Separeringsprojekt i Løvskal

Energi Viborg Vand planlægger et separeringsprojekt på Birkevej, Kildebakkevej, Kirsebærvej, Lausdal, Løvskal Landevej, Næsset og Rosengren. Projektet indebærer, at der sker adskillelse af regnvand og spildevand således, at der fremover sker afledning af spildevand og regnvand i hvert sit ledningssystem. I forbindelse med arbejdet bliver der frem til den enkelte grund lagt en stikledning til såvel spildevand som til regnvand. Begge stikledninger afsluttes som hovedregel ca. 1 m inde på den enkelte grund med en skelbrønd.

Entreprenøren er ikke fundet endnu, men vil være fundet inden et planlagt informationsmøde efter sommerferien 2016. Det daglige tilsyn med anlægsarbejdet varetages af Energi Viborg Vand.

Projektperiode

Projektet forventes opstartet medio august 2016 og forventes afsluttet ultimo september 2017. Gravearbejdet påbegyndes ved den nye rensedam på engen øst for Løvskal Landevej 10. Derefter genoptages gravearbejdet i Løvskal Landevej.

Afspærring

I anlægsperioden vil det ikke altid være muligt at have gennemgående trafik på de små private fællesveje, mens der arbejdes på at holde Løvskal Landevej åben for trafik i en vognbane. På gader med opgravning er det altid muligt at gå til og fra ejendommene, mens det i perioder ikke vil være muligt at køre helt frem til ejendommene, når der graves udenfor disse.

Under projektperioden kan den eller de aktuelle afspærringsplaner ses her på hjemmesiden.

Informationsmøde

Det planlægges at afholde et informationsmøde efter sommerferien 2016. Endelig dato og tidspunkt afhænger af den endelige dato for entreprenørlicitationen. Informationsmødet vil blive holdt i Løvskal Hus, Løvskal Landevej 18 i Løvskal. På dette møde vil informationer om projektet blive præsenteret for de fremmødte. Efterfølgende vil det fremviste materiale blive lagt ud på hjemmesiden.

Dato og tid for informationsmødet vil blive annonceret på Energi Viborg Vands hjemmeside og i Gudenådalens avis.

Myndighedsbehandling vedr. dispensationer, færdigmeldinger og diverse tilladelser

Vedr. myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgninger om dispensationer for f.eks. kælderskakter og ansøgning om tilladelse til nedsivning mv. benyttes nedenstående links til Viborg Kommune. Under første link findes blanket til færdigmelding vedr. adskillelse af regn- og spildevand på egen grund. Denne blanket indsendes af en autoriseret kloakmester til Viborg Kommune.

Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Separatkloakering
Link til Natur og Vand, Viborg Kommune, Faskine

Seneste nyt pr. 13. juni 2016

Entreprenørlicitationen afholdes inden sommerferien 2016, så informationsmødet kan afholdes efter sommerferien 2016.

 

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Entreprenør - formand        
Entreprenør - Projektleder        
Bygherre/projektleder Erik Haahr Møller Meyer Energi Viborg Vand A/S 8929 2813 ehmm@energiviborg.dk
Vandforsyning Anders Andersen Løvskal Vandværk I/S 8668 6588 ajandersen@privat.dk


 

Regnvandshåndtering i Skelhøje

For at mindske problemer med opstuvende kloakvand i kældre i Skelhøje arbejder Energi Viborg Vand A/S med forskellige løsninger til enten at reducere eller forsinke mængden af regnvand, der ledes til kloakken. Der arbejdes pt. med en løsning i to dele:

Regnvand, der falder på de offentlige arealer – typisk på vejene – nedsives eller forsinkes enten i grøfter, vejbede eller på de grønne arealer på det gamle stationsområde langs Volden. De enkelte dele af projektet udføres i tæt samarbejde med Viborg Kommune, f.eks. indarbejdes nedsivning på stationsområdet i borgerforeningens planer for området, ligesom vejbede på enkelte vejstrækninger i byen forventes udført, så de får en fartdæmpende effekt.

Til forsinkelse af opblandet regnvand og spildevand fra de private ejendomme anlægges der et underjordisk bassin under torvet ved Skelhøje Købmandsgård.

Begge delprojekter forventes anlagt i efteråret 2022 eller foråret 2023.

Tidligere i processen har det været undersøgt, om der kunne opnås tilstrækkelig tilslutning til nedsivning på egen grund for private grundejere. Dette blev præsenteret på et borgermøde i Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus onsdag den 8. december 2021. Præsentation fra borgermødet kan ses her: (Borgermøde Skelhøje 081221.pdf). Tilslutningen var desværre ikke stor nok til, at der kunne arbejdes videre med løsningen.

Kontaktmuligheder Navn Arbejdssted Telefon E-mail
Projektleder Anders Byrdal Energi Viborg Vand A/S 8929 2807 ab@energiviborg.dk
keyboard_arrow_up