkebækvej/Vestervangsvej/ Vævervej
  • Trafikanter, der kommer sydfra på Indre Ringvej: Gl. Skive Vej/Fabrikvej


Afmærkningsplan uge 7
Afmærkningsplan fra uge 8
Plan over omkørsel uge 7
Plan over omkørsel fra uge 8
 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
    VILS ENTREPRENØRFORRETNING A/S 97 76 77 77  
Projektleder Bjørn Thomassen Energi Viborg Vand A/S 2932 8277 bjt@energiviborg.dk

 

 

Klejtrup, Kloakfornyelse i Sandstræde, Solhøjvej og Kastanievej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand, således at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres at entreprenør Søren Bertelsen (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af Energi Viborg Vand.

Projekttegning vedr. kloakseparering

Klejtrup E1_200_18.01.2022_rev2.pdf.

Projektperiode

Projektet blev opstartet medio november 2021, og forventes afsluttet medio april 2022, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet blev påbegyndt med tilslutningsarbejder på Solhøjvej, og arbejdet vil fortsætte mod Kastanievej, inden arbejdet afsluttes på Sandstræde. Her vil arbejdet blive påbegyndt i løbet af uge 7, 2022 ved krydset Viborgvej/Søvej og Sandstræde.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Omkørsel Sandstræde del 1

Omkørsel forstærket grusvej Sandstræde - Herredsvejen

Fotoregistrering

Der fotoregistreres ultimo uge 6, 2022 ved de berørte ejendomme på Sandstræde. Registreringen udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.                       

Informationsmøde

Der blev ikke afholdt et informationsmøde forud for anlægsstarten grundet Covid-19, men det planlagte infomateriale kan ses via nedenstående link, samt video som Viborg Kommune har fået lavet i samarbejde med andre kommuner.

Power Point Klejtrup_Sandstræde m.fl._Kloakfornyelse_2021-22 EVV_SB_VK.pdf

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder/indehaver Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203 soren-berthelsen@mail.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Rådgiver - Fotoregistrering Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 3921 ikp@ramboll.dk

Sagsbehandler - Natur og Vand

Johan Ottesen Viborg Kommune 8787 5612 peph@viborg.dk


 

Information om kloak i BanebyParken og i Brovej

Opdateret den 20.12.2022

Energi Viborg Vand A/S skal lave ny kloak i Banebyparken og i Brovej samt i Marsk Stigs Vej

Som en del af projektet Banebyparken skal der også laves ny kloak og kloakken i den sydlige del af Brovej samt i krydset ved Marsk Stigs Vej skal fornyes.

Der er etableret et stort rørbassin i Banebyparken og senere laves en ny sø i Banebyparken. En sø, som vil virke som forsinkelsesbassin for regnvand.

Der skal laves ny kloak fra krydset ved Brovej / Marks Stigs Vej / Nellikevej - Brovej 15 og 18.

Efter arbejdets udførelse skal ejere, som har fået ny kloak ændre kloak på egen grund, sådan at kloakforholdende er opdelt i regn- og i spildevand og tilsluttes de nye skelbrønde. Følgende ejendomme får ny kloak: Brovej 22, 20, 18, 17, 15.

Viborg Kommune skriver til ejere af de enkelte ejendomme, når de nye skelbrønde er klar til brug, med påbud til ejer om at gennemføre separatkloakering på egen grund. I dette brev vil en tidsfrist for gennemførelse være angivet.

I 2022 har kloakarbejderne betydet, at Marsk Stigs Vej har været spærret fra den 12/12 – 16-12, idet der er lavet en ny brønd og ny regnvandskloak på tværs af Marsk Stigs Vej.
Marsk Stigs Vej er genåbnet den 16/12.
Fortove og cykelsti er dog ikke 100% retableret endnu p.g.a. frost og sne. Fortove og cykelsti retableres så snart som muligt i 2023.

I 2023 vil kloakarbejderne betyde at Brovej spærres for gennemkørende trafik fra krydset ved Højtoftevej, og mod syd, frem til Marks Stigs Vej.
Spærring af Brovej vil være skiltet.

Arbejdet udføres af Jokumsen A/S.

Oversigtstegning til projektet er vedlagt som bilag. Tegningen kan ses, hvis man klikker på linket.

Tidsplan

Anlægsarbejderne er startet den 17. oktober 2022 og forventes afsluttet i foråret 2023

Der arbejdes normalt på hverdage fra ca. kl. 7-17 og undtagelsesvis fra kl. 6-22.

Arbejdet vil støje. Vi beklager, men vi lover, at vi skynder os og gør alt hvad vi kan for at blive færdige hurtigst muligt.

Trafik

Brovej spærres i krydset Brovej / Højtoftevej i retning mod syd.

Marsk Stigs Vej spærres mens der graves ny kloak på tværs af vejen. Vejen genåbnes så hurtigt som muligt.
Efterfølgende, i forbindelse med asfaltarbejder, vil der i en periode kun være et spor farbart. Der vil være lysregulering og skiftevis trafik i begge retninger.

Åbne udgravninger vil blive afspærret med hegn. Der vil altid være for gående på vejene.

Følg venligst de opsatte skilte med omkørsel.

Sikkerhed er vigtigt. Respekter venligst de opsatte afspærringer og fortæl jeres børn om arbejdet.

Retablering

Asfalt i Marsk Stigs Vej er retableret i december 2022.

Asfalt i Brovej retableres i marts-april 2023.

Viborg Kommune laver efterfølgende slidlag på Brovej. Tidsplan herfor kendes ikke.

Energi Viborg Vand laver slidlag på Marsk Stigs Vej, senest i 2024.

Yderligere information:

Hjemmesiden opdateres ca. 1 gang om måneden.

Bilag (PDF-filer)

1200 Kloakplan Vest
1201 Kloakplan Øst
001 Oversigtstegning Banebyparken

Skilteplan af d. 7.12.2022

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Christian Mogensen Jokumsen A/S 4047 1114 christian@jokumsen.nu
Projekt og tilsyn Bjørn Raahede Viborg Ingeniørerne A/S 6029 7251 br@vibing.dk
Projektleder/bygherre Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk


 

Kloakseparering på Skovvænget, Sjørup 

Energi Viborg Vand A/S separatkloakerer på Skovvænget i Sjørup. 
Entreprenørarbejdet udføres af TM Entreprenørfirma. (link til entreprenørens hjemmeside). 

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet WSP A/S

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

Tegn. 110 Bassin og Kloakplan.pdf

Projektperiode

Gravearbejdet påbegyndes med tilslutningsarbejder ved Skovvænget 10, hvorfra der graves en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og en ny Ø315-450 mm regnvandsledning mod vest op igennem Skovvænget, som afsluttes ud for Skovvænget 1. Herefter graves der fra Skovvænget 10, mod øst, hvor ligges en ny Ø200 mm spildevandsvandledning og Ø450-600 mm regnvandsledning, som afsluttes ud for vendepladsen ved Skovvænget 30. Efter kloakarbejderne i Skovvænget etableres der et nyt regnvandsbassin på mark-arealet umiddelbart øst for Skovvænget til opsamling og nedsivning af regnvand fra Skovvænget og Markvænget.

Tidsplan 

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet. 
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. 
Under projektperioden kan den eller de aktuelle skilte- og afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Skilteplan 

Fotoregistrering

I uge 9 vil ejendommene på Skovvænget blive fotoregistreret. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma WSP. 
Informationsmøde
Der er afholdt informationsmøde omkring projektet d. 28. februar 2022. 

Præsentation fra møde 28. februar 2022
 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail

Entreprenør - projektleder

Thomas Miltersen

TM-entreprenørfirma ApS

4010 4028

tm@tmvinderup.dk

Rådgiver – byggeleder/tilsyn

Arne Madsen

WSP A/S

2366 1952

arne.madsen@wsp.com

Myndighed

Bente Kofod

Viborg Kommune

8787 5623

bkof@viborg.dk

Bygherre - Projektleder

Thomas Christensen

Energi Viborg Vand

8929 2816

tbc@energiviborg.dk


 

Kloakrenovering Parkalle, Nørregade og Holbergsgade, Frederiks

(opdateret 2. november 2022)

Energi Viborg Vand A/S udfører i 2022 og 2023 separatkloak i de ovennævnte gader.

Det nuværende afløbssystem i de ovennævnte gader er etableret som fælleskloak, hvor såvel spildevand som regnvand bortledes i den samme ledning (fællesledning). De eksisterende kloakledninger er gamle og i mindre god stand, og nogle af rørene har ikke den tilstrækkelige kapacitet til at bortlede nuværende samt fremtidige vandmængder, når det regner.

Energi Viborg Vand A/S har derfor udarbejdet et projekt for separering af afløbssystemet, således at regn- og spildevand i fremtiden bortledes i hver sin ledning. I samme forbindelse vil der ske en fornyelse af den offentlige del af stikledningerne, dvs. fra hovedledningen og frem til skel ved den enkelte ejendom ved de direkte berørte ejendomme

Separatsystemet betyder, at regn- og spildevand fra din ejendom, fremover skal afledes i hvert sit ledningssystem frem til de nyetablerede skelbrønde for henholdsvis regn- og spildevand. Separeringen på egen grund, skal udføres af den enkelte grundejer.

Præsentation fra bogermøde

Video vedrørende separering

Udover nye ledninger vil der blive etableret et underjordisk forsinkelsesbassin til regnvand ved fodboldbanen på Parkalle samt to pumpestationer, én til spildevand og én til regnvand, samme sted. Spildevandet pumpes til renseanlægget i Karup og regnvandet pumpes til et nyt bassin, som anlægges på Trehusevej ved Alhedehallen. Bassinet her vil blive udformet, så det ligner en lille sø - med vand i den nederste del og nedsivning gennem siderne.

Entreprenørarbejdet udføres af Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S

Tilsynet varetages af det rådgivende ingeniørfirma, Rambøll.

Projekttegninger kan ses her:

1 - kloak

2 - kloak

3 - kloak

4 - bassin

5 - bassin

Projektperiode

Etape 1. Anlægsstart ultimo maj og afsluttet medio december 2022. Første etape omfatter Skolen, en del af Nørregade, Parkvænget, Mejerigården og Parkalle, inklusive bassin og pumpestationer ved fodboldbanen på Parkalle.

Etape 2. Anlægsstart primo marts 2023 og er afsluttet primo juli 2023. Anden etape omfatter Holbergsgade, Aakjærsvej samt bassin ved Alhedehallen på Trehusevej.

Afspærring

I anlægsperioden vil der ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje, hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.

Til de ejendomme, hvor der kloakeres, vil der i kortere perioder ikke være mulighed for at køre helt frem til ejendommen, de berørte grundejere vil løbende blive holdt orienteret. Hold øje med information i postkassen.

Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan Holbergsgade, etape 2b
Afspærringsplan Holbergsgade, etape 2c

Fotoregistrering

Der udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes. Fotoregistreringen vil blive udført af det rådgivende ingeniørfirma, Rambøll.

Myndighedsbehandling vedrørende dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedrørende myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links til Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedrørende adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link:

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Kim Jakobsen Ivan Jakobsen 4026 5226 kim@ivan-jakobsen.dk
Entreprenør - formand Lars Pedersen Ivan Jakobsen 2141 4361 larspeder@ivan-jakobsen.dk
Rådgiver -  projektleder og tilsyn Ida Kristine Poulsen Rambøll 5161 3921 ikp@ramboll.dk
Bygherre - Projektleder Kirsa Segerhard Energi Viborg Vand 8929 2811 kirsa@energiviborg.dk


 

Tange, Kloakfornyelse i Tange Søvej, Nørrehedevej og Bjerringbrovej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenør Søren Bertelsen. (link til entreprenørens hjemmeside). 

Tilsyn med anlægsarbejdet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S.

Projekttegninger vedr. kloakseparering

H-TF-P-2100_0_Nørrehedevej.pdf 
H-TF-P-2110_0_Tange Søvej.pdf
H-TF-P-3200_0_Bassinet.pdf

Projektperiode

Projektet blev opstartet primo juni 2022, og forventes afsluttet ultimo november 2022, dog afhængigt af vejret. 
Gravearbejdet blev påbegyndt med tilslutningsarbejder ved Tange Søvej 5, og arbejdet vil fortsætte mod selve Tange Søvej, inden arbejdet afsluttes ved Nørrehedevej 27.

Tidsplan  

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområde. 
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse. 
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Omkørsel Tange Søvej indtil d. 19. august 2022

Omkørsel Nørrehedevej fra d. 22. august 2022

Fotoregistrering

Der blev fotoregistreret ultimo uge 22, 2022 ved de berørte ejendomme på Tange Søvej og Nørrehedevej. 

Informationsmøde

Forud for opstarten af projektet på Tange Søvej blev der afholdt et informationsmøde d. 10. maj 2022, og en pdf-udgave af informationsmaterialet, der blev vist på mødet, kan ses her:

Power Point Tange_Søvej m.fl._Kloakfornyelse_2022 EVV_SB_RAMBOLL_VK.pdf 

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Seneste nyt pr. 18. november 2022

Arbejdet med hovedledninger og stik på Nørrehedevej og Tange Søvej er afsluttet, og der klargøres til asfalt. Forud for asfalteringen undersøges det nye afløbssystem med en tv-inspektion, så der er klarhed over et fejlfrit system, inden den nye asfalt bliver lagt. Under denne inspektion får tv-operatøren fra Norva24 desværre et nedbrud, som betyder, at inspektionen først kan færdiggøres midt i uge 47, som desværre betyder en udskydelse af asfalten til først i uge 49. Informationen vil også komme på den lokale Facebook side, samt omdeling af flyers til de nærmeste berørte beboere.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder/indehaver Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203 mail@ent-sb-sodring.dk
Rådgiver - Tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 3921 ikp@ramboll.dk
Bygherre - projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Sagsbehandler - Natur og Vand Bente Kofoed Viborg Kommune 8787 5636 bkof@viborg.dk

 

Kloakfornyelse i Genvej, Elmevej m.fl., Karup

Energi Viborg Vand A/S fornyer fælleskloakken på de ovennævnte veje, samt etablerer et større rørbassin på Genvej i det grønne areal ved skolen.

Entreprenørarbejdet udføres af Feldborg Entreprenørforretning A/S.

Tilsynet varetages af det rådgivende ingeniørfirma Sweco A/S

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

3.01 Kloakplan_3.01.pdf

Projektperiode

Projektet opstarter primo uge 34 og forventes afsluttet medio december 2022, dog afhængigt af vejret.

Gravearbejdet bliver påbegyndt med tilslutningsarbejder ved Møllevænget, hvor Genvej derefter krydses, og der etableres et ø1600 rørbassin i det grønne areal langs med skolen. Ved krydset Genvej, Elmevej og Østergade krydses Genvej og der etableres ny fællesledning op til enden af Elmevej.

Tidsplan Kloakfornyelse Genvej mfl.pdf

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

2022-08-10 Skilteplan Genvej og Gl Banevej.pdf

Fotoregistrering

Der er blevet fotoregistreret ved de berørte ejendomme i uge 33, og blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Sweco.

Informationsmøde

Der blev afholdt et informationsmøde vedr. kloakfornyelsen for de berørte beboere d. 29. juni 2022, hvor de fremmødte kunne møde entreprenøren og de andre aktører i udførelsen af projektet. Power-point præsentationen fra mødet kan ses i nedenstående link.

Power-point Karup_Kloakfornyelse_2022_Genvej m.fl._EVV_SWECO_FELDBORG.pdf

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - entrepriseleder Jens Madsen Feldborg Entreprenørforretning A/S 2191 4377 feldborgent@mail.dk
Entreprenør - formand Karsten Madsen Feldborg Entreprenørforretning A/S 6016 0530 feldborgent@mail.dk
Rådgiver - projekleder Marianne Halkjær Sweco A/S 8210 5244 marianne.halkjar@sweco.dk
Rådgiver - tilsyn Finn Papsø Sweco A/S 2723 8123 finn.papso@sweco.dk
Bygherre - projektleder Erik H.M. Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk

 

 

 

Bjerringbro – Brogade og Tværgade

Viborg Kommune etablerer ny cykelsti på Brogade i Bjerringbro. I forbindelse med projektet udfører Energi Viborg Vand A/S mindre reparationer på kloakken i Brogade samt udskiftning af kloakken i Tværgade. På Tværgade udskiftes den eksisterende fælleskloak i offentlig vej til en ny og større ledning. Som en del af arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en ny stikledning, der afsluttes ca. 1m inde på den enkelte grund med en ny skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Thomas Nørgaard ApS

Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Viborg Ingeniørerne.

Projekttegning

Tegning 200A

Projektperiode

Projektstart i uge 36, 2022. Projektet opstartes v. krydset mellem Brogade og Tværgade. Projektet kører sideløbende med at Viborg Kommune etablerer cykelsti i Brogade og kloakarbejderne i Tværgade forventes afsluttet ultimo oktober 2022 afhængigt af vejret. Senest opdaterede tidsplan vil være at finde her på hjemmesiden eller ved entreprenørens skurvogn.

Opdatering medio januar: Arbejdet på Tværgade er afsluttet. Der skal udføres enkelte reparationsarbejder ved Koldskær og Bakkely, forventet i perioden uge 8 - uge 12, 2023.

Skilteplan - Bakkely, nord
Skilteplan - Bakkely, syd
Skilteplan - Koldskær

Ved reparationer af kloakken på Koldskær og Bakkely vil der forekomme mindre afspærringer af udgravningerne, 1-3 dage ad gangen. de fleste steder vil det være muligt at passere.

Borgerinformation og fotoregistrering

Der er udsendt informationsbreve til de borgere, som bliver direkte berørt af anlægsarbejdet. Informationsbrevet er udsendt 8. juli 2022.

Der er i uge 32, 2022 udført fotografering af de ejendomme, der er umiddelbart berøres af anlægsarbejdet. Fotografering er udført af Viborg Ingeniørerne.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Per Vestergaard Thomas Nørgaard ApS 26211209 pv@tn-viborg.dk
Rådgiver - tilsyn/byggeleder Bjørn Raahede Viborg Ingeniørerne 60297251 br@vibing.dk
Bygherre - Energi Viborg Vand Anders Byrdal Energi Viborg Vand A/S 8929 2807 ab@energiviborg.dk
Bygherre - Viborg Kommune Kaj Jensen Viborg Kommune 87875112 kj@viborg.dk

 

Information om kloakarbejdet på Lyngvej og Gl. Århusvej i Viborg

Sidste nyt og status den 16. marts 2023:

Gl. Århusvej: Åben for gennemkørende trafik, men kun i 1 spor.
Der er  lysregulering, som tillader trafik skiftevis i sydlig og nordlig retning.

Lyngvej, mellem Sønder Allé og Gl. Århusvej: Vejstrækningen er spærret for trafik frem til den 17. marts 2023. Herefter er vejen åben for trafik, som normalt.

Asfalt er kun delvist reetableret - så kør forsigtigt og efter forholdene. 

Generel information:

Energi Viborg Vand A/S skal lave kloakfornyelse på Gl. Århusvej og Lyngvej i Viborg den nye kloak laves som separatkloak.

Ændringen og fornyelse af kloakken sker iht. tillæg nr. 18, til Viborg Kommunes spildevandsplan 2019.
https://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/341#/

Efter kloakarbejderne er udført skal de berørte ejendomme ændre kloak på egen grund, sådan at kloakforholdene er opdelt i regn- og spildevand og tilsluttes de nye skelbrønde.

Regnvand: Det separate regnvand afledes til sØnæs og videre til Søndersø.

Spildevand: Løber, ved gravitation, til renseanlægget i Bruunshåb.

De berørte ejendomme har i uge 40 og 41 modtaget en skriftlig orientering i deres postkasse.

Sideløbende er der udsendt breve med almindelig post til husejer, til de ejere, som ikke har bopæl på lokaliteten.

De herefter nævnte ejendomme får nye skelbrønde og skal derefter separatkloakere på egen grund.

Ejendomme nævnt med blå er flere huse på samme matrikel, hvor der kun sættes 1 sæt skelbrønde.

Lyngvej 3 og 5

Gl. Århusvej lige nr.:

60a+60b, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78a, 78b, 80, 82, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106+108, 110, 112a, 112b

Gl. Århusvej ulige nr.: 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 91, 93a, 93b, 95, 97, 97b+97c, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125a+125b+127

Øster Teglgårdsvej 2  

Søndersøvej 1, 2 og 3

Teglskjær 1

De herefter nævnte ejendomme, som er noteret i parentes får ikke nye skelbrønde og skal ikke lave ændringer af kloak på egen grund. Ejendomme som er noteret med rød informeres og varsles, da de er ”nabo” til projektet.

Lyngvej (1), (2) og (4)

Gl. Århusvej lige nr.:

(44), (46), (48), (50), (52), (54), (56), (58a), (114), (116)

Gl. Århusvej ulige nr.: (57), (59), (61), (85a), (85b), (85c), (129) og (131a)

Øster Teglgårdsvej (1)

Søndersøvej (4)

Arbejdet udføres af SM Entreprenørfirma A/S. Arbejdet er påbegyndt d. 24.10.2022

Viborg Kommune, skriver til ejer af de enkelte ejendomme, når de nye skelbrønde er klar til brug, med påbud om at husejeren skal gennemføre separatkloakering på egen grund. I dette brev vil den aktuelle tidsfrist for den enkelte ejendom være noteret. Men er der mulighed for at gå i gang tidligere. Når de modtager tilfredshedserklæringen, fra Entreprenøren, er det samtidigt en påmindelse om at de nye kloak­ker og skelbrønde er klar til brug.

Veje og fortove samt vejafvanding: (Viborg Kommune)

Viborg Kommune skal ved samme lejlighed forny vejbrønde på de berørte vejstrækninger.

Der er ikke planlagt egentlige ændringer af fortove og kantsten.

Helleanlæg på Gl. Århusvej nedtages for at opretholde trafik, efterfølgende bliver disse helleanlæg retableret.

Tidsplan

Arbejdet er planlagt til udførelse i 2022 og i 2023 og forventes udført i 8 etaper.

Etape 1.1           Oktober 2022

Etape 1.2           November 2022

Etape 1.3           Januar-februar 2023

Etape 1.4           februar-marts 2023

Etape 2.1           Marts-juni 2023

Etape 2.2           Juni-september 2023

Etape 2.3           September-oktober 2023

Etape 2.4           Oktober-december 2023

Slidlag                Efter maj, 2024.

Se evt. også den vedlagte etape-plan, tegn. 0001.

Arbejdet starter med udgravninger på Sønæsstien og på Lyngvej (etape 1.1).

Derefter laves først kloak i østsinden af Gl. Århusvej, derefter laves vestsiden.

Efter hver etape er udført, vil asfalt på den aktuelle strækning blive retableret og strækningen genåbnes.

I 2024 etableres der nyt slidlag på de strækninger, hvor asfalten har været opbrudt.

Gener og trafik samt omkørsel

Vi kan desværre ikke undgå at arbejdet vil medføre spærring af trafik, omkørsler og perioder med begrænset adgang med bil frem til Deres ejendom samt støj og støv.

Vi kan dog love, at vi og Entreprenøren vil gøre vores bedste for at gennemfører arbejdet hurtigst muligt og med så få gener som muligt.

På grund af store udgravninger for de nye kloakker er det nødvendigt at spærre den ene kørebane mens kloakarbejderne udføres.

Ved udførelse af etape 2.1 – 2.4 opstilles lysregulering og trafik vil være muligt i 1 spor på Gl. Århusvej.

Adgang fra Gl. Århusvej til/fra Øster Teglgårdsvej, Teglkrogen og Carl Pipers Vej flyttes primo april til at være til/fra Søndersøvej. 

Lokalt ved udgravningerne for ny kloak opretholdes passage for gående trafikanter.

Så snart en etape er afsluttet, retableres vejen og arbejdet fortsætter på næste etape.

Der arbejdes på hverdage fra Kl. 7-18. Undtagelsesvis vil der være aktivitet fra kl. 06-18.

Skiltning vil blive ændret og tilpasset de enkelte etaper, efterhånden som arbejdet skrider frem.

Respekter venligst de opsatte skilte og afspærringer. Fortæl jeres børn om projektet.

Yderligere information

Video om separatkloakering - Link til video:

https://www.youtube.com/watch?v=blUkjjwYp48#action=share

Link til Viborg Kommune’s hjemmeside:

https://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Spildevand/Separatkloakering

Bilag: (PDF-filer)

Etapeplan: Tegning 0001

Kloakplaner:

Tegning 101 (Lyngvej 1-5)

Tegning 102 (Gl. Århusvej 63-99)

Tegning 103 (Gl. Århusvej 99-131)

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entrepriseleder Nic Astrup Bitsch SM Entreprenørfirma A/S 50929370 nic@sm-roslev.dk
Formand Torben Høgh SM Entreprenørfirma A/S 4024 2565 torben@sm-roslev.dk
Tilsyn Mikael Laursen Niras 2046 2803 mkla@niras.dk
Bygherre - Projektleder Henrik Juel Poulsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2810 hjp@energiviborg.dk


 

Kloakseparering af Nr. Rind

Energi Viborg Vand A/S separatkloakere i Nr. Rind by.

Entreprenørarbejdet udføres af Entreprenør Søren Bertelsen. (link til entreprenørens hjemmeside).

Tilsynet varetages af rådgiverfirmaet Rambøll A/S

Projekttegninger vedr. kloakfornyelsen

NRRI-H-TA-2100_0.pdf

NRRI-H-TA-2101_0.pdf

Projektperiode

Gravearbejdet påbegyndes med udgravning af regnvandsbassinet umiddelbart øst for Kærbyvej 32 samt fræsning af asfalt og opgravning i Kærbyvej. Efter etablering af regnvandsbassinet etableres kloakledningerne frem til regnvandsbassinet. Kloakken i Kærbyvej og Sundvej færdiggøres først, hvorefter kloakken i stikvejene Nørremarksvej og Præstevej færdiggøres inden sommerferien, mens Kirkevej færdiggøres til sidst efter sommerferien. Der ligges nye Ø200-Ø250 mm spildevandledninger og nye Ø200-Ø700 mm regnvandsledninger i vejene. Efter arbejderne i Nørre Rind omlægges den eksisterende afskærende ledning fra Nr. Rind til eksisterende pumpestation i Låstrup.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de berørte veje, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle skilte- og afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Skilteplan

Skilteplan Sundvej

Skilteplan Krydset

Skilteplan Kærbyvej

Skilteplan Nørremarksvej

Skilteplan Præstevej

Skilteplan Kirkevej

Fotoregistrering

I uge 4 vil ejendommene i Nr. Rind blive fotoregistreret. Registreringen bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S.

                        
Informationsmøde

Der er afholdt informationsmøde omkring projektet d. 18. januar 2023.

Præsentation fra møde 18. januar 2023

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - projektleder Søren Bertelsen Entreprenør Søren Bertelsen 4058 6203 mail@ent-sb-sodring.dk
Rådgiver - byggeleder/tilsyn Ida Poulsen Rambøll A/S 5161 3921 ikp@ramboll.dk
Bygherre - projektleder Thomas Christensen Energi Viborg Vand A/S 8929 2816 tbc@energiviborg.dk
Myndighed Bente Kofod Viborg Kommune 8787 5633 bkof@viborg.dk

 

Sparkær - kloakseparering etape 2 og 3 i Langgade, Sparkær Mosevej, del af Foldbjergvej og del af Højvej

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Vils Entreprenørforretning A/S, link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. kloakseparering

210 Kloakplan - Nord

211 Kloakplan - Syd

Projektperiode

Projektet opstartes primo februar 2023 og forventes afsluttet ultimo oktober 2023, dog afhængigt af vejret. Gravearbejdet påbegyndes ved Langgade 15/17.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan 1
Afspæringsplan 2

Omkørsel

Fotoregistrering

Der er udføres fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering bliver udført af det rådgivende ingeniørfirma WSP.

Informationsmøde

Der er afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt onsdag den 1. februar 2023 i Sparkær Forsamlingshus.

Slides fra orienteringsmødet

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand Jan Mouritsen Vils A/S 2142 4774 mail@ent-sb-sodring.dk
Entreprenør - projektleder Dan Kristensen Vils A/S 4121 0380 dkr@vils.dk
Bygherre - tilsyn Arne Madsen WSP 2366 1952 arne.madsen@wsp.com
Bygherre - kontrakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812 cn@energiviborg.dk

 

Vammen - kloakseparering Hobrovej, Tjele Møllevej m.v. - etape 4

Energi Viborg Vand A/S udfører et separeringsprojekt på ovennævnte veje. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenørarbejdet udføres af Jokumsen A/S, link til hjemmeside her.

Projekttegning vedr. Vammen - kloakseparering etape 4

VAMM-H-TF_2310_3

Projektperiode

Projektet opstartes ultimo ferbruar 2023 og forventes afsluttet ultimo oktober 2023, dog afhængigt af vejret.

Tidsplan

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på veje hvor der etableres ny kloak, men det er muligt at komme ind til ejendommene fra den ene eller anden side af graveområdet.
På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.
Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Afspærringsplan (indsættes senere)

Omkørselsplan (indsættes senere)

Fotoregistrering

Der er udført fotoregistrering af de berørte ejendomme inden kloakarbejdet påbegyndes ud for de enkelte ejendomme. Fotoregistrering er udført af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

Informationsmøde

Der er afholdt orienteringsmøde i forbindelse med nærværende projekt torsdag den 23. februar 2023 i Vammen Forsamlingshus.

Slides fra orienteringsmødet

Video vedrørende separering

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. kan nedenstående links Viborg Kommune benyttes. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Nedsivning af regnvand

I forbindelse med separatkloakering findes der flere muligheder for håndtering af regnvand på egen grund. Nogle af disse muligheder samt information om håndtering af regnvandet kan der læses mere om via nedenstående link

Link til Nedsivning af regnvand, Energi Viborg Vand

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon
Entreprenør - formand Dennis Hedegaard Jokumsen A/S 8161 0348
Entreprenør - projektleder Christian Mogensen Jokumsen A/S 4047 1114
Bygherre - tilsyn Ida Poulsen Rambøll 5161 3921
Bygherre - kontrakt Claus Nielsen Energi Viborg Vand A/S 8929 2812

 

keyboard_arrow_up